Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Jezus, prorok czy Bóg? Część I

Czy Biblia jest dowodem na to, że Jezus był tylko prorokiem? Czy wyznający ten pogląd mogą mieć rację? Jeśli tak to większe czy mniejsze od uznających Trójcę? Przyjmę pogląd tego, który Jezusa ma tylko za proroka. Jakie argumenty będą za tym, że Jezus jest tylko prorokiem opierając się tylko i wyłącznie na Biblii? Oceńcie sami.



1) "LOGOS"

Pierwsze podstawowe pytanie, czym jest logos? Jest Chrystusem czy jest o Chrystusie?

„Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo." J 1,1

Po grecku:
 "en arch hn o logoV kai o logoV hn proV ton qeon kai qeoV hn o logoV"

Czy to dowodzi, że Chrystus jest Bogiem? Nic bardziej mylnego. Zanim rozwiążemy problem zastanówmy się czym jest SŁOWO w znaczeniu ogólnym:
- nowiną, zamiarem, nauczaniem, powiedzeniem, komunikacją czy zamysłem. W tym przykładzie z J 1,1 LOGOS jest bezosobowy na dodatek.
Więc czym jest LOGOS? Spójrzmy na pewien cytat:

"Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny,pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach." Kol 3,16 A niżej ten sam cytat w wersji greckiej:
"o logoV tou cristou enoikeitw en umin plousiwV en pash sofia didaskonteV kainouqetounteV eautouV yalmoiV kai umnoiV kai wdaiV pneumatikaiV encariti adonteV en th kardia umwn tw kuriw"


Logos nie jest Jezusem, logos jest właśnie nowiną, zamiarem, nauczaniem, powiedzeniem, komunikacją czy zamysłem. Sam Jezus wyjaśnia, że logos jest SŁOWEM(nowiną, zamiarem, nauczaniem, powiedzeniem, komunikacją czy zamysłem):

"Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze."Mt 13,19

wersja grecka:
"pantoV akouontoV ton logon thV basileiaV kai mh sunientoV ercetai o ponhroV kai arpazei toesparmenon en th kardia autou outoV estin o para thn odon spareiV"


Tutaj jest słowo(logos) z małej litery, w Liście do Kolosan występuje z dużej ponieważ od wyrazu SŁOWO zaczyna się zdanie, inaczej napisano by je też z małej. Tak są dzisiaj tłumaczone Biblie, które ma wykazać popularny dziś punkt widzenia, że logos jest Jezusem, a więc i Bogiem, natomiast w innych miejscach w Biblii logos nie jest Jezusem (ciekawostka - tylko właśnie w J 1,1 nie ma wyjaśnienia dokładnie czym jest logos. Każdy inny cytat z logosem wyjaśnia, że Jezus dosłownie nim nie jest i tutaj zaczyna się manipulacja, jeden cytat wezmą bo im pasuje, a z reszty zrobią zwykłe słowo (nie logos - aczkolwiek w wersji greckiej jest tam właśnie logos)) - jest to oszustwo gdy tłumaczono i pisano daną Biblię, zresztą nie jedyne ale to nie temat na to. Dlatego powinno również tutaj wystąpić z dużej litery. Idziemy dalej.

W Ewangelii Jana znajdziemy też kolejną wzmiankę o logosie:

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia." J 5,24  

wersja grecka:
"amhn amhn legw umin oti o ton logon mou akouwn kai pisteuwn tw pemyanti me ecei zwhn aiwnion kai eiV krisinouk ercetai alla metabebhken ek tou qanatou eiV thn zwhn "


  - znowu mała litera? Nie dziwi mnie to...
A tak w skrócie czym nazwać ten logos po polsku i według Biblii?

"Trwało to dwa lata, tak że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, usłyszeli słowo Pańskie." Dz 19,10
Greka:
"touto de egeneto epi eth duo wste pantaV touV katoikountaV thn asian akousai ton logon tou kuriou ihsou ioudaiouV te kaiellhnaV"

- Słowem Pańskim i tyle, jak ktoś chce krótko.
Logos jest o Chrystusie, a nie jest nim samym.
Sam wyraz SŁOWO(LOGOS) znajdziemy jeszcze w Biblii nie raz.

Wiemy, że prorocy są ustami Boga, Bóg przez nich przemawia. Jezus był też właśnie tym przez którego przemawiał Bóg, był prorokiem. Jezus był ustami Boga, a więc Jezus głosił Słowo Pańskie,czyli Słowo świadczące choćby o Chrystusie, o Mesjaszu - Jezus będąc prorokiem, głosił je nam:

"15 Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał.
16 Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na Horebie, w dniu zgromadzenia: <Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł.>
17 I odrzekł mi Pan: <Dobrze powiedzieli.
18 Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę.
19 Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy." Pwt 18,15-19

Spełnienie tego proroctwa:

 1. "A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: <Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat.>" J 6,14
 2. "Ten właśnie Mojżesz powiedział do potomków Izraela: "Proroka jak ja wzbudzi wam Bóg spośród braci waszych"." Dz 7,37
 3. "Powiedział przecież Mojżesz: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. Słuchajcie Go we wszystkim, co wam powie." Dz 3,22


Wiemy, że prorocy są ustami Boga, Bóg przez nich przemawia. Jezus był też właśnie tym przez którego przemawiał Bóg, był prorokiem.

"Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus" 1 Tm 2,5

Jezus był ustami Boga, a więc Jezus głosił Słowo Pańskie, czyli Słowo świadczące choćby o Chrystusie, o Mesjaszu - Jezus będąc prorokiem, głosił je nam.
Dobra tylko skąd On mógł o tym głosić? Skąd mógł wiedzieć będąc człowiekiem? Jezus został obdarowany MĄDROŚCIĄ BOŻĄ,która jest właśnie zarezerwowana dla Mesjasza. Przecież wiemy z Biblii,że Jezus jest pośrednikiem tutaj na ziemi, między ludźmi a Bogiem(pośrednik czyli coś w rodzaju ambasadora, a samo bycie ambasadorem to nie jest bycie prezydentem czy rządem, ambasador jest w jakiś sposób podległy.) A by być tym pośrednikiem musi mieć jakąś władze:

„22 Jest bowiem w niej duch rozumny, święty,
jedyny, wieloraki, subtelny,
rączy, przenikliwy, nieskalany,
jasny, niecierpiętliwy, miłujący dobro, bystry,
23 niepowstrzymany, dobroczynny, ludzki,
trwały, niezawodny, beztroski,
wszechmogący i wszystkowidzący,
przenikający wszelkie duchy
rozumne, czyste i najsubtelniejsze.
24 Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu
i przez wszystko przechodzi, i przenika dzięki swej czystości.
25 Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej
i przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego,
dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie.
26 Jest odblaskiem wieczystej światłości,
zwierciadłem bez skazy działania Boga,
obrazem Jego dobroci.
27 Jedna jest, a wszystko może,
pozostając sobą, wszystko odnawia,
a przez pokolenia zstępując w dusze święte,
wzbudza przyjaciół Bożych i proroków.
28 Bóg bowiem miłuje tylko tego,
kto przebywa z Mądrością.
29 Bo ona piękniejsza niż słońce
i wszelki gwiazdozbiór.
Porównana ze światłością - uzyska pierwszeństwo,
30 po tamtej bowiem nastaje noc,
a Mądrości zło nie przemoże.” Mdr 7,22-30


Tutaj jest wyjaśnienie skąd Mesjasz będzie czerpał moc - Bóg Jezusa tchnął mocą Bożą, z stąd ma wiedzę, gdzie od małego zadziwiał uczonych swą wiedzą i charyzmą, z stąd różnego rodzaju moce jak uzdrawianie itp.
A teraz spójrzcie na zaznaczony grubą kursywą tekst wyżej z Księgi Mądrości: Jest odblaskiem wieczystej światłości,
Jezus jest odblaskiem, a pamiętajmy, że odblask nie ma PRAWA być Bogiem, jest tylko odblaskiem Boga:

„On jest obrazem Boga niewidzialnego” Kol 1,15
- I od to, cały argument o Logosie został obalony - nie ,nie został obalony bo argument o Logosie jest argumentem tak naprawdę przeciw Trójcy.

Inne cytaty o SŁOWI:

"Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca" Hbr 4,12

Greka:
"zwn gar o logoV tou qeou kai energhV kai tomwteroV uper pasan macairan distomon kai diiknoumenoV acri merismou yuchV te kai pneumatoV armwn te kai muelwn kai kritikoV enqumhsewn kai ennoiwn kardiaV"

 

"1 Lękajmy się przeto, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do Jego odpoczynku, aby ktoś z was nie mniemał, iż jest jej pozbawiony.
2 Albowiem i myśmy otrzymali dobrą nowinę, jak i tamci, lecz tamtym słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy je usłyszeli." Hbr 4,1-2

Greka:
"kai gar esmen euhggelismenoi kaqaper kakeinoi all ouk wfelhsen o logoV thV akohV ekeinouV mh sugkekramenos th pistei toiV akousasin"

 

"Bo Pan wypełni na ziemi swoje słowo skutecznie i bez zwłoki." Rz 9,28

Greka:
"logon gar suntelwn kai suntemnwn poihsei kurioV epi thV ghV"

 

A teraz myślę najlepszy cytat, przeczytajcie proszę cały:
"6 Nie znaczy to jednak wcale, że słowo Boże zawiodło. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem,
7 i nie wszyscy, przez to, że są potomstwem Abrahama, stają się jego dziećmi, lecz w Izaaku uznane będzie twoje potomstwo,
8 to znaczy: nie synowie co do ciała są dziećmi Bożymi, lecz synowie obietnicy są uznani za potomstwo.
9 Albowiem to jest słowo obietnicy: Przyjdę o tym samym czasie, a Sara będzie miała syna.
10 Ale nie tylko ona - bo także i Rebeka, która poczęła [bliźnięta] z jednego [zbliżenia] z ojcem naszym Izaakiem.
11 Bo gdy one jeszcze się nie urodziły ani nic dobrego czy złego nie uczyniły - aby niewzruszone pozostało postanowienie Boże, powzięte na zasadzie wolnego wyboru,
12 zależne nie od uczynków, ale od woli powołującego - powiedziano jej: starszy będzie służyć młodszemu,
13 jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści." Rz 9,6

Greka:

"6 ouc oion de oti ekpeptwken o logoV tou qeou ou gar panteV oi ex israhl outoi israhl"
"9 epaggeliaV gar o logoV outoV kata ton kairon touton eleusomai kai estai th sarra uioV"

Jak widać, nigdzie w Biblii nie znajdziemy określenia LOGOS do Jezusa, dosłownie nigdzie. Cytat z J 1,1 jest bezosobowy, a więc wieloznaczny i by go zrozumieć powinno się oceniać przez pryzmat całej Biblii co te SŁOWO znaczy, lecz tak się nie robi, bierze się cytat i tylko go się interpretuje. A cytat np. SŁOWO ciałem się stało, czyli zamiar, obietnica została spełniona, obietnica którą jest Chrystus. Na końcu pada dziwne stwierdzenie, że młodszemu będzie służył starszy, czy to takie porównanie do Jezusa? O tym dalej, w innym rozdziale.

Póki co teraz rodzi się kolejne pytanie, jeśli Jezus był tylko prorokiem, to co znaczy określenie PIERWORODNY do Chrystusa? O tym w następnej części.

 

 

2) PIERWORODNY

Należy zadać sobie parę pytań, na które po kolei postaram się odpowiedzieć:
1) Czy w grece w NT termin protokon i monogenes są wymienne?
2) Co oznacza pierworodny do Jezusa?

Powszechnie z tego co ja się orientuje to uznaje się, że w Nowym Testamencie te terminy akurat wymienne nie są. Jednak paru takich poznałem takich co uważali, że tak jest. Otóż tak nie jest,nie są wymienne w żadnym stopniu, często tak jest na dzisiejszych chrześcijańskich portalach, głównie katolickich popierających Trójcę - nie tylko Trójce, ale coś jeszcze ale to niżej (Zresztą modne jest branie jednego cytatu i go analizowanie, tak jak to się robi błędnie LOGOSEM, a Biblia to bardzo piękne dzieło, gdzie by zrozumieć "nieziemskie" rzeczy trzeba analizować całą Biblię a nie tylko cytat.)

To, że są niby wymienne jest mylnym pojęciem bo należy rozróżnić czy słowo pierworodny odnosi się do tego, iż jest synem Maryi, iż jest synem Boga, i gdzie jest napisane, że nosi tytuł pierworodnego stworzenia. Więc wszystko zależy od kontekstu.

