Trybunał apelacyjny

śro, 24 maj 2006, 23:34:02

Autor: Gość serwisu

Otrzymałam 2 lata temu unieważnienie małżeństwa z powodu "niezdolności natury psychicznej do podjęcia obowiązków małżeńskich po stronie kobiety i mężczyzny". W orzeczeniu jest napisane "małżeństwo zostało uznane za nieważne i prawnie nieobowiązujące" jak również "wyrok nie jest prawomocny i z urzędu podlega apelacji do II Instancji". Co to oznacza? Co muszę zrobić, by móc zawrzeć kolejny związek małżeński? Jakie dokumenty są do tego potrzebne?

Zgodnie z zasadami obowiązującym w prawie kanonicznym, Kan. 1684 - § 1. Po tym, gdy wyrok stwierdzający za pierwszym razem nieważność małżeństwa zostanie potwierdzony w trybunale apelacyjnym czy to dekretem, czy drugim wyrokiem, ci, których małżeństwo zostało orzeczone za nieważne, mogą zawrzeć nowe małżeństwo zaraz, gdy dekret lub drugi wyrok zostanie im podany do wiadomości, chyba że zostało to zabronione zakazem zamieszczonym w wyroku lub dekrecie albo przez ordynariusza miejsca.

W przypadku pozytywnego wyroku I instancji, wymagane jest z mocy samego prawa orzeczenie Trybunału II instancji zatwierdzające bądź odrzucająca wyrok I instancji (tzw. apelacja automatyczna). W opisanych okoliczność Sąd I instancji, zobowiązany jest do przesłania dokumentacji procesowej do II instancji, w terminie 20 dni od ogłoszenia wyroku. Zgodnie z obowiązującym przepisami Trybunał Apelacyjny w ciągu 6 miesięcy winien rozstrzygnąć sprawę dekretem lub wyrokiem.

Obowiązek przesłania akt z urzędu spoczywa na I instancji, stąd jeśli po 2 latach, od wydanego wyroku nie ma Pani żadnych informacji z II instancji, należy podjąć bezzwłoczną interwencję, w celu wyjaśnienia tej sytuacji.

Mgr lic prawa kanonicznego Małgorzata Baran

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2006052423340217