Oświadczenie Biblijnego Towarzystwa Kreacjonistycznego

pon, 4 gru 2006, 13:20:18

Autor: Michał Prończuk

W odpowiedzi na deklarację grona członków Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce w sprawie sporu kreacjonistyczno-ewolucjonistycznego oświadczamy: Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne zrzeszające członków różnych kościołów ewangelicznych w Polsce stoi na stanowisku, że Biblia wypowiada się autorytatywnie na temat całej rzeczywistości.

Częścią tej rzeczywistości jest sposób stworzenia świata przez Boga, problem grzechu i odkupienia. Zgodnie z prawdą Słowa Bożego świat został stworzony przez Boga w ciągu sześciu 24-godzinnych dni, a wiek ziemi możemy liczyć w tysiącach a nie w milionach czy miliardach lat. Wszystkie rośliny i zwierzęta zostały doskonale stworzone oddzielnie „według ich rodzajów” (Rdz 1, 24). Człowiek jako korona stworzenie także został stworzony w doskonałej postaci. Analiza oparta o tekst Biblii nie daje żadnych podstaw do innej interpretacji.

Model teorii ewolucji, w tym teistyczny ewolucjonizm (głoszący jedynie interwencje Boga w proces ewolucji) uderza bezpośrednio w przekaz Ewangelii każąc uznać, iż śmierć i cierpienie poprzedzały grzech Adama i Ewy (Rz 5,12-19 „Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli ..”). Tym samym fałszując prawdę nie tylko na temat grzechu ale także prawdę o odkupieńczym dziele Chrystusa.

Stojąc na gruncie autorytetu Biblii wierzymy, że Bóg w swej mądrości stworzył świat i prawa przyrody nim rządzące oraz nakazał ludziom „czynić ziemię sobie poddaną” (Rdz 1,28) przez co rozumiemy uprawianie nauki jako istotną część tego nakazu. Stąd popieramy i zachęcamy do badania i odkrywania tajemnic Wszechświata na wszystkich polach dyscyplin naukowych.

Uważamy, iż istota chrześcijaństwa wymaga podporządkowania każdej ludzkiej działalności prawdom i wartościom Słowa Bożego, tym samym nauka nie może być uważana za autonomiczny system posiadający własne prawdy. Nauka opisuje bowiem świat stworzony przez Boga i funkcjonujący na Jego prawach (Rz 1, 20).

Prawdziwe kontrowersje nie dotyczą wyników badań naukowych lecz ich interpretacji. Stąd też uważamy, iż obecne powszechnie przyjęta i głoszona ewolucjonistyczna interpretacja obserwacji naukowych (interpretacja, nie obserwacje) stoi w jasnej sprzeczności z orędziem Biblii.

Obserwując rozwój nauki widać jak z każdym dniem przybywa pozabiblijnych argumentów potwierdzających celowy projekt w przyrodzie. Tymczasem teoria ewolucji bardziej przypomina mityczną opowieść opisującą materialistyczne wyznanie wiary aniżeli rzetelną interpretację dostępnych danych.

Jako chrześcijanie jesteśmy pewni, że jedynie interpretacja odkryć naukowych w świetle Biblii daje racjonalne i sensowne wnioski dlatego też odrzucamy TE jako fałszywe zrozumienie badań naukowych.

W imieniu członków BTK, zarząd w składzie:
Michał Prończuk (Kościół Chrześcijan Baptystów „Koinonia” w Poznaniu)
Dariusz Cieślak (Kościół Chrześcijan Baptystów „K5N” w Poznaniu)
Tomasz Mróz (Ewangeliczny Zbór Reformowany w Poznaniu)

ul. Ostrobramska 28
60-122 Poznań
www.stworzenie.org
poczta@stworzenie.org

***

Zobacz też: Teoria Ewolucji versus Kreacjonizm

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20061204132018962