Komunikat z prac Św. Soboru Biskupów PAKP

pon, 17 lis 2003, 19:02:42

Autor: Joanna Gacka

W dniu 7 listopada 2003 r. w Warszawie, pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbyło się posiedzenie Św. Soboru Biskupów PAKP. W sesji soborowej wzięli udział wszyscy biskupi Kościoła.
Tematyka obrad dotyczyła spraw zewnętrznych i wewnętrznych.

Sprawy zewnętrzne

Omówione i ocenione zostały wizyty oficjalne Zwierzchników Kościołów Lokalnych w Polsce i Jego Eminencji, Księdza Metropolity Sawy w Palestynie. W bieżącym roku oficjalne braterskie wizyty w naszym Kościele składali: Arcybiskup Tirany i całej Albanii Anastasios, Arcybiskup Aten i całej Grecji Christodoulos, Metropolita całej Ameryki i Kanady Herman. Wizyty Zwierzchników Kościłów sprzyjają sprzyjają zbliżeniu się Kościołów, zapoznanie z problemami, z jakimi boryka się dany Kościół i podzieleniem się poglądami dotyczącymi dzisiejszego Prawosławia w świecie, spraw ekumenicznych i ogólnoświatowych.

Zapoznano się z dokumentacją dotyczącą kanonizacji przeprowadzonej w Konstantynopolu i Belgradzie. Nowo kanonizowanych świętych postanowiono wpisać do Dyptychu naszego Kościoła: św. Grzegorza byłego metropolity Heraklei i Raidestosu (Grecja) 25 lipca i św. Mikołaja (Welimirowicza) (Serbia) 20 kwietnia.

Zapoznano się ze sprawozdaniem z XII Walnego Zgromadzenia Konferencji Kościołów Europejskich (KEK), które odbyło się w Trondheim 25.VI - 2.VII.2003 r. Wyrażono uznanie przedstawicielom naszego Kościoła za wkład pracy i zajęte stanowisko w imieniu PAKP. Do Komitetu Centralnego wszedł nasz przedstawiciele Andrzej Kuźma.

Przyjęto sprawozdania z uroczystości, które miały miejsce w poszczególnych krajach, w których uczestniczyli przedstawiciele naszego episkopatu: J.E. Ks. Arcybiskupa Szymona - 50-lecie Patriarchatu Bułgarskiego i 25-lecia służby metropolity Filareta na czele Egzarchatu Białoruskiego; J.E. Ks. Arcybiskupa Jeremiasza z VII Spotkania (dialogu) między Kościołem Prawosławnym a Grupą Parlamentarną Europejskiej Partii Ludowej w Konstantynopolu; J.E. Ks. Biskupa Jakuba z uroczystości ku czci św. apostoła Pawła w Verii (Grecja) i J.E. Ks. Biskupa Grzegorza z uroczystości 100-lecia kanonizacji św. Serafina z Sarowa.

Zapoznano się z materiałem konferencji nt.: "Problemy współczesnego prawodawstwa Kościelnego' (Belgrad, 13-15.X.2003 r.); "Konstytucja Unii Europejskiej" (Bruksela, 23-25.X.2003 r.); "Prawosławie a choroba" (Teby, 5-9.X.2003 r.); materiałami Komisji Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem Prawosławnym a Światową Federacją Kościołów Reformowanych (Sibiu, 4-11.IX.2003 r.)

Sprawy wewnętrzne

Przyjęto do zatwierdzającej wiadomości wybory nowego Zarządu Bractwa Prawosławnego, którego nowym przewodniczącym został prof. dr hab. Andrzej Łapko.

Zapoznano się i omówiono życie naszych klasztorów.

Zapoznano się z pismem ministra Spraw Wewnętrznych odmawiającym zwrotu Kościołowi prawosławnemu jego domu przy ul. Cyryla i Metodego 4. Św. Sobór Biskupów wyraził głębokie zaniepokojenie faktem, iż mimo wielokrotnych deklaracji składanych przez Osoby Piastujące Najwyższe stanowiska Państwowe w RP o zwrocie ww. domu w najbliższym terminie, sprawa do tej pory nie została pozytywnie zakończona dla naszego Kościoła.

Zapoznano się ze sprawą nowelizacji ustawy o stosunku Państwa do Kościoła prawosławnego. Z uwagi na negatywne stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w tej materii, Św. Sobór Biskupów zaakceptował stanowisko Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Księdza Metropolity Sawy o przekazaniu tej sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Omówiono udział PAKP w tegorocznym Zjeździe Gnieźnieńskim nt.: "Europa Ducha". Stosownie do zaproszenia J.E. Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego postanowiono, że nasz Kościół na zjeździe reprezentować będą: J.E. Ksiądz Arcybiskup Jeremiasz, ks. prot. Jarosław Dmitruk, ks. Jan Kojło, mgr Andrzej Kuźma.

Zapoznano się i oceniono dialog pomiędzy Kościołem prawosławnym i Kościołem rzymskokatolickim obu obrządków zachodniego i wschodniego. Oceniono także aktualne sprawy dotyczące ekumenizmu.

Zapoznano się i oceniono działalność Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia

Omówiono sprawy dotyczące nauczania religii prawosławnej w szkołach, kształcenia katechetów itp.

Zatwierdzono ustalenia Zarządu Funduszu Socjalnego i przyjęto zaktualizowany Statut F.S. Warszawskiej Metropolii Prawosławnej. Z dniem 1.I.2004 r. składki na ten cel zostają podniesione o 10%.

Ustalono terminy przyznawania nagród cerkiewnych duchowieństwu przez Św. Sobór Biskupów, które przyznawane będą, nie wcześniej niż:
- protoijerejstwo - po 10-12 latach służby kapłańskiej,
- palica - po 12-15 latach służby kapłańskiej,
- krzyż z ozdobami - po 18-20 latach służby kapłańskiej,
- mitra - po 25-30 latach służby kapłańskiej,
- drugi krzyż z ozdobami - po 45 latach służby kapłańskiej.
Nagrody niższe należą do kompetencji biskupów diecezjalnych.

Wyznaczono na 23.XI.2003 r. ogólnometropolitalną zbiórkę na budowę cerkwi w Kostomłotach: Kancelaria Prawosławnego Biskupa Lubelskiego i Chełmskiego, Wschodni Bank Cukrownictwa S.A. I/O Lubin, Nr 14601181-27.0.1.6-018223-01 z dopiskiem "Kostomłoty".

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2003111719024285