Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Życie Jezusa: fakt czy fikcja?

Starożytne źródła zawierają liczne informacje o Jezusie, które pokrywają się z treścią Ewangelii, mimo iż starożytni historycy koncentrowali się bardziej na przywódcach politycznych niż religijnych, a Judea leżała na peryferiach Imperium Rzymskiego. Niemniej, nawet gdyby nie zachowała się ani jedna kopia Nowego Testamentu, wciąż wiedzielibyśmy o Jezusie bardzo dużo. Zawdzięczalibyśmy to źródłom obojętnym lub wrogim wobec chrześcijaństwa, a jednak zgodnymi z Ewangeliami.

Przytaczając je (przypisy czytelnik znajdzie w mojej książce pt. Sekrety Biblii) ograniczyłem się tylko do tych, które powstały za życia 2-3 pokoleń od śmierci Jezusa, aby wyeliminować późniejsze przekazy, które mogą i często są zabarwione legendą. Przyjrzyjmy się faktom wymienionym przez pozabiblijne źródła, zwracając uwagę na ich zgodność z Ewangeliami:

Jezus zwany był Chrystusem, czyli Mesjaszem. (Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, 18, 3:3; 20, 10:1; Pliniusz Młodszy, Listy, 10, 96; Swetoniusz, Życie cezarów, 25:4; Tacyt, Roczniki, 15, 44.)

Pochodził z Judei w Palestynie. ( Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, 20, 9:1; Lukian z Samostaty, The Passing of Perefrinus, 12-13; Tacyt, Roczniki, 15, 44; Talmud Babiloński, Sanhedryn 43a; Akta Piłata (cyt. w: Justyn Męczennik, Apologia pierwsza 35) )

Czynił cuda: uzdrawiał chorych i zdemonizowanych. (Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, 18, 3:3; Lukian z Samostaty, The Passing of Perefrinus, 11-13; Pliniusz Młodszy, Listy, 10, 96; Tacyt, Roczniki, 15, 44; Talmud Babiloński, Sanhedryn 43a; Akta Piłata (cyt. w: Justyn Męczennik, Apologia pierwsza 35).)

Uważano Go za człowieka szlachetnego i mędrca. (Lukian z Samostaty, The Passing of Perefrinus, 11-13; Mara Bar-Serapion, Syriac Manuscript, Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, 18, 3:3.)

Jezus był nauczycielem. (Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, 18, 3:3, Lukian z Samostaty, The Passing of Perefrinus, 11-13; Pliniusz Młodszy, Listy, 10, 96; Talmud Babiloński, Sanhedryn 43a.)

Miał uczniów. (Talmud Babiloński, Sanhedryn 43a.)

Nazwa chrześcijan pochodzi od mesjańskiego tytułu Jezusa. (Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, 18, 3:3; Lukian z Samostaty, The Passing of Perefrinus, 11-13; Pliniusz Młodszy, Listy, 10, 96; Swetoniusz, Żywoty cezarów, 16:16; Tacyt, Roczniki, 15, 44.)

Przywódcy żydowscy odrzucili Go i wydali na śmierć. (Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, 18, 3:3; Mara Bar-Serapion, Syriac Manus-cript; Tacyt, Roczniki, 15, 44; Pliniusz Młodszy, Listy, 10, 96; Talmud Babiloński, San-hedryn 43a.)

Jezusa skazano na śmierć za panowania cesarza Tyberiusza (14-37), gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat (26-36). (Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, 18, 3:3; Pliniusz Młodszy, Listy, 10, 96; Tacyt, Roczniki, 15, 44; Akta Piłata (cyt. w: Justyn Męczennik, Apologia pierwsza 35).)

Nikt nie odważył się stanąć w Jego obronie. (Talmud Babiloński, Sanhedryn 43a.)

Zmarł zawieszony na krzyżu. (Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, 18, 3:3, Lukian z Samostaty, The Passing of Perefrinus, 11-13; Tacyt, Roczniki, 15, 44; Talmud Babiloński, Sanhedryn 43a; Akta Piłata (cyt. w: Justyn Męczennik, Apologia pierwsza 35).)

Nastąpiło to w dniu Paschy. (Talmud Babiloński, Sanhedryn 43a.)

Jego śmierci towarzyszyła nadzwyczajna ciemność. (Thallus cyt. w: Juliusz Afrykanus, Extant Writings, XVIII, w: Ante-Nicene Fathers, t. 6, s. 130.)

Uczniowie Jezusa wierzyli, że zmartwychwstał. (Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, 18, 3:3; zapewne także w: Tacyt, Roczniki, 15:44; Swetoniusz, Żywoty cezarów, 6, 16.)

Chrześcijanie wierzyli, że Jezus był Bogiem. (Pliniusz Młodszy, Listy, 10, 96:7, Rabin Abbahu w: Talmud Palestyński, P. Ta’an, 65 a; Rabin Eliezer, cyt. w: Joseph Klausner, Jesus of Nazareth, s. 34; Lukian z Samostaty, De Morte Peregrini, 11-14; graffiti z II wieku odkryte w domu na wzgórzu palatyńskim (zob. E. Ferguson, Backgrounds of Early Christianity, s. 561).)

Wiara w Chrystusa była rozpowszechniona na wiele lat przed koń-cem I wieku. (Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, 18, 3:3; Pliniusz Młodszy, Listy, 10, 96; Swetoniusz, Żywoty cezarów, 16:16; Tacyt, Roczniki, 15:44; Talmud Babiloński, Sanhedryn 43a, 107b; Thallus cytowany przez Juliusza Afrykanusa (F. F. Bruce, The New Testament Documents, s. 113).)

Do relacji o Jezusie, które powstały w ciągu zaledwie jednego pokolenia od Jego śmierci należy dołączyć listy Pawła z Tarsu, który wymienia następujące fakty:

Jezus pochodził z rodu Dawida.
Został zdradzony.
Był przesłuchiwany.
Umarł na krzyżu za nasze grzechy.
Zmartwychwstał cieleśnie trzeciego dnia.
Po zmartwychwstaniu widziało Go wielu, włącznie z Pawłem i Ja-kubem, bratem Pańskim, którzy wcześniej nie wierzyli, że Jezus był Mesjaszem (Dz.26:22-26; 1Kor.15:6).

Na powyższych przykładach mogliśmy zobaczyć, że niezależne od Ewangelii, zarówno chrześcijańskie, jak niechrześcijańskie starożytne źródła zgadzają się co do zasadniczych faktów związanych z życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa.
Relacje ewangelistów mają potwierdzenie, niezależnie od siebie, w przynajmniej 39 starożytnych źródłach! Zgodnie z historyczną zasadą wielokrotnej atestacji (wielu świadków),xvii ciężar udokumentowania, że Ewangelie nie są rzetelną relacją historyczną spoczywa na tych, którzy takie twierdzenia wysuwali.


Opcje Artykułu

Życie Jezusa: fakt czy fikcja? | 18 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
coso pon, 10 kwi 2006, 23:48:50
<i>"Do relacji o Jezusie, które powstały w ciągu zaledwie jednego pokolenia od Jego śmierci należy dołączyć listy Pawła z Tarsu, który wymienia następujące fakty:
"</i>

Paweł z Tarsu, nigdy Jezusa nie widział na oczy, ani nie brał osobistego udziału
w wydarzeniach, które opisywał.

Więc jak mógł podawać fakty?

 
 • Oless wto, 11 kwi 2006, 09:32:09
Oless wto, 11 kwi 2006, 09:39:53
Generalnie OK ale gdzie Tacyt pisał że Jezus czynił cuda? Chyba błąd w druku :P

---
"..taka jest moja koncepcja, tak ja to widzę.."
 
Rafamael wto, 11 kwi 2006, 16:06:25

Coraz więcej dowodów przemawia za tezą, iż Jezus z Nazaretu był postacią historyczną, niemniej odnoszę wrażenie, że autor nie zweryfikował do końca wszystkich źródeł, na które się w swoim artykule powołał, robiąc jedynie ogólnikowe odniesienia.

Trzeba zwrócić uwagę, że o ile fragmenty dzieła rzymskiego kolaboranta Józefa Flawiusza dotyczące Jana Chrzciciela (18; 5,2) i Jakuba Sprawiedliwego (20; 9,1) nie budzą zastrzeżeń i są przyjmowane jako autentyczne, to fragment 18; 3,3, zwany testimonium Flavianum, nie jest uznawany za autentyczny, tylko traktuje się go jako późniejszą wstawkę chrześcijańskiego kopisty, dokonaną gdzieś na przełomie III i IV w. Brzmi on następująco:

"W owym czasie pojawił się Jezus, człowiek wielkiej mądrości, jeśli w ogóle można go nazwać człowiekiem. Czynił on cuda i nauczał ludzi, którzy chętnie przyjmowali prawdę. Ten pozyskał dla siebie wielu Żydów i Greków. Był on Chrystusem. Gdy najprzedniejsi w państwie wydali Jezusa, a Piłat ukrzyżował, ci, którzy go pierwsi umiłowali, nie wyrzekli się go. Na trzeci dzień ukazał im się znowu żywy, o czym podobnie jak i o tysiącu innych cudów świadczą jego wyznawcy chrześcijanie od niego wywodzący swą nazwę."

Bez większych wątpliwości cytat można uznać za fałszerstwo, ponieważ:

1) Józef Flawiusz był prawowiernym Żydem, faryzeuszem i nie mógł pisać o Jezusie jako Mesjaszu oraz o jego ukazaniu się żywym na trzeci dzień, gdyż są to stwierdzenia wzięte z chrześcijańskiego wyznania wiary.

2) Fragment ten jest wyjątkowo nieudolnym wtrętem, który przerywa całość relacji Józefa opowiadającej o zamieszkach oraz o nadużyciach kapłanów Izydy względem Rzymianki Pauliny (a więc jest zupełnie wyrwany z kontekstu)

3) Fragment nie jest przytaczany przez znających dzieło Józefa Flawiusza chrześcijańskich pisarzy, takich jak Justyn, Klemens Aleksandryjski, Teofil Antiocheński, Minucjusz Feliks, Tertulian oraz Orygenes. Ten ostatni powołuje się na wypowiedzi Flawiusza o Janie Chrzcicielu i Jakubie, ale zarzuca Józefowi, że ten nie uznaje mesjańskiego charakteru Jezusa.

4) Rewelację tą cytuje dopiero w IV w. Euzebiusz z Cezarei, którego historia kościoła roi się często od błędów.

Również niejasna jest relacja Swetoniusza zamieszczona w "Żywocie Cezarów". Powtarza on relację Tacyta, wedle której za czasów Nerona "zostali poddani torturom chrześcijanie, ludzie wyznający nową i zbrodniczą wiarę". Ale z drugiej strony pisze, że za czasów Klaudiusza Żydzi zostali wypędzeni z Rzymu, gdyż podburzani przez Chrestosa powodowali częste zamieszki. Nie wiadomo, jakiego Chrestosa ma na myśli Swetoniusz, bo na pewno nie Jezusa z Nazaretu, który przecież nie mógł być wtedy w Rzymie.

Jak widać każdy naukowiec lub badacz podejmujący się napisania pracy o charakterze naukowym, nie powinien się kierować zasadą "aby wyszło tylko na moje", tylko zachowywać precyzję badawczą, w której uniknie się powoływania na wątpliwej jakości źródła, bądź zniekształcania wiadomości pochodzących z wiarygodnych źródeł. W przeciwnym wypadku konsekwencją mogą być fałszywe lub naciągane wnioski.

Pozdrawiam.

 
 • coso wto, 11 kwi 2006, 16:18:17
 • Raf wto, 11 kwi 2006, 16:39:35
 • Raf wto, 11 kwi 2006, 17:39:35
Testimonium Flavianum
Oless wto, 11 kwi 2006, 18:13:15

Jednym z najciekawszych źródeł (a dla wielu najlepszym) pozabiblijnych o Jezusie jest tzw. Testimonium Flavianum znajdujące się w Dawnych dziejach Izraela XVIII 63-64 żydowskiego historyka Józefa Flawiusza. 

Swego czasu tekst wywoływał spore kontrowersje jako że zachowana w manuskrypatch i dostępna nam wersja była z całą pewnością przeróbką jakiegoś fałszerza. Pojawiały się nawet głosy o całkowitej interpolacji fragmentu.  Przykładowo znawca dzieł Flawiusza  Thackeray chciał potwierdzić wyrwanie fragmentu z kontekstu ale badania na podstawie analiz słownictwa greckiego skłoniły go do wniosku że Testimonium pasuje do kontekstu i stylu Flawiusza. 

Obecnie większość uczonych przyjmuje że pierwotnie znajdował się tam tekst o Jezusie , oczywiście bez znaczenia apologetycznego co tłumaczy że nie powoływano się na niego w pisamach chrześcijańskich apologetów aż do Euzebiusza. Często dokonuje się również krytycznej analizy fragmentu która ma na celu "wyłowić" prawdziwy zapis. Usuwa się wtedy oczywiste dodatki jak "On był Chrystusem" a zostawia informacje o tym że czynił rzeczy dziwne i uczniowie po jego śmierci twierdzili że im się ukazał. Ważnym odkryciem było też odnalezienie przez profesora Pines'a wersji arabskiej Testimonium zachowanej w kronikach Agapiosa,  przez niektórych badaczy uważanej za autentyczniejszą (przeciwnicy tego punktu widzenia twierdzą że Agapios cytował z pamięci więc wersja może być niepełna). Brzmi ona tak:

"W tym czasie żył pewien mędrzec zwany Jezusem. Był to człowiek dobry i sprawiedliwy. Wielu Żydów i ludzi innych narodowości stało się jego uczniami. Piłat skazał go na ukrzyżowanie i śmierć. Lecz jego uczniowie nie przestali w niego wierzyć. Mówili, że żyje i ukazał im się trzy dni po ukrzyżowaniu. On być może był tym Mesjaszem odnośnie którego prorocy przepowiadali wielkie, cudowne rzeczy".

Bardzo dobre omówienie Testimonium znajduje się na anglojęzycznej stronie http://www.bede.org.uk/Josephus  (całościowe ujęcie zagadnienia)  Z polskich można zwrócić uwagę na artykuł J. Lewandowskiego :  http://apologetyka.katolik.net.pl/content/view/1068

---
"..taka jest moja koncepcja, tak ja to widzę.."

 
Rafamael wto, 11 kwi 2006, 18:18:10
Jeszcze jedno uzupełnienie: W książce "Jesus and Christian Origins Outside the New Testament" przytoczony jest taki fragment dzieła Flawiusza: "[Ananos II] zwołał sesję sądową sanhedrynu i postawił przed nim Jakuba, brata Jezusa, zwanego Chrystusem, oraz kilku innych, przeciwko którym wniósł oskarżenie, i przekazał ich, by zostali ukamienowani". (nie mogę w tej chwili ustalić, z której wersji przytaczany jest ten cytat - czy ze starej, czy z tej, o której pisał MacTavish). Określenie "Chrystus" - jak widać - zostało użyte, ale w epizodzie dotyczącym Jakuba Sprawiedliwego, a nie w przytaczanym przez A. Pallę fragmencie 18;3,3.
 
Link
Oless wto, 11 kwi 2006, 18:23:12

Prawidłowy link wygląda tak: http://www.bede.org.uk/Josephus.htm

Jak Adminowi się chce niech poprawi u góry i usunie ten post. I sorki.

---
"..taka jest moja koncepcja, tak ja to widzę.."

 
peset wto, 11 kwi 2006, 18:25:08
Autor pisze, że ogranicza się do świadectw, które powstały 2-3 pokolenia po śmierci Jezusa. Z tego, co wiem, Talmud Jerozolimski powstał w IV wieku ne., Talmud Babiloński w VI, a Akta Piłata, na które powołuje się Justyn Męczennik nie zachowały się. Istnieje tylko nieudolnie sporządzona fałszywka pod tą samą nazwą pochosdząca prawdopodobnie z IV wieku.

---
peset

 
apalla śro, 12 kwi 2006, 08:07:43

TALMUD: Istnieją przesłanki, że Talmud spisał częściowo rabin Akiba (zm. 135 roku), a częściowo rabin Juda (ok. 200 rok), tak iż na ogół datowany jest na lata 180-217, jednakze ze zrozumieniem, iż zawiera wczesniejsza ustną tradycję, przekazywaną z pokolenia w pokolenie (o niezwykłej wierności starożytnych żydowskich technik mnemonicznych piszę w książce pt. Sekrety Biblii), dlatego trudno byłoby traktowac zawarte w nim świadectwo o Jezusie jako pozniejsze niz przelom I/II wieku, a wiec czasów, gdy jeszcze zyli swiadkowie wydarzen.

 
apalla śro, 12 kwi 2006, 08:16:15

TESTIMONIUM FLAVIANUM: W swoim artykule nie powołuję się na dyskusyjne fragmenty  ksiazki Flawiusza o Jezusie zwane Testimonium Flavianum (choc nie wykluczam ch autentycznosci), lecz na jej zmodyfikowaną wersję, zachowaną w Historii Powszechnej Agapiosa z X wieku, akceptowaną nawet przez biblistów hebrajskich (np. S. Pines, G. Vermes). Znajdziemy ją we wszystkich wczesnych przekładach ksiąg Flawiusza, włącznie z arabskimi czy starosłowiańskimi. Znawcy zgadzają się, że jest ona napisana stylem Józefa Flawiusza i uznają ją za autentyczną. Zob. n.p. J. N. D. Anderson, Christianity: The Witness of History, s. 20; F. F. Bruce The New Testament Documents: Are They Reliable? s. 108, Joseph Klausner, Jesus of Nazareth, s. 57).

 
wladyslaw06 śro, 12 kwi 2006, 10:59:10
Nie osądzajmy,ponieważ Boga zamiary w stosunku do wszystkich ludzi są po to aby dobro zwyciężyło zło.Niech każdy znas zrobi rachunek sumienia , to przekona się ile posiada w sobie zła.Zło to niszczy własne życie,oraz innych-taki jest wymiar zła w człowieku.
 
ptok czw, 13 kwi 2006, 21:32:43
No tak.. ale ateiści i tak nie uwierzą ;) znajdą wyjaśnienia.. trudan, ja i bez tego wierzą :)

---
Do dwóch słów "miłość i miłosierdzie" można sprowadzić całe credo chrześcijańskie.

Matka Teresa z Kalkuty

 

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń