Tabliczka Mesjasza

nie, 13 lip 2008, 20:11:35

Autor: Alfred Palla

Nie lada poruszenie wzbudziła wśród biblistów treść odkrytej kamiennej Tabliczki Mesjasza z I wieku p.n.e. Wynika z niej, że w czasach przedchrześcijańskich rozumiano, że Mesjasz będzie cierpiał, umrze, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Jej treść iluminuje słowa Jezusa, który powiedział: „Jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Łk 24:46). Słowa te nie były dotąd zbyt dobrze rozumiane, ponieważ wszystkim wydawało się, że Żydzi zamiast cierpiącego Mesjasza, oczekiwali zwycięskiego wodza, który wyzwoli ich z rzymskiej okupacji. Treść tabliczki świadczy jednak, że nowotestamentowe zrozumienie roli Mesjasza było zakorzenione w starotestamentowej tradycji.

Dziesięć lat temu żydowski kolekcjoner David Jeselsohn z Zurychu nabył od jordańskiego handlarza antykami tabliczkę mierzącą około 1 m wysokości, którą pokrywa 87 linijek tekstu hebrajskiego. Nie miał pojęcia, że treść jest tak sensacyjna, dopóki nie uświadomiła mu tego hebraistka Ada Yardenii. Zdaniem paleografów styl pisma i słownictwo odpowiada czasom Heroda Wielkiego (74-4 r. p.n.e.), a badania chemiczne tabliczki przeprowadzone przez prof. Yuvala Gorena z uniwersytetu w Tel Avivie potwierdzają, że jest ona autentykiemii.

Tabliczka Mesjasza jest rzadkim przykładem napisu na kamieniu wykonanego w starożytności tuszem, ale z tego względu tekst jest w wielu miejscach zatarty i nieczytelny. Treść tabliczki nazwano Wizją Gabriela, ponieważ wymienia tego anioła. Znajdziemy w niej echa starotestamentowych proroctw z księgi Daniela, Zachariasza i Aggeusza. Najbardziej intrygująca jest zapowiedź, że Mesjasz umrze i zmartwychwstanie po trzech dniach, jako że w czasach Jezusa dominowało przekonanie, że Mesjasz będzie królem z rodu Dawida, który uczyni Izrael potęgą militarną.

Profesor Israel Knohl z Uniwersytetu w Jerozolimie wysunął hipotezę, że tabliczka może dotyczyć niejakiego Szymona, o którym starożytny historyk Józef Flawiusz napisał, że był niewolnikiem Heroda Wielkiego, który zbuntował się, zgromadził wokół siebie nieco ludu i obwołał się królemiii. Pisząc, że jego zwolenników ogarnęło szaleństwo, Flawiusz miał zapewne na myśli to, że uznali go za mesjasza. Jeśli tak było, to owe nadzieje rozwiał Gratus, oficer Heroda, który ściął Szymonowi głowęiv. Jeśli hipoteza Knohla jest prawdziwa, to znaczy, że oczekiwano na powstanie Szymona z martwych trzeciego dnia po śmierci. Tak się jednak nie stało. Niczego takiego nie podaje, ani Tabliczka Mesjasza, ani Józef Flawiusz.

Teza Knohla opiera się w dużej mierze na tych miejscach, które są nieczytelne, dlatego wątpliwe czy jest prawdziwa. Niezależnie od tego, Tabliczka Mesjasza oraz odczytane zwoje znad Morza Martwego świadczą o silnych nadziejach mesjańskich i dowodzą, że nowotestamentowa nauka o zmartwychwstaniu Chrystusa nie powstała ad hoc po śmierci Jezusa, lecz była ugruntowana w Starym Testamencie. Dowodzi to, że Izraelici przed przyjściem Jezusa rozumieli, że Mesjasz musi umrzeć, aby zbawić lud Boży, a trzeciego dnia powstanie z martwych. Do tego nawiązują między innymi słowa „W trzy dni będziesz wiedzieć, że zło jest pokonane przez sprawiedliwość”v

Przekonania te miały swoje oparcie w Starym Testamencie. Cierpienie i męczeńską śmierć Jezusa Chrystusa zapowiedział prorok Izajasz, włącznie z takimi szczegółami, jak to, że zawiśnie On między dwoma przestępcami (Iz 53). Prorok Daniel oznajmił czas rozpoczęcia Jego służby mesjańskiej i określił jej trwanie na 3,5 roku, prorokując, że wówczas zniesie On ofiary, które wskazywały na Niego od niepamiętnych czasów (Dn 9:24-27). Z kolei doświadczenie proroka Jonasza we wnętrzu wielkiej ryby rozumiano jako typologiczną zapowiedź trzech dni, które upłyną od śmierci do zmartwychwstania Mesjasza, o czym świadczą słowa Jezusa: „Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi” (Mt 12:39-40).

Tabliczka Mesjasza weryfikuje więc, że chrześcijańska interpretacja starotestamentowych proroctw mesjańskich nie była dowolna, lecz zasadzała się na uznanych zasadach hermeneutycznych. Wbrew temu, co niektórzy próbują wczytać w to odkrycie, Tabliczka Mesjasza bynajmniej NIE podważa unikatowości zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Nie informuje bowiem o kimś, kto zmarł i powstał do życia po trzech dniach, lecz świadczy, że chrześcijanie nie byli jedynymi w dawnym Izraelu, którzy utrzymywali, że Mesjasz umrze za lud Boży, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Tylko Jezus wypełnił wszystkie zapowiedzi mesjańskie, o czym więcej napisałem w książce pt. Sekrety Biblii (www.betezda.pl).


Zmartwychwstanie Jezusa omawiają poniższe artykuły dr. Alfreda Palli:

Zmartwychwstanie Jezusa: fakt czy fikcja

Pusty grób Jezusa: fakt czy fikcja

i Ethan Bronner, Ancient Tablet Ignites Debate on Messiah and Resurrection, „The New York Times”, 6 lipca 2008.

ii Ada Yardeni, Binyamin Elitzur, Document: A First-Century BCE Prophetic Text Written on a Stone, nr 123, „Cathedra”, 2007, s. 155-166.

iii Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, 17, 274-275.

iv Ibid., 17, 276.

v Tabliczka Mesjasza, 19-21.


Zobacz też: Zmartwychwstanie na celowniku czyli odkrycia "podważające" chrześcijaństwo

Objawienie Gabriela: czy Jezus faktycznie przepowiadał swe zmartwychwstanie?

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20080713201135615