Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Wiarygodność Pisma Świętego pod obstrzałem

Najwybitniejszy amerykański archeolog i biblista W. F. Albright napisał: "Odkrycie za odkryciem potwierdziło dokładność niezliczonych szczegółów, przyczyniając się do rozpoznania wartości Biblii, jako rzetelnego źródła historycznego".1 Są jednak uczeni, którzy podkopują wiarę w historyczną wierność Pisma Świętego, twierdząc, że nie ma ono oparcia w odkryciach. Dzieje się tak, gdyż ocena wiarygodności Biblii ma wiele wspólnego ze światopoglądem. Chcielibyśmy wierzyć, że uczeni są bezstronni, ale tak nie jest. Ich światopogląd ma wiele do czynienia z tym, jak filtrują dane i konstruują wnioski.

Uczeni uznający Biblię za wierne źródło historyczne (zwani maksymalistami), uważają, że bez niej na Bliskim Wschodzie trudno dokonać jakiegoś odkrycia. Znany izraelski archeolog Y. Yadin tak napisał o wykopaliskach w Hazor: "Prowadziliśmy poszukiwania z Biblią w jednej ręce, a szpadlem w drugiej".2 A odkrywczyni miast filistyńskich, prof. T. Dothan, stwierdziła: "Bez Biblii nawet nie wiedzielibyśmy, że Filistyni istnieli".3

Uczeni nastawieni sceptycznie do Biblii (zwani minimalistami) wychodzą z przeciwnego założenia. Uważają, że można ufać jej relacji tylko wtedy, gdy ma pozabiblijne wsparcie. Ze względu na brak archeologicznych dowodów istnienia Abrahama, Mojżesza, Jozuego, Dawida czy Salomona uznali oni pokaźną część Starego Testamentu za legendę. Biblijne dzieje Izraela uważają za historyczne dopiero od czasów asyryjskich, gdyż odtąd mają niezależne potwierdzenie w źródłach asyryjskich, ale warto przypomnieć, że przed odkopaniem miast asyryjskich mieli biblijne wzmianki o Asyrii za przesadne lub zmyślone.


Odkrycia zawsze potwierdzały kwestionowany fragment Biblii

Do niedawna liczna grupa archeologów i liberalnych biblistów wołała: "Precz z Dawidem i Salomonem", twierdząc, że są oni mitem, skoro dotąd nie znaleziono nawet dowodu istnienia ich dynastii. W 1993 r. odkryto w Tel Dan stelę z inskrypcją w języku aramejskim z IX w. p.n.e., która wymienia "dom Dawida" jako panujący! Minimaliści byli tym tak zaskoczeni, że początkowo pomówili odkrywcę, znanego archeologa A. Birana, o sfałszowanie steli!

Takich przypadków było więcej. Np. krytycy uznali, że skoro o Hetytach mówi tylko Biblia, to znaczy, że relacja o nich musi być zmyślona, zwłaszcza, że Biblia ukazywała ich imperium, jako nie ustępujące Egiptowi. Tymczasem, gdy na terenie dzisiejszej Turcji odkryto stolicę imperium Hetytów z archiwum liczącym 25.000 tabliczek klinowych, okazało się, że to Biblia miała rację.


Pięcioksiąg Mojżeszowy

Odkrycie hetyckich tabliczek postawiło również pod znakiem zapytania popularną hipotezę zakładającą, że Pięcioksiąg Mojżeszowy zredagowano dopiero w czasach babilońskich (VI w. p.n.e.) czy helleńskich (III w. p.n.e.). Otóż wśród tabliczek odkryto wiele przymierzy hetyckich. Miały one specyficzną formę, która nie przetrwała poza XIII w. p.n.e. W okresie asyryjskim i babilońskim stosowano zupełnie inny rodzaj przymierzy. Przymierza z V Księgi Mojżeszowej wzorowane są na hetyckich, a nie asyryjskich czy babilońskich (I tysiąclecie p.n.e.)! Tak więc, gdyby ta księga powstała dopiero w tych czasach, jak zakładali krytycy, jej przymierza byłyby modelowane na zawieranych pod koniec I tysiąclecia p.n.e., a nie na tych, które poszły w zapomnienie w XIII w. p.n.e. Na dużo wcześniejsze powstanie Pięcioksięgu wskazuje też słownictwo dokumentów z Ugarit (Ras Szamra), które pochodzą z czasów Mojżesza. Kiedyś z powodu technicznych zwrotów kultycznych występujących Księdze Kapłańskiej uważano, że powstała dopiero po niewoli babilońskiej, tymczasem pisma z Ugarit wskazują, że były one w użyciu w XV/XIV w. p.n.e. Żaden znawca starożytnej literatury nie założy, że pod koniec I tysiąclecia p.n.e. ktokolwiek mógł mieć taką znajomość obyczajów, słownictwa i form literackich, jakie poznaliśmy, dzięki odkryciom w Ugarit czy Mari, co wskazuje, że księga Kapłańska powstała w II tysiącleciu p.n.e.

