Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

List do Efezjan - studium w audycjach Trans World Radio

List do Efezjan  nazwano  "Listem Trzeciego Nieba", "Królem Listów Apostolskich", "Alpami Nowego Testamentu".  Uznawany jest on przez wielu biblistów za najwspanialszy list apostolski,  za szczytowe osiągnięcie myśli nowotestamentowej w ogóle. Jeden z uczonych nazwał go "boskim dziełem napisanym przez człowieka" i podkreślił, że "zostały w nim zawarte nie tylko koncepcje i doktryny wyłącznie chrześcijańskie ale także i te, które są wspólne dla chrześcijaństwa i dla objawienia ogólnego".           

Temat Listu           

List do Efezjan objawia prawdę o Kościele, prawdę, która w czasach Starego Testamentu była tajemnicą, mianowicie, że Kościół jest cudownym tworem Boga, ukształtowanym z żywych kamieni - ludzkich serc, odnowionych przez Ducha Świętego; dziełem nieporównywalnie wspanialszym niż najpiękniejsze świątynie zbudowane rękami.

Kościół jest żywym organizmem, niewidzialnym, choć rzeczywistym ciałem, którego  "głową" jest Jezus Chrystus.

List do Efezjan i List do Kolosan objawiają najpełniej tę właśnie cudowną prawdę, wzajemnie się uzupełniając i sumując.  List do Kolosan poświęcony jest  przede wszystkim "głowie" Kościoła,  objawieniu pełni i wszechwystarczalności Jezusa Chrystusa, natomiast List do Efezjan mówi głównie o "ciele Chrystusa", ciele, które tworzą wszyscy prawdziwie wierzący, trwający w osobistej więzi z Jezusem.

Główna myśl Listu do Efezjan streszczona jest w dziewiątym i dziesiątym wierszu pierwszego rozdziału tego Listu, gdzie czytamy, że Bóg "...dał nam poznać swój plan, osłonięty tajemnicą, mianowicie to, czego postanowił dokonać przez Chrystusa. Gdy dopełni się czas, połączy wszystko, co jest na niebie i ziemi w jedną całość w Chrystusie i pod jego panowaniem" ( Nowy przekład BiZTB,Warszawa, 1991 ).

Tę myśl możemy sformułować też, jeszcze krócej, następująco: "Połączenie i pojednanie wszystkiego co istnieje nastąpi w określonym przez Boga czasie, w Jezusie Chrystusie".

We wstępie do komentarza do "Listu do Efezjan" William Barclay napisał: "Bez Chrystusa nie ma we wszechświecie jedności ani harmonii; jest podział i rozdźwięk (...). Człowiek pogwałcił porządek natury i stał się jej wrogiem, doprowadził do podziałów klasowych, rasowych, ideologicznych i narodowych. W naturze człowieka również panuje wewnętrzne rozdarcie.W każdym człowieku rozgrywa się walka, jakby wojna domowa; jest rozdarty między pragnieniem dobra, a dążeniem do zła, nienawiścią do grzechu i równocześnie upodobaniem grzechu. (...) To rozdarcie sięga także sfer pozaziemskich, odbywa się walka między siłami dobra i siłami zła, między Bogiem i demonami. Najtragiczniejszy jest rozdźwięk między Bogiem a człowiekiem. Człowiek, który został stworzony aby żyć w społeczności z Bogiem, odwrócił się od Niego i poszedł swoją drogą.

I tak w świecie bez Chrystusa panują rozdżwięk i rozdarcie, których nie było w zamierzeniach Stwórcy. Jedność i harmonia mogą powrócić jedynie wtedy, kiedy wszystko zostanie połączone w Jezusie Chrystusie". 

 

Okoliczności powstania  Listu

 

List do Efezjan jest jednym z czterech listów więziennych apostoła Pawła.  Przebywając w więzieniu Paweł napisał cztery listy, które weszły w kanon Nowego Testamentu:  List do Efezjan, List do Kolosan, List do Filipian i List do Filemona. Trzy z nich powstały najprawdopodobniej między 61 a 63 r. n.e. w czasie pierwszego uwięzienia apostoła w Rzymie. Są to: List do Efezjan, Kolosan i Filemona. List do Filipian został najprawdopodobniej napisany wcześniej, podczas uwięzienia Pawła w Efezie, w latach 56 - 57 po Chr.  Listy do Efezjan, Kolosan i Filemona zostały więc napisane mniej więcej w tym samym czasie, co wyjaśnia liczne podobieństwa tak co do języka, jak i co do treści, zachodzące między tymi pismami.

Paweł prawdopodobnie napisał List do Efezjan najpóźniej, pod koniec okresu uwięzienia w Rzymie w latach 61 - 63 n.e.

