Księga Powtórzonego Prawa - studium w audycjach Trans World Radio

śro, 18 lut 2009, 03:00:19

Autor: Marek Cieślar

Zastanawialiśmy się już wspólnie nad treścią czterech pierwszych ksiąg Biblii: Księgi Rodzaju, Księgi Wyjścia, Księgi Kapłańskiej i Księgi Liczb. Kolej na piątą, równie, a może nawet bardziej ciekawą niż poprzednie, Księgę Powtórzonego Prawa. Nazwa tej księgi  nie powinna prowadzić nas do wniosku, że  jest w niej zawarte powtórzenie  prawa sformułowanego już  wcześniej, w czasie przekazania Mojżeszowi  Bożych przykazań na górze Synaj. Nie znajdziemy tu powtórzenia, ale całkiem nowy obraz  Prawa, które Bóg  chce przekazać swemu  ludowi.

Duch Święty,  Duch Boży, na nowo rysuje przed naszymi oczyma to, czego Bóg oczekuje od nas, czego pragnie, co chciałby w życiu człowieka, w życiu każdego z nas  zobaczyć. Księga Powtórzonego Prawa  ujmuje  całość obowiązków człowieka  w stosunku do Boga i bliźniego, zajmuje więc doniosłe miejsce w historii zbawienia.

Główne Poselstwo

Gdybyśmy próbowali  jak najzwięźlej określić temat tej księgi, moglibyśmy ująć  jej tematykę  w dwa słowa: miłość i posłuszeństwo. Być może spotkaliśmy się  z opinią, wyrażaną przez wielu ludzi, znających Biblię powierzchownie, że Bóg objawił się nam w Starym Testamencie jako Bóg surowy, karzący, Bóg Prawa,  Bóg nakazów i zakazów, a dopiero w Nowym Przymierzu  ukazał nam siebie jako miłującego Ojca. Nie jest to prawda!  Już tu, na początku Bbiblii, w Pięcioksięgu Mojżeszowym, Bóg objawia się nam jako kochający Ojciec! Świadomość, że relacja pomiędzy człowiekiem a Bogiem powinna być bliska i serdeczna, jak pomiędzy ojcem i synem, Stwórca chciał ukształtować  w sercu swego ludu od początku. Oczywiście, przyjście na ziemię Bożego Syna, Jezusa Chrystusa jest najbardziej dobitnym i potężnym dowodem Bożej miłości, ale to, że wcześniej nie została ta miłość przez wielu rozpoznana i przyjęta, było spowodowane zatwardziałością ludzkiego serca, a nie surowością Boga.

Słowo "miłość" pojawia się w Księdze Powtórzonego Prawa 22 razy. Bóg dał człowiekowi od początku przede wszystkim przykazanie miłości. Bóg jest Miłością i pragnie miłości.  Nie chodzi tu o miłość emocjonalną, uczuciową, wprost przeciwnie, chodzi o miłość praktyczną, przejawiającą się w wiernym służeniu Bogu, zachowaniu jego przykazań, jednym słowem tym, co mędrcy nazywali "bojaźnią Bożą".

Bóg miłuje nas w sposób jak najbardziej praktyczny, rzeczywisty, Jego miłość przejawia się w całym Jego działaniu. Nasza miłość ma być podobna. Powinniśmy kochać Boga ponad wszystko i powinno się to manifestować w naszym życiu, w naszym postępowaniu, w naszych słowach i myślach.

Prawo a Ewangelia

Jezus, mówiąc, że najważniejszym przykazaniem jest miłować Boga z wszystkich swoich sił, całym umysłem i sercem, nie tworzył nowej prawdy, ale przypomniał prawdę wyrażoną w Pięcioksięgu Mojżeszowym. To ludzkie serce musi się zmienić, a nie Boże przykazanie. Jezus mówił o „nowym przykazaniu”, bo ukazał na nowo Bożą Wolę, Boże oczekiwanie. Serce człowieka musi doznać odnowienia, musi stać się nowym stworzeniem. Może stać się takim jedynie, gdy przyjmie Boże przykazania, gdy otworzy się na miłość Boga. Jezus powiedział: "Jeśli mnie miłujecie, przestrzegajcie moich przykazań".  Później ukochany uczeń Jezusa, Jan, napisał: " Na tym polega miłość do Boga, że się przestrzega jego przykazań". Jest to prawda, bardzo głęboko wyrażona tutaj, w Piątej Księdze Mojżeszowej. Oznacza, że Boże przykazania, Boże Prawo, jest dobre. Ewangelia nie znosi tego Prawa, bo nie stoi z nim w sprzeczności, Ewangelia jest wypełnieniem tego Prawa.

