Księga Joela - studium w audycjach Trans World Radio

pon, 31 paź 2011, 00:01:00

Autor: Marek Cieślar

Proroctwa Joela dla osoby niezorientowanej, nie znającej Biblii, mogą wydawać się mało ważne. Zapisane są przecież w trzech krótkich, niepozornych rozdziałach. A jednak księga ta porównywana bywa do bomby atomowej; pomimo małej objętości zawiera ogromny potencjał przemieniającej, Bożej mocy.

Autor

 Bardzo mało wiemy o autorze tej księgi. Wszystko, czego się o nim dowiadujemy, znajdujemy w krótkim, otwierającym księgę wstępie: „Słowo Pana, które doszło Joela, syna Petuela”. Imię Joel znaczy „Jahwe jest Bogiem”. Było to i jest bardzo popularne imię pośród Izraelitów. Na kartach Biblii znajdujemy to imię także w I Księdze Samuela, gdzie czytamy: „A gdy się Samuel zestarzał, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. Jego pierworodnym synem był Joel...” (8, 1 – 2). Niektórzy komentatorzy wnioskowali stąd, że prorok Joel mógł być tożsamy z synem Samuela. Wydaje się to jednak nieprawdopodobne, gdyż o synach Samuela, Joelu i młodszym Abiaszu, tak czytamy dalej: „Lecz synowie Samuela nie chodzili jego drogami, gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo” ( I Sam. 8, 3).

Nie ma w Księdze Joela informacji o czasie i miejscu działania proroka, ale przyjmuje się, że był on jednym z najwcześniejszych proroków judzkich. Wydaje sie pewne, że żył on i prorokował w Jerozolimie lub jej okolicy, bo w swoich wypowiedziach odwołuje się często do „Domu Pańskiego” i do „świętej góry, Syjonu”. Na przykład w dziewiątym wierszu pierwszego rozdziału czytamy: „Dom Pana pozbawiono ofiary z pokarmów i płynów; żałobą okryci są kapłani, słudzy ołtarza”. Rozdział drugi księgi otwierają słowa: „Zatrąbcie na rogu na Syjonie! Krzyczcie na mojej świętej górze”.

W końcowej części proroctwa Joela czytamy: „I poznacie, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem, który mieszkam na Syjonie, świętej mojej górze. Wówczas Jeruzalem będzie święte...” I jeszcze raz, w końcowych wierszach księgi czytamy o Jerozolimie: „Juda będzie zamieszkana po wszystkie czasy, a Jeruzalem po wszystkie pokolenia”.

Proroctwo Joela związane jest bardzo mocno z Jerozolimą, Judą, wydaje się więc pewne, że prorok działał w Jerozolimie i jej okolicach, na pewno w królestwie judzkim, południowym. Wydaje się też niemal pewne, że Joel żył i działał bardzo wcześnie, w początkowym okresie funkcjonowania Izraela jako kraju podzielonego na dwa królestwa: północne i południowe. Wskazuje na to m.in. fakt, że Joel nie piętnuje, jak inni prorocy, bałwochwalstwa, które, szczególnie w południowym, judzkim królestwie, stało się problemem w późniejszych latach. Niektórzy bibliści uważają nawet, że Joel mógł działać nawet w IX wieku p.n.e., za rządów judzkiego króla Joasza (ok.830 r. przed Chrystusem). Znaczyłoby to, że Joel mógł znać proroków Eliasza i Elizeusza.

 

Temat

Głównym tematem Księgi Joela jest wieść o zbliżaniu się “Dnia Pańskiego”.

W swojej krótkiej wypowiedzi prorok pięciokrotnie zapowiada nadejście „Dnia Pana”.

Trzeba tu zauważyć, że wszyscy wielcy prorocy (Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel) także zapowiadali przyjście Dnia Pańskiego. Mówili o nim najczęściej jako o „tym dniu”.

O jaki dzień chodzi? O dzień nadejścia Pana, dzień, w którym Bóg rozpocznie swe wielkie dzieło odnowy. Dzień Pański to określenie biblijne pełne znaczenia, bogate w niezwykłe treści. Obejmuje czas Tysiącletniego Królestwa, czas powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, a także doświadczenia Wielkiego Ucisku. Joel bardzo wyraźnie ukazuje w swym proroctwie, iż Dzień Pana rozpocznie się trudnym okresem Wielkiego Ucisku. Okres ten zakończy przyjście Mesjasza, Chrystusa, który rozprawi się z wszelką nieprawością, z wszelkim złem i bezbożnością na obliczu ziemi.

