Drugi List do Koryntian - studium w audycjach Trans World Radio

pon, 23 maj 2005, 16:52:22

Autor: Marek Cieślar

Nie ulega wątpliwości, że autorem  Drugiego Listu do Koryntian jest apostoł Paweł. List ten jest jednym z najbardziej osobistych pism apostoła. Właśnie z tego listu dowiadujemy się najwięcej o życiu  Pawła, o trudach, jakie ponosił w swojej apostolskiej służbie, o doświadczeniach, przez jakie przeszedł.  Poznajemy życie i  odczucia, przeżycia apostoła lepiej niż z jakichkolwiek innych jego pism.

Okoliczności i cel napisania listu

W pierwszym Liście adresowanym do Koryntian apostoł Paweł napisał: " W Efezie zostanę aż do Pięćdziesiątnicy, bowiem otwarła się przede mną szeroko brama dla owocnej działalności..." (I Kor. 16, 9).

Apostoł pisał swój pierwszy list z Efezu, gdzie jego działalność misyjna rozwijała się w ogromnym tempie. Efez stał się bazą, z której oddziaływanie ewangelii rozprzestrzeniało się na całą Azję Mniejszą. Była to najprawdopodobniej największa akcja ewangelizacyjna  pierwotnego chrześcijaństwa. To właśnie miał na myśli apostoł, pisząc, że "otwarła się przed nim szeroko brama dla owocnej działalności".

Paweł nie mógł tak po prostu zostawić wielkiej misji, ciągle się rozwijającej i udać się do Koryntu. W Koryncie oczekiwała na jego wizytę wspólnota, która miała wiele pytań, przechodziła przez wiele trudności, ale apostoł nie mógł pozostawić przynoszącej obfite owoce działalności ewangelizacyjnej i skoncentrować się na problemach jednego kościoła. Paweł  myślał jednak o Koryntianach z miłością i nieustannie się o nich modlił. Byli oni jego duchowymi dziećmi i apostoł troszczył się o ich rozwój. Napisał więc do nich długi list, w którym obszernie odpowiedział na pytania, jakie mu przesłali, udzielił im wskazówek, jak rozwiązać nurtujące ich problemy i  zapowiedział, że przybędzie do nich w późniejszym terminie.

Prawdopodobnie do tej wizyty apostoła doszło, ale była ona, z konieczności, bardzo krótka. Paweł miał zamiar odwiedzić Korynt jeszcze raz, ale w tym czasie zdarzył się wśród Koryntian nieznany nam bliżej incydent, który  spowodował, że apostoł odwołał swoją wizytę i zastąpił ją listem, z którym posłał do Koryntu Tytusa. List ten nie zachował się, nie znamy więc jego treści.  Z wypowiedzi Pawła wynika, że był to list, w którym apostoł bardzo stanowczo odniósł się do utrzymujących się w Koryncie nieprawidłowości. Paweł pisał ten list w smutku i we łzach, i zdawał sobie sprawę, że i Koryntian list ten zasmuci. Musiał jednak  napisać do nich w ostrym, zdecydowanym tonie, aby rozprawili się w końcu z ciągle nękającymi ich problemami.

Apostoł oczekiwał z niecierpliwością na powrót Tytusa najpierw w Troadzie, a potem w Macedonii. Jakże  bardzo się ucieszył, gdy Tutus przybył  z pomyślnymi wiadomościami!  W Koryncie uznano autorytet apostoła, usłuchano jego porad i przywrócono we wspólnocie porządek.

Uradowany Paweł napisał wtedy list,  zwany dziś Drugim Listem do Koryntian. Wyjaśnia w nim, między innymi, dlaczego zmienił swą decyzję przybycia do Koryntu. W serdecznym tonie pisze też bardzo szczerze o wielu swoich odczuciach, troskach, przemyśleniach, wnioskach. I tak powstał list, dzięki któremu  i my możemy  mieć wgląd we "wnętrze" Pawła, w jego serce, jego duszę.

Podsumowując, możemy stwierdzić, że  list znany dzisiaj jako Drugi List do Koryntian został napisany przez apostoła Pawła podczas jego pobytu w Macedonii, pod koniec r. 57, w czasie trwania wielkiej kampanii misyjnej pierwotnego Kościoła w Azji Mniejszej.  Apostoł napisał do Koryntian jeszcze jeden ważny list, który niestety nie zachował się do naszych czasów, a który Koryntianom dostarczył wysłany przez Pawła Tytus.  