W 1979 r. archeolog G. Barkai natrafił w grobowcu w pobliżu doliny Hinnoma w Jerozolimie na niewielki zwój ze srebra, zawierający fragment błogosławieństwa Aarona (4 M.6,24-26). Krytycy datowali ten fragment Pięcioksięgu na okres po niewoli babilońskiej (V w. p.n.e.), podczas gdy zawierający go zwój pochodzi z VII w. p.n.e. Zachowany fragment dowodzi, że wspomniany tekst Pięcioksięgu był dobrze znany na długo przed niewolą babilońską.


Relacje biblijne o Asyrii i Babilonii

Zanim odkryto miasta asyryjskie i babilońskie, krytycy zakładali, że biblijne relacje o ich potędze są przesadzone. Zmieniło się to, gdy H. Layard odkrył Kalach (Nimrud), wcześniej znane tylko z Biblii (1 M. 10,11), a Botta odkopał ruiny pałacu o 209 pokojach, zbudowanego przez Sargona II w VIII w. p.n.e. Wcześniej niemieccy krytycy przytaczali wzmianki biblijne o tym królu (Iz 20,1) jako przykład historycznych błędów w Starym Testamencie, gdyż o Sargonie II nie wspominały inne starożytne źródła. R, 1Koldewey odkrył Babilon króla Nebukadnesara (605-562), którego Biblia ukazywała jako wielkiego budowniczego, na co nie było pozabiblijnego potwierdzenia, stąd jej relacje traktowano jako przesadne. Odkrycia te dowiodły, że w relacjach biblijnych nie było żadnej przesady.


Król Baltazar

Przez całe wieki ulubionym argumentem krytyków był król Baltazar, którego imię do niedawna występowało tylko w Piśmie Świętym, co krytycy uznali "za poważny historyczny błąd".4 Niemiecki uczony F. Hitzig napisał, że Baltazar to produkt bujnej wyobraźni autora Księgi Daniela.5 Poza Biblią nie było też źródeł mówiących o koregencji Baltazara, ani o jego panowaniu w Babilonie (Dn 5,29). Co gorsza, Herodot i Ksenofont, żyjący zaledwie jeden wiek po upadku Babilonu, podawali Nabonida jako jego ostatniego władcę. Odczytanie asyryjskich pism potwierdziło jednak, że Baltazar panował w Babilonie i był koregentem Nabonida, który przekazał mu władzę za życia. Biblia znów okazała się rzetelniejsza niż inne starożytne źródła.


Wędrówki do Egiptu

W przeszłości krytykowano Pięcioksiąg, że ukazuje patriarchów wędrujących z Kananu do Egiptu, podczas gdy starożytni pisarze donosili, że obcych nie wpuszczano do Egiptu. Tymczasem, jak napisał prof. W. F. Albright: "Odkrycia archeologiczne pokazują, że mieszkańcy Kananu przychodzili do Egiptu w dniach Abrahama. Widać to wyraźnie na malowidle z grobowca w Beni Hassan, datowanym na 2000 r. p.n.e.

Tytuł zarządcy nadany Józefowi (1M 39,4) koresponduje z tytułem noszonym przez semickich zarządców domów w Egipcie w okresie patriarchów. Procedura, w czasie której namiestnik Egiptu otrzymywał złoty łańcuch swego urzędu i przejeżdżał rydwanem wśród pokłonów ludności, przedstawiona na fresku z XIII wieku p.n.e. zgadza się z biblijnym opisem nadania Józefowi namiestnictwa nad Egiptem (1M.39,42-43). Historyczna wierność tych szczegółów wskazuje, że Pięcioksiąg nie mógł powstać ponad tysiąc lat po tych wydarzeniach, kiedy były zapomniane.