Dzień Pana to czas zapowiadany przez wielu proroków Starego Testamentu. Widzieli oni kres dziejów narodu wybranego, wielkie prześladowania Izraela i nadejście Mesjasza – Wybawiciela. Nie mówili natomiast o okresie Kościoła. Nie ma w ich proroctwach zapowiedzi o życiu wielkiej wspólnoty wierzących, pochodzących spośród wielu narodów, ani zapowiedzi o pochwyceniu tej wspólnoty, zabraniu jej do nieba. Prorocy ST nie mówili bowiem o okresie Kościoła; prawda o narodzeniu się Kościoła, o jego pochwyceniu została objawiona w pełni dopiero uczniom Chrystusa, apostołom.

Oczywiście, w proroctwach Starego Przymierza zawartych jest wiele zapowiedzi, sygnałów, mówiących o nadejściu ery Ewangelii, ale prorocy ST nie objaśniali ich szerzej, nie została im objawiona prawda o życiu i pochwyceniu Kościoła.

Mówiąc o Dniu Pana prorocy zapowiadali wydarzenia, które będą miały miejsce w czasach ostatecznych pośród Izraela. Gdy zakończy się rozdział historii zwany „erą Kościoła”, po pochwyceniu Kościoła, Bóg dokończy na ziemi swoje wielkie zbawcze plany. Nastanie „Dzień Pana”, który rozpocznie się nocą Wielkiego Ucisku. W żydowskiej rachubie czasu dzień zawsze rozpoczyna się od zachodu słońca. W Księdze Genesis, przy opisie dni stworzenia czytamy: „I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień pierwszy. (...) I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień drugi...” itd. Także kończący bieg historii Dzień Pana rozpocznie się wieczorem, jego pierwszy okres stanowić będzie noc Wielkiego Ucisku. Zauważmy, że Jezus, rozmawiając ze swoimi uczniami na Górze Oliwnej, na ich pytanie odnośnie końca świata powiedział m.in.: „I będzie głoszona ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, która przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa – wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry...” (Mat. 24, 14 – 16). Wypowiedź Jezusa potwierdza, iż najpierw dopełni się era Ewangelii, era Kościoła, a potem rozpoczną się prześladowania Wielkiego Ucisku, zapowiadane przez Daniela i innych proroków. Będzie to początek Dnia Pana, czasu w którym Bóg dokończy swe dzieła pośród narodu wybranego – Izraela.

Realcję pomiędzy erą Kościoła i czasem zwanym Dniem Pana naszkicował także w czasie spotkania przywódców wczesnego Kościoła w Jerozolimie apostoł Jakub. W jego wypowiedzi znalazły się m.in. następujace słowa: „Mężowie bracia, posłuchajcie mnie! Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby spomiędzy narodów wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano: Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, i odbuduję jego ruiny, i podźwignę go...” (Dz. Ap. 15, 14 – 16).

Słowa „potem powrócę...” odnoszą się do czasu po pochwyceniu Kościoła. Po zabraniu z ziemi wspólnoty wierzących, pochodzących z wielu narodów, Bóg dokończy swe dzieła pośród Izraela. Powołując się na proroctwa Jeremiasza i Izajasza Jakub powiedział jeszcze: „Aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni” (Dz. Ap. 15, 17). W okresie Dnia Pańskiego nastąpi wielkie duchowe przebudzenie pośród ludu izraelskiego, będzie też wielu spośród innych narodów, którzy wtedy zwrócą się do Pana.

Możemy zadać sobie pytanie: dlaczego Bóg przeprowadzał będzie swoje zbawcze plany w ten sposób, niejako dwuetapowy? Możemy odpowiedzieć: tego nie wie nikt, tylko sam Bóg. On stworzył całą rzeczywistość i to Jego plany decydują o losach nie tylko ludzkości, ale całego wszechświata. Pewne światło rzucają na tę sprawę słowa apostoła narodów, który tak pisał do Rzymian: „Bo jak wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego! (Rzym. 11, 30 – 33).

Bóg jest Stwórcą i Zbawicielem świata. On przeprowadza swoją wolę, swoje wielkie zbawcze plany. Bądźmy wdzięczni, że obejmują one wszystkie narody, także nas i módlmy się gorliwie: „Bądź wola Twoja... przyjdź Królestwo Twoje”.

Plan księgi

1. Plaga szarańczy jako zapowiedź przyszłego sądu Bożego - rozdział 1

2. Oczekiwanie na nadejście Dnia Pana - rozdział 2

3. Przebieg Dnia Pańskiego - rozdział 3

a) Wielki Ucisk

b) Zapowiedź wylania Ducha Świętego

c) Tysiącletnie Królestwo

===

Posłuchaj pierwszej oraz kolejnych audycji z cyklu studium Księgi Joela na stronie "Impuls" Trans World Radio Polska w dziale Programy, audycja "Wędrówka przez Biblię".

Aby słuchać w internecie programów TWR musisz mieć zainstalowany program RealPlayer. Jeśli go nie posiadasz, darmową wersję możesz znaleźć tutaj.

Fot. abcdz2000/sxc.hu

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2007021013514773