Zwróciliśmy już uwagę na duże podobieństwo Listu do Efezjan i Listu do Kolosan. Najbardziej prawdopodobne jest to, że apostoł Paweł napisał najpierw List do Kolosan, w obliczu zaistniałej w tamtejszej wspólnocie trudnej sytuacji. Pojawiły się tam mianowicie odstępstwa od nauki Chrystusowej i uwięziony apostoł, nie mogąc udać się do Kolosan osobiście, napisał do nich list, w którym sformułował prawdę o wielkiej i wszechogarniającej roli Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła w zbawczym planie Boga. Doszedł potem do wniosku, że należy tę prawdę przekazać wszystkim. Usunął więc z zawartości Listu do Kolosan odniesienia lokalne i czasowe, rozwinął myśl główną i w ten sposób powstał nowy list, przeznaczony do odczytania we wszystkich wspólnotach Azji Mniejszej, między innymi w Efezie. List ten miał więc charakter listu okrężnego, miał być przekazywany do odczytania kolejnym wspólnotom Azji Mniejszej, która była w tamtym czasie obszarem o strategicznym znaczeniu dla rozprzestrzeniania się ewangelii na całe Imperium Rzymskie.

Azja Mniejsza, obejmująca mniej więcej terytorium dzisiejszej Turcji, była w tamtym czasie "sercem" Imperium Rzymskiego, wielkim centrum kulturowym i religijnym. Właśnie tam, wzdłuż zachodniego wybrzeża dzisiejszej Turcji usytuowane były wielkie miasta, gdzie zamieszkiwały miliony ludzi i gdzie przyjeżdżali na wypoczynek rzymscy dostojnicy, włącznie z władcami imperium - rzymskimi cezarami.Sprzyjał temu bardzo przyjemny, ciepły  klimat i piękno malowniczego wybrzeża.

Przodującym miastem tego regionu był wtedy Efez, "miasto nr 2" Imperium Rzymskiego, stolica jego wschodniej części, tak, jak Rzym był stolicą Zachodu. Początki Efezu datują się już na ok. dwutysięczny rok przed Chrystusem. Było to typowe miasto Wschodu, miasto azjatyckie, centrum kultury orientalnej, aż do roku tysiącznego przed Chrystusem, kiedy to dotarli tu Grecy. W Efezie nastąpiło spotkanie Zachodu ze Wschodem. Przez okres dwóch i pół tysiąca lat Efez był jednym z największych miast świata. Zbudowano tu największa świątynię grecka, jaka kiedykolwiek została zbudowana w historii, świątynię bogini Diany, która zaliczono do siedmiu cudów świata starożytnego.

Można powiedzieć, że w czasie, kiedy do Azji Mniejszej przybył apostoł Paweł, tu właśnie znajdowało się centrum kulturowe i religijne ówczesnego świata, zdominowanego przez kulturę grecką, a rządzonego przez rzymskich cezarów. I właśnie tu,  za sprawą misji apostoła Pawła, posłusznego Bożemu prowadzeniu, otwarły się  szeroko drzwi dla ewangelii Jezusa Chrystusa.

Sprawa adresata Listu

Jak już zauważyliśmy, list znany nam z Biblii jako List do Efezjan miał charakter listu okrężnego, przeznaczonego do odczytania nie tylko w jednej, ale w wielu wspólnotach wczesnego Kościoła chrześcijańskiego. Miał on być odczytany z pewnością także w Efezie, wielkim mieście o  strategicznym znaczeniu, ale nie tylko tam.

Potwierdzają to słowa samego apostoła Pawła z Listu do Kolosan. Czytamy tam: " Kiedy ten list zostanie już u was odczytany, postarajcie się, aby zapoznał się z nim  także Kościół  w Laodycei, a wy odczytajcie list, który wam prześlą z Laodycei" ( 4, 16 ).

Jest wysoce prawdopodobne, że mowa tu jest o liście, który znamy, jako List do Efezjan. Nie był on w rzeczywistości napisany do żadnej konkretnej wspólnoty, lecz był listem obiegowym pisanym do wszystkich wspólnot, które ap. Paweł założył w Azji.

Rzecz charakterystyczna, że w najstarszych manuskryptach greckiego Nowego Testamentu nie ma w pierwszym wersecie tego Listu wyrażenia "w Efezie". We wszystkich manuskryptach werset ten brzmi następująco: "Paweł, ... do świętych i wierzących w Chrystusa Jezusa". W oryginalnym tekście greckim nie ma  w nagłówku Listu słowa "Efez".

Na to, że List ten nie był adresowany tylko do Efezjan, lecz do wszystkich wspólnot Azji Mniejszej wskazuje także fakt, że jest on listem najmniej osobistym z wszystkich, jakie Paweł napisał. Nie zawiera żadnych osobistych pozdrowień, ani osobistych wzmianek, które tak często pojawiają się w innych jego listach. A przecież apostoł przebywał w Efezie dłużej, niż w innych miastach, pozostawał tam co najmniej trzy lata. Trudno uwierzyć, że Paweł wysłałby list pozbawiony wszelkich osobistych akcentów do wspólnoty, z którą łączyła go bardzo bliska, serdeczna więź uczuciowa.

Przyjmijmy więc, jako najbardziej prawdopodobny, pogląd, że List do Efezjan był listem obiegowym, przeznaczonym do odczytania we wszystkich wspólnotach azjatyckich, a przypisano go Kościołowi w Efezie w wyniku późniejszego naniesienia na nim adresu.  W niczym nie umniejsza to autentyczności Listu. Fakt, że jego adresatami byli nie tylko Efezjanie  podnosi nawet jego rangę, i rzeczywiście, jest to list wyjątkowy.

Głosi, że pojednanie świata i ludzi jest możliwe tylko w Chrystusie oraz że Kościół musi stać się narzędziem Chrystusa w tym powszechnym pojednaniu człowieka z Bogiem i człowieka z człowiekiem.

Dlatego właśnie List do Efezjan został uznany za "Króla Listów Apostolskich".

Struktura Listu

List do Efezjan ma bardzo  uporządkowaną, logiczną strukturę.

List składa się z sześciu rozdziałów. Pierwsze trzy mają charakter doktrynalny i mówią o niebiańskim powołaniu Kościoła, natomiast trzy pozostałe mają charakter praktyczny i mówią o ziemskiej misji Kościoła.

Kościół jest ciałem Chrystusa. "Głową" jest Chrystus, który znajduje się w niebie. Ale Kościół ma stąpać po ziemi. Ma być stopami Chrystusa, które pójdą w Jego imieniu, w Jego sprawach, ma być rękami, które wykonują Jego dzieło, ustami, które głoszą Jego ewangelię. Zadaniem Kościoła jest przybliżyć światu Chrystusa. Istotą i celem Kościoła jest powszechne pojednanie, pojednanie, dla którego Chrystus przyszedł na świat.

Część doktrynalna wyraźnie dzieli się na bardzo logicznie ze sobą powiązane tematy:

Rozdział  1 ukazuje Kościół jako żywy organizm.

Rozdział  2  opisuje Kościół jako świątynię.

Rozdział 3 mówi o Kościele jako o tajemnicy.

Część praktyczna mówi o zadaniach Kościoła, jako narzędziach pojednania w ręku Chrystusa:

Rozdział 4  ukazuje Kościół, jako nowy lud.

W rozdziale 5  Kościół ukazany jest jako panna młoda.

W ostatnim, 6  rozdziale, Kościół przyrównany jest do uzbrojonego żołnierza.             

Plan Listu 

I. Część doktrynalna  - niebiańskie powołanie Kościoła             rozdziały  1 - 3

 

A.  Kościół jako ciało                                                                                    r.  1

  1. Wstęp                                                                                       wiersze  1 - 2

  2. Kościół zaplanowany przez Boga Ojca                                                    3 - 6

  3. Kościół wykupiony przez Chrystusa                                                        7 - 12

  4. Kościół chroniony przez Ducha Świętego                                              13 - 14

  5. Modlitwa o wiedzę  i moc dla Kościoła                                                   15 - 23

 

B.  Kościół jako świątynia                                                                            r.  2

  1. Materiał  z którego jest zbudowany Kościół                                            1 - 10

  2. Sposób w jaki jest budowany Kościół                                                    11 - 18

  3. Przeznaczenie budowli                                                                          19 - 22 

C.  Kościół jako tajemnica                                                                           r.  3

  1. Objawienie tajemnicy Kościoła                                                                1 - 4

  2. Treść ( definicja ) tajemnicy Kościoła                                                       5 - 13

  3. Modlitwa o moc i wiedzę dla Kościoła                                                    14 - 21 

 

II.  Część praktyczna - zadania Kościoła                                     rozdziały  4 - 6 

A.  Kościół jako nowy lud                                                                            r.  4

  1. Objawienie się nowego ludu                                                                  1 - 6

  2. Przestroga dla "nowego człowieka"                                                       7 - 16

  3. Zakaz dla "nowego człowieka"                                                             17 - 32

 

B. Kościół jako panna młoda                                                                       r.  5

  1. "Zaręczyny" Kościoła z Chrystusem                                                        1 - 17

  2. Czyste życie Kościoła                                                                            18 - 24

  3. Oczekiwanie Kościoła                                                                            25 - 33

C. Kościół jako żołnierz                                                                               r.  6

  1. Postawa żołnierza                                                                                  1 - 9

  2. Wróg żołnierza                                                                                     10 - 12

  3. Zbroja żołnierza                                                                                   13 - 18

  4. Przykład żołnierza                                                                                19 - 22

  5. Błogosławieństwo dla żołnierza                                                           23 - 24

 

===

Posłuchaj pierwszej oraz kolejnych audycji z cyklu studium List do Efezjan na stronie "Impuls" Trans World Radio Polska w dziale Programy, audycja "Wędrówka przez Biblię".

Aby słuchać w internecie programów TWR musisz mieć zainstalowany program RealPlayer. Jeśli go nie posiadasz, darmową wersję możesz znaleźć tutaj.Opcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20051117172556123

No trackback comments for this entry.
List do Efezjan - studium w audycjach Trans World Radio | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń