Zło dobrem zwyciężaj

pią, 17 gru 2004, 17:26:08

Autor: Mirosław Miarczyński

“Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” - takie jest główne przesłanie tegorocznego Orędzia papieża Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2005 roku. Papież prosi w nim wszystkich, którzy mają wpływ na życie społeczne i polityczne świata, aby uświadamili sobie, jak konieczne jest budowanie pokoju w świecie. "Zła nie zwycięża się złem: na tej drodze bowiem, zamiast pokonać zło, zostaje się przez nie pokonanym." - pisze Jan Paweł II.

Papież podkreśla, że pokój może być wprowadzany tylko drogą pokojową i że jest on dobrem dla wszystkich - dla poszczególnych osób, dla rodzin, dla narodów świata i dla całej ludzkości. Dlatego należy go więc strzec i rozwijać.

"Tak więc zrozumiała staje się głębia prawdy zawartej w innej maksymie św. Pawła: „Nikomu złem za złe nie odpłacajcie” (Rz 12,17). Jedynym sposobem, by wyjść z błędnego koła odpłacania złem za złe, jest posłuchać słów Apostoła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21)." - czytamy w orędziu.

Jan Paweł II podkreśla, że ludzkości od zarania dziejów towarzyszyły doświadczenia zła, że ludzie starali się zrozumieć jego korzenie oraz wyjaśnić jego przyczyny. Przypomina, że zło nie jest czymś anonimowym i nieokreślonym i że jest możliwe wskutek ludzkiej wolności. "Zło ma zawsze czyjąś twarz i czyjeś imię: twarz i imię mężczyzn i kobiet, którzy je dobrowolnie wybierają."

"W obliczu tylu dramatów dręczących świat chrześcijanie wyznają z pokorną ufnością, że tylko Bóg pozwala człowiekowi i narodom przezwyciężać zło, by osiągnąć dobro. Swoją śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystus odkupił nas i nabył „za wielką cenę” (1 Kor 6,20; 7,23), uzyskując dla wszystkich zbawienie. Z Jego zatem pomocą dla wszystkich możliwe jest zwyciężanie zła dobrem. Umocniony pewnością, że zło nie zwycięży, chrześcijanin żywi niezłomną nadzieję, która go podtrzymuje w krzewieniu sprawiedliwości i pokoju. Mimo grzechów osobistych i społecznych, których ślady noszą ludzkie działania, nadzieja nadaje wciąż nowy rozmach wysiłkom na rzecz sprawiedliwości i pokoju, wraz z ugruntowaną ufnością w możliwość zbudowania lepszego świata.
Jeśli w świecie obecna jest i działa „tajemnica bezbożności” (2 Tes 2,7), to nie można zapominać, że człowiek odkupiony ma w sobie wystarczającą siłę, by się jej przeciwstawić. Stworzony na obraz Boga i odkupiony przez Chrystusa, który „zjednoczył się w pewien sposób z każdym człowiekiem”, może on czynnie współpracować w triumfie dobra. Działanie Ducha Chrystusa „wypełnia ziemię” (Mdr 1,7). Chrześcijanie, zwłaszcza wierni świeccy, „nadziei tej nie powinni ukrywać w głębi serca, lecz stale dawać jej wyraz swym postępowaniem oraz walką “przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła” (Ef 6,12), także przez struktury życia świeckiego”." - pisze papież.

Kończąc swoje orędzie Jan Pawł II wezwał wszystkich by "w tym roku poświęconym Eucharystii, odnaleźli w najwyższym Sakramencie miłości źródło wszelkiej komunii: komunii z Jezusem Odkupicielem, a w Nim z każdą ludzką istotą. Mocą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, uobecnianych za każdym razem, gdy sprawujemy Eucharystię zo- stajemy wybawieni od zła i stajemy się zdolni czynić dobro. Mocą nowego życia, którym On nas obdarzył, możemy rozpoznać w sobie nawzajem braci, niezależnie od wszelkich różnic języka, narodowości, kultury. Jednym słowem, to mocą udziału w tym samym Chlebie i w tym samym Kielichu możemy czuć się „rodziną Bożą” i równocześnie wnosić specyficzny, skuteczny wkład w budowę świata opartego na wartościach sprawiedliwości, wolności i pokoju."

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20041217172608462