Polacy o religii w systemie edukacyjnym

sob, 8 wrz 2007, 13:39:00

Autor: Aleksandra Dudzisz

Już wiadomo, że od tego roku szkolnego stopień z religii będzie brany pod uwagę przy liczeniu średniej ocen. W lipcowym sondażu CBOS zadał Polakom szereg pytań związanych z funkcjonowaniem nauczania religii w systemie edukacji oraz obecnością tego przedmiotu w procesie edukacyjnym.

Większość Polaków (72%) opowiada się za nauką religii w szkołach publicznych, niemal jedna czwarta zaś (24%) jest przeciwnego zdania. Bardziej podzielone są opinie w kwestii nauczania religii w przedszkolach publicznych – ponad połowa badanych (53%) dostrzega taką potrzebę, natomiast dwie piąte (41%) uważa, że nie jest to konieczne. Na stosunek do obecności religii w przedszkolach publicznych wpływa w pewnej mierze płeć respondentów – kobiety częściej niż mężczyźni optują za edukacją religijną na tym poziomie.

Prawie czterokrotnie więcej osób wolałoby, aby ich dziecko w ramach zajęć szkolnych chodziło na religię (50%) niż na etykę (13%). Dość znaczna grupa badanych (26%) chciałaby, aby ich dziecko uczęszczało zarówno na religię, jak i na etykę. Mężczyźni częściej niż kobiety deklarują, że woleliby, aby ich dziecko chodziło na etykę. Ponad połowa ankietowanych (57%) uważa, że na lekcjach religii powinno się przekazywać przede wszystkim wiedzę o różnych religiach i wierzeniach, a nieco ponad jedna trzecia (36%) sądzi, że program powinien dotyczyć głównie zasad religii katolickiej. Za lekcjami religioznawstwa zamiast klasycznej katechezy opowiada się więcej mężczyzn niż kobiet.

Zdaniem 55% dorosłych respondentów nauka religii nie powinna kończyć się wystawieniem oceny, natomiast 37% uważa, że jednak powinna. Większość badanych (64%) jest też przeciwna wliczaniu stopnia z religii do średniej ocen na koniec roku szkolnego, natomiast ponad jedna czwarta (28%) popiera ten pomysł. Kobiety częściej niż mężczyźni uważają, że stopień z religii powinien stanowić składnik średniej ocen.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/200709081339051