Unieważnienie sakramentu małżeństwa

sob, 15 maj 2004, 00:30:22

Autor: Edyta

Mam dość osobliwe pytanie. Jak unieważnić  związek małżeński? Jestem związana z cudownym facetem, kocham go i nie wyobrażam sobie przyszłości bez niego. Jest tylko jeden problem - już raz wstąpił on w związek małżeński w kościele. Chcę z nim być, ale przeszkadza mi to, że nie mogę być z nim tak w pełni, tak jak mnie tego uczono w domu - zgodnie z naukami Pana. Jego żona odeszła od niego, trzy miesiace po uzyskaniu rozwodu wyszla ponownie za mąż, a niecały rok po rozwodzie urodziła dziecko. Czy jest możliwość unieważnienia poprzedniego związku? Jak się za to zabrać? Dodam tylko, że naprawdę chcemy być ze soba, chcemy wychować dzieci w chrześcijańskim domu, w którym respektuje się nakazy Boga. Czy to poprzednie małżeństwo zaprzepaszcza nam tą szansę?

Szanowna Pani Edyto,

ocena opisanej przez Pani sprawy od strony prawa kościelnego posiada podwójne oblicze: z jednej strony jest bardzo prosta, a z drugiej niezwykle złożona i trudna. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia, że w Kościele katolickim nie funkcjonuje tego rodzaju rzeczywistość, jak unieważnienie ważnie zawartego związku małżeńskiego. Istnieje natomiast coś innego: ustalenie i stwierdzenie, że dane małżeństwo było zawarte nieważnie i dlatego zachodzi okoliczność orzeczenia, że jest ono nieważne od samego początku swojego istnienia. W zasadzie istnieje tylko jeden wyjątek, który mówi, że dane małżeństwo można rozwiązać jeśli dane małżeństwo zostało niedopełnione, czyli nie zostało skonsumowane w akcie seksualnym. Sięgnijmy jednak do samych źródeł, czyli Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła katolickiego i przyjrzmy się, jak to wygląda w rzeczywistości.  

W rozdziale IX Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK) znajdujemy takie oto przepisy prawne, które mogą być istotne w sprawie pani przyjaciela:

Rozdział IX

Rozłączenie małżonków

Artykuł 1. Rozwiązanie węzła małżeńskiego

Kan. 1141 - Małżeństwo zawarte i dopełnione nie może być rozwiązane żadną ludzką władzą i z żadnej przyczyny, oprócz śmierci.

Kan. 1142 - Małżeństwo niedopełnione, zawarte przez ochrzczonych lub między stroną ochrzczoną i stroną nieochrzczoną, może być ze słusznej przyczyny rozwiązane przez Biskupa Rzymskiego, na prośbę obydwu stron lub tylko jednej, choćby druga się nie zgadzała.

Jak widzimy małżeństwo ze swojej natury jest instytucją nierozerwalną, ale jeżeli zostało niedopełnione może zostać rozwiązane przez Biskupa Rzymskiego, czyli Papieża. Zobaczmy jednak, co kodeks mówi dalej o tej sprawie w swoich kolejnych kanonach.

We wcześniejszym rozdziale Kodeksu Prawa Kanonicznego (rozdział II) czytamy natomiast o samej istocie małżeństwa. Jest to o tyle istotne, gdyż wyjaśnia, kiedy małżeństwo jest właściwie zawarte, a kiedy nie, co jest ważne podczas procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Rozdział II

Przeszkody zrywające w ogólności

Kan. 1073 - Przeszkoda zrywająca czyni osobę niezdolną do ważnego zawarcia małżeństwa.

Kan. 1074 - Przeszkodę uważa się za publiczną, jeśli może być udowodniona w zakresie zewnętrznym; poza tym jest tajna.

Kan. 1075 - § 1. Jedynie najwyższa władza kościelna może autentycznie wyjaśniać, kiedy prawo Boże zabrania małżeństwa lub ją unieważnia.

§ 2. Również tylko najwyższa władza kościelna ma prawo ustanawiać inne przeszkody dla ochrzczonych.

Kan. 1076 - Odrzuca się zwyczaj wprowadzający nową przeszkodę albo przeciwny obowiązującym przeszkodom.

Kan. 1077 - § 2. Tylko najwyższa władza kościelna może dodać klauzulę unieważniającą małżeństwo.

I na koniec mamy chyba najważniejszy rozdział w tej sprawie, który przytacza wszystkie przeszkody zrywające małżeństwo, a więc w konsekwencji prowadzące do stwierdzenia jego nieważności.  

Rozdział III

Poszczególne przeszkody zrywające

Kan. 1083 - § 1. Nie może zawrzeć ważnego małżeństwa mężczyzna przed ukończeniem szesnastego roku życia i kobieta przed ukończeniem czternastego roku.

§ 2. Konferencja Episkopatu ma prawo ustalić wyższy wiek do godziwego zawarcia małżeństwa.

Kan. 1084 - § 1. Niezdolność dokonania stosunku małżeńskiego uprzednia i trwała, czy to ze strony mężczyzny czy kobiety, czy to absolutna czy względna, czyni małżeństwo nieważnym z samej jego natury.

§ 2. Jeśli przeszkoda niezdolności jest wątpliwa, czy wątpliwość ta jest prawna czy faktyczna, nie należy zabraniać zawarcia małżeństwa ani też, dopóki trwa wątpliwość, orzekać jego nieważności.

§ 3. Niepłodność ani nie wzbrania zawarcia małżeństwa, ani nie powoduje jego nieważności, z zachowaniem przepisu kan. 1098.

Kan. 1085 - § 1. Nieważnie usiłuje zawrzeć małżeństwo, kto jest związany węzłem poprzedniego małżeństwa, nawet niedopełnionego.

§ 2. Chociaż pierwsze małżeństwo było nieważnie zawarte lub zostało rozwiązane z jakiejkolwiek przyczyny, nie wolno dlatego zawrzeć ponownego małżeństwa, dopóki nie stwierdzi się, zgodnie z prawem i w sposób pewny, nieważności lub rozwiązania pierwszego.

Kan. 1086 - § 1. Nieważne jest małżeństwo między dwiema osobami, z których jedna została ochrzczona w Kościele katolickim lub była do niego przyjęta i nie odłączyła się od niego formalnym aktem, a druga jest nieochrzczona.

§ 2. Od tej przeszkody można dyspensować tylko po wypełnieniu warunków, o których w kan. 1125 i 1126.

§ 3. Jeśli podczas zawierania małżeństwa strona była powszechnie uważana za ochrzczoną albo jej chrzest był wątpliwy, należy domniemywać, zgodnie z kan. 1060, ważność małżeństwa, dopóki w sposób pewny nie udowodni się, że jedna strona była ochrzczona, druga zaś nieochrzczona.

Kan. 1087 - Nieważnie usiłują zawrzeć małżeństwo ci, którzy otrzymali święcenia.

Kan. 1088 - Nieważnie usiłują zawrzeć małżeństwo ci, którzy są związani wieczystym ślubem publicznym czystości w instytucie zakonnym.

Kan. 1089 - Nie może być ważnie zawarte małżeństwo pomiędzy mężczyzną i kobietą uprowadzoną lub choćby przetrzymywaną z zamiarem zawarcia z nią małżeństwa, chyba że później kobieta uwolniona od porywacza oraz znajdując się w miejscu bezpiecznym i wolnym, sama swobodnie wybierze to małżeństwo.

Kan. 1090 - § 1. Kto ze względu na zawarcie małżeństwa z określoną osobą, zadaje śmierć jej współmałżonkowi lub własnemu, nieważnie usiłuje zawrzeć to małżeństwo.

§ 2. Nieważnie również usiłują zawrzeć małżeństwo ci, którzy poprzez fizyczny lub moralny współudział spowodowali śmierć współmałżonka.

Kan. 1091 - § 1. W linii prostej pokrewieństwa nieważne jest małżeństwo między wszystkimi wstępnymi i zstępnymi, zarówno prawego pochodzenia, jak i naturalnymi.

§ 2. W linii bocznej nieważne jest aż do czwartego stopnia włącznie.

§ 3. Przeszkoda pokrewieństwa nie zwielokrotnia się.

§ 4. Nigdy nie zezwala się na małżeństwo, jeśli istnieje wątpliwość, czy strony są spokrewnione w jakimś stopniu linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej.

Kan. 1092 - Powinowactwo w linii prostej powoduje nieważność małżeństwa we wszystkich stopniach.

Kan. 1093 - Przeszkoda przyzwoitości publicznej powstaje z nieważnego małżeństwa po rozpoczęciu życia wspólnego albo z notorycznego lub publicznego konkubinatu. Powoduje zaś nieważność małżeństwa w pierwszym stopniu linii prostej między mężczyzną i krewnymi kobiety i odwrotnie.

Kan. 1094 - Nie mogą ważnie zawrzeć małżeństwa ze sobą ci, którzy są związani pokrewieństwem prawnym powstałym z adopcji, w linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej.

Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas kanony KPK w jakiś sposób rozjaśnią Pani przedstawiony przez Panią problem. Radzimy jednak, aby Pani przyjaciel zwrócił się do kurii diecezjalnej w miejscu swojego zamieszkania, gdzie funkcjnuje odpowiedni wydział zajmujący się tego rodzaju sprawami. Jesteśmy przekonani, że kompetentny ksiądz specjalizujący się w prawie kanonicznym i prawie małżeńskim pomoże w znalezieniu właściwego rozwiązania tej sprawy. 

Z poważaniem,   

Redakcja Kosciol.pl

PS. W swoim pytaniu poruszyła Pani kwestię odejścia i szybkiego zawarcia nowego związku przez byłą żonę Pani przyjaciela. Sprawa ta nie ma jednak żadnego wpływu na stwierdzenie nieważności małżeństwa. To co małżonkowie robią w ważnie zawartym związku nie może stać się podstawą do jego rozwiązania. W Kościele katolickim nie ma rozwodów i w związku z tym powody takie jak zdrada małżeńska, alkoholizm (o ile nie był on ukrywany pred ślubem) czy różnica charakterów nie stają się przyczyną do rozwiązania małżeństwa. Powiem więcej - Kościół nie jest władny małżeństwa rozwiązać, ponieważ nie on je związywał, co może Pani usłyszeć podczas każdego ślubu kościelnego. "Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela". Kościół jedynie potwierdza swoją powagą ślubowanie małżonków i zawarcie przez nich związku.

Więcej materiałów na temat: Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20040505202622667