Rzekome anachronizmy

Krytycy datowali przekaz o czasach patriarchów jako tysiąc lat późniejszy ze względu na rzekome anachronizmy. Jako przykład podawano przybycie Rebeki do Izaaka na wielbłądzie (1M 24,64), wierząc, że wielbłąda udomowiono dopiero w X w. p.n.e. Tymczasem w Mari odkryto kości wielbłądzie w domu pochodzącym z końca III tysiąclecia p.n.e. Na ten sam okres datowana jest figurka wielbłąda z uzdą i siodłem ze świątyni w Byblos. O udomowieniu wielbłądów w okresie patriarchów świadczy też starobabiloński napis z syryjskiego Alalakh. 6 Tak więc, choć użycie wielbłądów na szerszą skalę nastąpiło w późniejszych wiekach, to powyższe odkrycia potwierdzają biblijny zapis. Z podobną wiarygodnością mamy do czynienia w Nowym Testamencie. Np. krytycy uważali kiedyś, że Łukasz mylił się, nazywając przywódców Filippi pretorami, gdyż miastem rządzili duumviris. Okazało się, że Łukasz miał rację, gdyż zarządcom rzymskich kolonii przysługiwał tytuł pretora. Długo poczytywano mu za błąd mianowanie Galliona prokonsulem (Dz 18,12), ale w Delfach odkryto inskrypcję, na której tak właśnie nazwany jest Gallion. Znawca archeologii biblijnej J. Free napisał: "Archeologia potwierdziła wiarygodność niezliczonych tekstów, które krytycy odrzucali jako niehistoryczne lub będące w sprzeczności ze znanymi faktami".7

Najbardziej wiarygodne starożytne źródło

Łukasz wymienił w swej Ewangelii 32 kraje, 54 miasta, 9 wysp i wielu władców. "Łukasz jest historykiem pierwszej klasy... powinien zająć miejsce wśród największych historyków" 8 – stwierdził prof. W. Ramsay (1851-1939), znawca starożytnej geografii. Wcześniej zorganizował wyprawę na Bliski Wschód, by dowieść, że Pismo Święte jest pełne nieścisłości. Po 15 latach badań wprawił krytyków w zakłopotanie, książką, w której dowodził, że materiał archeologiczny potwierdza wiarygodność Nowego Testamentu.

Im większa jest nasza wiedza o geografii, historii, kulturze i religii starożytnego Bliskiego Wschodu, tym bardziej wiarygodnym źródłem okazuje się Biblia. Znawca archeologii prof. J. McRay, napisał: "Archeolodzy nie znaleźli dotąd niczego, co byłoby sprzeczne ze sprawozdaniem biblijnym. Przeciwnie, archeologia wykazała błędność wielu poglądów wyznawanych przez sceptycznych uczonych, poglądów, które przez całe lata uważano za fakty".9

Niektórzy uczeni pozostaną sceptykami, nawet gdyby odkryto portret Abrahama, uwierzytelniony przez burmistrza miasta Ur, gdyż ich sceptycyzm wyrasta nie z faktów, ale ze światopoglądu. Z podobnego względu rosyjscy uczeni odrzucali kiedyś Jezusa jako postać historyczną. Wielu kwestionuje relację biblijną, dopóki nie ma niezależnego potwierdzenia. Z innego założenia wychodzą obiektywni historycy. Badając starożytne źródła przyjmują, że źródło jest wiarygodne, poddają je analizie, biorą pod uwagę obiekcje i dopiero wtedy oceniają jego wiarygodność. Wobec Biblii krytycy odwrócili ten proces do góry nogami, kwestionując jej wiarygodność wszędzie, gdzie nie ma pozabiblijnego wsparcia. Gdyby sądy wychodziły z takiego założenia, wówczas wszyscy bylibyśmy winni, dopóki nie udowodnilibyśmy swej niewinności! Gdyby historycy podchodzili do źródeł starożytnych z takim nieuzasadnionym subiektywizmem, musieliby odrzucić niemal wszystkie, gdyż ich treść rzadko ma niezależne poświadczenie. W oczach obiektywnych historyków, Biblia pozostaje pierwszorzędnym źródłem.


Tekst pochodzi z książki "Sekrety Biblii", wydanej przez wydawnictwo Betezda .

Książkę "Sekrety Biblii" można kupić w sklepie Kosciol.pl


1 William F. Albright, The Archeology of the Palestine, s. 128.

2 G. Ernest Wright, David N. Freedman, red. The Biblical Archeological Reader, t. 2, s. 199.

3 Jeffrey Sheller, Is the Bible True, s. 120.

4 Journal of Theological Studies, XXXII (1931): 12.

5 Ferdinand Hitzig, Das Buch Daniel, s. 75; cyt. w: Alan Millard, “Daniel and Belshazzar in History", Biblical Archeology Review, maj/czerwiec (1985): 74.

6 Kenneth Kitchen, Ancient Orient and Old Testament, s. 79; Roland Harrison, Introduction to the Old Testament, s. 311.

7 Joseph P. Free, Howard Vos, Archeology and Bible History, s. 13.

8 William Ramsay, The Bearing of Recent Discovery on the Trustworthiness of the New Testament, s. 80.

9 Cyt w: Lee Strobel, The Case for Christ, s. 100.Opcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20041112021443313

No trackback comments for this entry.
Wiarygodność Pisma Świętego pod obstrzałem | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń