Orędzie Paschalne Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

sob, 22 kwi 2006, 23:49:13

Autor: Jarosław Charkiewicz

„Przyjdźmy zrodzeni przez nową Winnicę i Boską radość, w tym radosnym dniu Zmartwychwstania – doświadczmy królestwa Chrystusa chwaląc Go Jako Boga na wieki” (Kanon Paschy, pieśń 8)

Chrystus Zmartwychwstał!

Takimi słowami zwraca się do nas dzisiaj nasza Matka, święty Kościół Prawosławny. Kościół tryumfuje, wysławia i raduje się spotykając duchowo i świętując pełen Światłości dzień Świętej Paschy Chrystusa, Powstania z martwych Chrystusa Dawcy Życia – naszego Zbawiciela.

Chrystus Bóg przez swoje Powstanie z martwych doprowadził nas od śmierci duchowej do odrodzenia i zmartwychwstania, do życia wiecznego w przybytkach niebieskich. Święty Kościół wzywa: „…Chryste, Mądrości i Słowie Boga, i Mocy! Daj nam, abyśmy prawdziwie uczestniczyli w niezachodzącym dniu Twego Królestwa” (9 pieśń kanonu Paschy). Oznacza to, że wraz ze Zmartwychwstaniem Chrystusa zaczęło się nowe życie wieczne i zniweczone zostały ciążące nad rodzajem ludzkim grzech i śmierć, „…bowiem nas, martwych z powodu przestępstw, ożywił z Chrystusem… i wskrzesił z Nim…” (Ef 2, 5-6).

W ten sposób my, jako dzieci Boże, stajemy się godni wstąpienia w pełne światłości życie, gdzie trwa królestwo nieskończonej miłości, radości, pokoju i szczęścia. „Ja żyję – mówi Chrystus do tych którzy za nim podążają – i wy będziecie żyć” (J 14, 19), a Apostoł Paweł dodaje: „Chrystus powstał z martwych… i jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożyją, każdy w swoim porządku: pierworodny Chrystus, a potem ci, którzy są Chrystusowi, w Jego przyjściu” (1 Kor 15, 20. 22-23).

Chrystus, powstawszy z martwych, uświęcił, pobłogosławił i ogłosił zmartwychwstanie wszystkich wierzących w Niego. „Jeśli umarliśmy z Chrystusem, to wierzymy, że i żyć z Nim będziemy” (Rz 6, 8-9). Tym samym śmierć straciła swoją moc. Przewidział to święty Prorok Ozeasz i zapytał: „Śmierci, gdzież jest twój oścień, gdzie jest twoje zwycięstwo?” (Oz 13, 14). My natomiast, pełni radości paschalnej i umocnieni przez Zmartwychwstanie w wierze, odpowiadamy Prorokowi: „Świętujmy śmierci uśmiercenie, piekła obalenie i innego życia wiecznego początek, a weselem radosnym i hymnem wychwalajmy Sprawcę, Jedynego błogosławionego Boga ojców naszych najchwalebniejszego” (7 pieśń kanonu Paschy). Ta prawda – cud Zmartwychwstania – czyni miłość Zmartwychwstałego Zbawiciela wysiłkiem krzyża. Dla zbawienia ludzkości Chrystus upokorzył samego siebie do śmierci, śmierci krzyżowej i dał nam Nową Paschę – tajemnicze przejście od śmierci do życia, od ciemności do światłości, od ziemi do wiecznego Królestwa Bożego. To przejście otwiera się dla nas już w obecnym ziemskim, czasowym życiu.

Bracia i Siostry! Zmartwychwstanie Chrystusa daje nam możliwość odczucia tego, co jest dobre, trwałe i wartościowe oraz w tajemniczy sposób związane z ofiarą i ofiarowaniem siebie samego ze względu na dobro. Nasze życie ziemskie pełne jest wysiłków i trudów. W ten sposób prawda bazująca na Święcie Zmartwychwstania Chrystusa pomaga nam głębiej uświadomić sobie nasze własne życie. Właśnie przez Krzyż przyszła radość dla całego świata a nasza miłość została umocniona.

Największym dobrem wcielonego Syna Bożego było objawienie ludzkości prawdy przez Krzyż, że „Bóg jest miłością” (1 J 4, 8). Miłość przemienia, oczyszcza i uświęca wszystko wokół nas. A my, realizując przykazanie Zbawiciela o ofiarnej miłości do ludzi, wchodzimy w kontakt z Bożą miłością, która zapaliwszy się niegasnącą radością paschalną, napełnia całe nasze życie. W ten sposób spełniają się w nas słowa apostolskie, że „każdy, kto miłuje, jest zrodzony z Boga i zna Boga” (1 J 4, 7).

Żyć w świecie, to znaczy miłością zwyciężać smutek i ból, posiadać pełnię pokoju i radości. Dlatego „powstań, śpiący, i zmartwychwstań z martwych, i oświeci ciebie Chrystus” (Ef 5, 14).

Bracia i Siostry! Świętując święte dni Paschy, odrzućmy od siebie wrogość i kłótnie, grzeszne nawyki i duchową słabość. Przykazanie Zmartwychwstałego Chrystusa niech zawsze będzie przed naszymi duchowymi oczyma: „Tak niech jaśnieje światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i wysławiali Ojca waszego niebieskiego” (Mt 5, 16).

Święto Zmartwychwstania Pana - to fundament świata, początek pojednania i przekreślenia wrogich działań. O tym mają obowiązek pamiętać uczniowie Jezusa Chrystusa.

Przeżywając cud Zmartwychwstania Chrystusa dajmy świadectwo otaczającemu nas światu o Jego wielkiej mocy wspomagającej nas w umocnieniu świętej wiary prawosławnej i w darach duchowych, którymi są „…miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, miłosierdzie, wiara, łagodność, wstrzemięźliwość” (Gal. 5, 22-23).
Pozdrawiamy Czcigodne Duchowieństwo, Mnichów, Dzieci, Młodzież i Wszystkich Wiernych naszego świętego Kościoła ze Świętem Świąt, Świętą Paschą.
Chrystus Zmartwychwstał! – Prawdziwie Zmartwychwstał!
Zwycięzca śmierci, Jezus Chrystus, niech nam pomoże doskonalić się w wierze i dobrych uczynkach, tak: „aby we wszystkim był wysławiany Bóg przez Jezusa Chrystusa, Któremu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen” (1 P 4, 11).

„Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa… z wszystkimi wami… Amen” (1 Kor 16, 24).

Z Bożego miłosierdzia, pokorni:

+ Sawa, Metropolita Warszawski i Całej Polski
+ Szymon, Arcybiskup Łódzki i Poznański
+ Adam, Arcybiskup Przemyski i Nowosądecki
+ Jeremiasz, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński
+ Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski
+ Miron, Biskup Hajnowski
+ Jakub, Biskup Białostocki i Gdański
+ Grzegorz, Biskup Bielski

Miasto Stołeczne Warszawa
Święta Pascha 2006 roku Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Cerkiew.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20060422234913346