Konferencja naukowa na temat monasteru w Supraślu

śro, 1 cze 2005, 17:06:18

Autor: Jarosław Charkiewicz

W dniach 10-11 czerwca br. w Supraślu i Białymstoku odbywać się będzie Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Supraski monaster Zwiastowania Bogarodzicy i jego historyczna rola w rozwoju społeczności lokalnej i dziejach państwa”. Spotkanie to będzie wprowadzeniem do obchodów 500 rocznicy nadania monasterowi w Supraślu Tomosu przez patriarchę Konstantynopola Joachima w 1505 r. Patronat nad konferencją objął zwierzchnik Kościoła prawosławnego w Polsce, metropolita Sawa.

Do udziału w konferencji zaproszono kilkunastu naukowców z kraju i zagranicy. W swych wystąpieniach skoncentrują się oni na znaczeniu monasteru Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu dla społeczności prawosławnej w Polsce, roli jaką odgrywał i odgrywa w regionie i kraju.
Pierwszy dzień konferencji rozpocznie wykład wprowadzający zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolity prof. dr hab. Sawy (Hrycuniaka). Następnie zostaną wygłoszone następujące referaty:
1.Monaster supraski jako jeden z głównych ośrodków kulturalnych Rzeczypospolitej – prof. Aleksander Naumow /Wenecja, Włochy/
2.Nadanie Tomosu monasterowi supraskiemu przez Patriarchę Konstantynopola Joachima w 1505 r. – dr Sergiusz Borowik /Białystok/
3.Monaster supraski w okresie 1839-1914 i jego wpływ na kulturę regionu – ks. prof. Marian Bendza /Warszawa/
4.Rekonstrukcja najstarszego zbioru rękopiśmiennego monasteru supraskiego do 1532 r. – prof. Nadieżda Morozowa /Wilno, Litwa/
5.Odrodzenie życia monastycznego w monasterze supraskim w XX wieku i jego rola dla miasteczka i okolic – ks. archimandryta Gabriel (Giba) /Białystok/
6.Status prawny monasterów prawosławnych w Polsce – dr Jarosław Matwiejuk /Białystok/.
Piątkowe obrady konferencji zakończy o godz. 18.oo koncert śpiewu cerkiewnego napiewów supraskich, który poprowadzi znawca śpiewu cerkiewnego dr Włodzimierz Wołosiuk.
Drugiego dnia konferencji jej uczestnicy będą mogli wysłuchać następujących referatów:
1.Istota i rola życia monastycznego w Prawosławiu – bp Jakub (Kostiuczuk)
2.Hirmologion Supraski i jego wkład do prawosławnego śpiewu cerkiewnego – prof. Anatolij Konotop /Moskwa, Rosja/
3.Architektura sakralna monasteru supraskiego – prof. Aleksander Grygorowicz /Poznań/
4.Zagadnienia rekonstrukcji obiektów zabytkowych monasteru supraskiego w czasach współczesnych – mgr Adam Musiuk /Białystok/
5.Supraskie druki cyrylickie – prof. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew /Olsztyn/
6.Oddziaływanie kultu Supraskiej ikony Matki Bożej na inne ośrodki kultowe w Wielkim Księstwie Litewskim – dr Piotr Chomik /Białystok/
7.Rekonstrukcja programu ikonograficznego monasteru w Supraślu – mgr Aleksander Siemaszko /Kraków/
8.Grzegorz Chodkiewicz - ktitor monasteru supraskiego – mgr Stefan Dmitruk /Białystok/
Zakończenie obrad i podsumowanie spotkania zaplanowano na godz. 13:30.
Organizatorzy przewidują publikację wygłoszonych referatów w formie książkowej.
Obrady pierwszego dnia konferencji odbędą się w sali refektarzowej Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w budynkach monasteru w Supraślu, drugiego zaś w dużej sali
Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku (ul. św. Mikołaja 5). Rozpoczęcie piątkowej sesji nastąpi o godz. 14:00, a sobotniej o godz. 9:00. Współorganizatorami konferencji są: Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, Fundacja „Oikonomos” i Stowarzyszenie Bractwo świętych Cyryla i Metodego.

Konferencja organizowana jest przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Monaster w Supraślu

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050601170031998