Bóg nie zbawia nas na podstawie Prawa, lecz na podstawie łaski, ale to nie znaczy, że Prawo Boże jest złe. Nie, zło tkwi w naszym sercu, w tobie i we mnie. Boże Prawo nam to ukazuje. Z powodu zła, które zagościło w naszych sercach, Bóg musi ratować nas swoją łaską. Dlatego musiał przyjść na ziemię Boży Syn, by zapłacić cenę za nasze nieposłuszeństwo, by zgładzić zło, zetrzeć nasz grzech.

Bóg zawsze, od chwili upadku Adama i Ewy, musiał walczyć z ludzkim grzechem.  Nasz Ojciec pragnie wyratować nas ze stanu potępienia. Pragnął tego w stosunku do każdego pokolenia, dla swego ludu wszystkich czasów, na przestrzeni całej historii człowieka.

Opowieść Księgi

Księga Powtórzonego Prawa została dana nowemu pokoleniu Izraela, które stanęło na wschodnim brzegu Jordanu.  Od wkroczenia do Ziemii Obiecanej dzieliło ich bardzo niewiele, jedynie szerokość rzeki i czas jednego miesiąca.

Ludzie ci, jak pamiętamy z lektury Czwartej Księgi Mojżeszowej, dotarli nad Jordan po wielu latach doświadczeń, wielu latach tułaczki, spowodowanej ich nieposłuszeństwem. Pokolenie, które opuściło Egipt, wyprowadzone z niewoli przez Pana, już nie żyło.  Ich kości legły na pustyni, ponieważ wielokrotnie szemrali i buntowali się przeciw Bogu. Nie wierzyli Bogu, a niewiara jest największym grzechem.

Nowe pokolenie Izraela nie pamięta już przeżyć z góry Synaj. Ci, którzy byli wtedy dziećmi, teraz, po kilkudzięsięciu latach, są już dorośli. Bóg na nowo rysuje im obraz swojej Woli, swego Prawa, bogatszy o doświadczenia  40. lat wędrówki po pustyni.  W nowym pokoleniu Izraela pojawiły się problemy, których Boże Prawo nie ujmowało w sposób szczegółowy. Poza tym w ogóle całe Prawo Boże zostało w dużym stopniu zapomniane, mimo, że Bóg nakazał, żeby Jego przykazań uczono od najwcześniejszych lat. Kiedy jednak dorośli nie przestrzegają Bożych przykazań i nie żyją zgodnie z nimi, trudno oczekiwać, że będą je przekazywali swoim dzieciom. Był to jeden z największych problemów Izraela i jest to jeden z największych problemów dnia dzisiejszego. I nasze społeczeństwo żyje w ogromnej większości w niezgodzie z Bożymi przykazaniami, nie uczy Bożego Prawa swoich dzieci, wnuków, następnych pokoleń.

W tym zadaniu zawodzi i Kościół, i szkoła, ale przede wszystkim zawodzimy my wszyscy. My, rodzice, dziadkowie, rodzina. Poselstwo Piątej Księgi Mojżeszowej dlatego jest tak aktualne i tak ważne również i dla nas, dzisiaj.

===

Posłuchaj pierwszej oraz kolejnych audycji z cyklu studium Księgi Wyjścia na stronie "Impuls" Trans World Radio Polska w dziale Programy, audycja "Wędrówka przez Biblię".

Aby słuchać w internecie programów TWR musisz mieć zainstalowany program RealPlayer. Jeśli go nie posiadasz, darmową wersję możesz znaleźć tutaj.
 

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20090216203119529