Tematyka

Trudno mówić o jednym głównym temacie Drugiego Listu do Koryntian.  W pierwszej jego części  apostoł pisze najwięcej o Bogu, jako pocieszycielu, Tym, który zaspakaja wszelkie potrzeby wierzącego, ciągle go wspiera, podnosi i uświęca. Ufając takiemu Bogu chrześcijanin może prowadzić zwycięskie życie wiary.

Paweł broni też w  tym liście, jak w żadnym z pozostałych  swoich pism, swojej godności apostolskiej i podkreśla w ogóle  wagę misji apostołów, jako tych posłańców Jezusa, których służba ma wielkie znaczenie dla uzyskania zbawienia przez ludzkość, zbawienia możliwego dzięki pojednaniu człowieka z Bogiem, poprzez Chrystusa.

Apostoł Paweł ukazuje się też w tym liście jako pasterz dusz ludzkich i daje tym samym godny naśladowania przykład duszpasterstwa, jako bardzo ważnej służby w Kościele chrześcijańskim.

Z zagadnień dogmatycznych,  omawianych w tym liście, możemy wymienić  naukę o odkupieniu ( 5, 14 - 21)  i naukę o rzeczach ostatecznych: o sądzie ostatecznym ( 1, 14;  5, 10 ), ponownym przyjściu Chrystusa i  o zmartwychwstaniu ( 4, 14 ).

Struktura  listu

Nie jest łatwo usystematyzować  treść Drugiego Listu do Koryntian, ponieważ jest w nim dużo więcej niż w innych pismach Pawła osobistych szczegółow i drobnych, drugorzędnych wątków, występujących obok myśli głównych, tworzących trzon tematyczny listu.

Oto próba naszkicowania struktury  listu uwzględniająca jego tematyczną ciągłość:

 

I. Zwycięskie życie chrześcijanina.                                                        Rozdziały  1 - 7

 

 1. Wstęp                                                                                           1,  1 - 2

 2. Bóg,  jako Ojciec,  zaspakaja wszystkie nasze potrzeby              r.   1

 3. Bóg wszelkiej pociechy  jest wierny, podnosi i uświęca                r.   2

 4. Życie chrześcijanina to życie w mocy Ducha Chrystusowego        r.   3

 5. Chrystus stale przemienia serce wierzącego człowieka                r.   4

 6. Człowiek należący do Chrystusa świadczy o Nim innym               r.   5,  1 - 15

 7. Chrześcijanin prowadzący zwycięskie życie jest ambasadorem

     Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie.                                r. 5, 16 - 6, 13

 8. Zwycięskie życie chrześcijańskie to życie w uświęceniu                  r. 6, 14 - 7, 1

 9. Bóg stale umacnia i pociesza  szczerego chrześcijanina                 r. 7, 2 -16

 

II. Chrześcijanin jako dawca.                                                               Rozdziały  8 - 9

 

 1. Przykład szczodrości                                                                         r. 8, 1 - 6

 2. Nawoływanie do szczodrości                                                             r. 8, 7 - 15

 3. Wytłumaczenie, na czym polega chrześcijańska szczodrość             r. 8, 16 - 9, 5.

 4. Zachęcenie do bycia szczodrym.                                                       r. 9, 6 - 15

 

III. Powołanie apostolskie Pawła                                                             Rozdziały 10 - 13

 

 1.  Autentyczność apostolstwa Pawła                                                   r. 10

 2.  Dowody na prawdziwość apostolstwa Pawła                                   r. 11

 3.  Objawienia apostoła                                                                          r. 12

 4.  Podsumowanie znaczenie apostolstwa Pawła.                                 r. 13

=====

Posłuchaj pierwszej oraz kolejnych adycji z cyklu studium Drugiego Listu do Koryntian na stronie "Impuls" Trans World Radio Polska w dziale Programy.

Aby słuchać w internecie programów TWR musisz mieć zainstalowany program RealPlayer. Jeśli go nie posiadasz, darmową wersję możesz znaleźć tutaj.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050523105222497