Copyright ochroni dzieła Josepha Ratzingera / Benedykta XVI

pon, 10 paź 2005, 11:50:18

Autor: Mateusz Markiewicz

Sekretariat Stanu Watykanu wydał dwa dokumenty odnośnie praw autorskich publikacji napisanych przez Josepha Ratzingera / Benedykta XVI. Tekst owych dokumentów (za KAI):

DEKRET

Powierza się Watykańskiej Księgarni Wydawniczej, jako instytucji związanej ze Stolicą Apostolską, wykonywanie i ochronę, wieczyście i na całym świecie, wszystkich moralnych praw autorskich i wszelkich praw do wyłączności w czerpaniu korzyści ekonomicznych, żadnego nie wyłączając i nie pomijając, dotyczących wszystkich aktów i dokumentów, przez które Papież sprawuje swój urząd nauczycielski.

W wykonywaniu powierzonego zadania Watykańska Księgarnia Wydawnicza, w osobie dyrektora i przedstawiciela prawnego pro tempore, działa w imieniu i w interesie Stolicy Apostolskiej, i jest władna dysponować w dowolny sposób wspomnianymi prawami, wstępować na drogę prawną i sądową, podejmować jakiekolwiek działania mające na celu pełną ochronę i realizację owych praw, sprzeciwiać się wszelkim roszczeniom, bądź żądaniom osób trzecich, zgodnie z postanowieniami umów i konwencji międzynarodowych, które podpisała również Stolica Apostolska.

Watykan, 31 maja 2005 r.

Kard. Angelo Sodano, Sekretarz Stanu

KOMUNIKAT

Podaje się do wiadomości, że Papież Benedykt XVI powierzył Watykańskiej Księgarni Wydawniczej wykonywanie i ochronę wszelkich praw autorskich i wszystkich praw do wyłączności w czerpaniu korzyści z aktów, dzieł i pism, których autorem był obecny Papież przed wyborem na Następcę św. Piotra.

Bez naruszania praw nabytych przez osoby trzecie na mocy umów wcześniej zawartych z Autorem, od tej pory do Watykańskiej Księgarni Wydawniczej powierzone zostają również wykonywanie i ochrona praw autorskich dotyczących tychże umów, aktualnie realizowanych.

Watykan, 31 maja 2005 r.

Kard. Angelo Sodano, Sekretarz Stanu

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20051008121907625