Terminy:
PROTOKON - pierworodny, pierwszy urodzony
MONOGENES - jedyny rodzony

"Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie." Łk 27

po grecku brzmi:
"kai eteken ton uion authV ton prwtotokon kai esparganwsen auton kai aneklinen auton en th fatnh dioti ouk hn autoiV topoV en tw katalumati"

- Ten cytat opisuje narodziny Jezusa przez... Maryję. A więc rozróżnienie to Maryja.Dla Maryi jest więc synem pierworodnym, czyli pierwszym. W ten sposób podchodzimy punkt nie do przyjęcia dla katolicyzmu, ponieważ rodzeństwa młodszego katolicyzm nie uznaje:

"Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda?" Mt 13,55

W Biblii co do rodziny są określenia ADELFOS -bracia z jednego łona i ANEPSIOS - czyli kuzyni i pozostali krewni. W NT wszystkie te terminy są idealnie rozłożone do każdej osoby, kuzyn jest kuzynem, a brat rodzony jest bratem rodzonym. Bo choćby Septuaginta jest Starym Testamentem, dużo starszym od Nowego Testamentu, używa się jej przeciw braciom Jezusa, a mianowicie wymiennym terminom ADELFOS i ANEPSIOS. Tylko, że nie powinno sięoceniać te dwa rodzaje pism: Septuaginta była pisana wieki wcześniej a więc język się przez te lata nieco zmienić mógł, Septuaginta byłapisana przez Żydów dla Żydów w Egipcie, a Żydom było wszystko było jedno kuzyn czy brat rodzony, dla nich wszyscy to bracia - jednak NT był pisany przez Żydów i pogan dla POGAN a to spora różnica, co słusznie zauważył Helwidiusz w IV wieku za co został zbesztany. Jednakto nie temat na to, bo to nie przeczy boskości Jezusa.

Ale wszystko w ten sposób potwierdza istnienie braci, nie tylko ADELFOS ale i rozszyfrowanie znaczenia pierworodny w Biblii a mianowicie czy jest to wymienne.
A więc idziemy dalej:
A by nie było niesprawiedliwie, powiem, że w Biblii jest odniesienie do Jezusa terminem MONOGENES:

"Ponieważ Bóg tak umiłował świat, ze dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. J 3,16"  


greka:
"outwV gar hgaphsen o qeoV ton kosmon wste ton uion autou ton monogenh edwken ina paV o pisteuwn eiV auton mh apolhtai all ech zwhn aiwnion"


- Ten cytat mówi nam o tym, że Jezus jest jedynym synem Boga. A więc rozróżnienie to Bóg. Przecież Bóg mieć tylko jednego syna, znowu Maryja niekoniecznie,należy rozróżnić o kontekst, o kogo chodzi. Ale przeciwnik może powiedzieć, że te słowa są wymienne w ten sposób potwierdzając Trójce i zamknąć drogę zaistnienia młodszego rodzeństwa.
Dając przykład:

"Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie:
Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!" Hbr 1,6  

greka:
"otan de palin eisagagh ton prwtotokon eiV thn oikoumenhn legei kai proskunhsatwsan autw panteV aggeloi qeou"


- I tutaj mogą się zacząć schody. W jakim kontekście Jezus nazwany tutaj został pierworodnym? Czy Maryi? Boga? Czy chodzi o tytuł pierworodnym pierwszego stworzenia?. Bo jeśli Boga, mamy tutaj wymienne terminy monogenes i protokon w NT.
A więc zaczynajmy:

"Ty jesteś moim Synem,
Jam Cię dziś zrodził?
I znowu:
Ja będę Mu Ojcem,
a On będzie Mi Synem.
6 Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego(PROTOKON) na świat, powie:
Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży" Hbr 1,5-6

A teraz temu co mówią Psalmy:
"Ty jesteś moim Ojcem,
Bogiem moim i Skałą mojego ocalenia.
A Ja go ustanowię pierworodnym,
największym wśród królów ziemi." Ps 89, 27-28


Wszystko tutaj jest napisane w czasie przyszłym. Wiemy, że Jezus jest jednorodzonym synem Boga, przy Jezusie działał sam Bóg bez pomocy z zewnątrz (faceta), a więc jest jednorodzonym. Ale przecież każdy człowiek niejako jest synem Boga. Więc jak to jest tak naprawdę?Informacji dostarczy cytat ze ST:
Należy wspomnieć, że po prawej ręce ojca, na której stoi syn, stoi syn pierworodny którym się staje:

"13 Po czym, mając obu synów - Efraima po prawej ręce, czyli z prawej strony Izraela - przybliżył ich do ojca.
14 Ale Izrael, wyciągnąwszy swoją prawą rękę, położył ją na głowie Efraima, mimo że ten był młodszy, lewą zaś rękę - na głowie Manassesa.- Umyślnie tak położył swe ręce, bo przecież Manasses był pierworodnym synem.
15 I błogosławiąc Józefowi, mówił:
«Bóg, któremu wiernie służyli przodkowie moi, Abraham i Izaak,
Bóg, który troszczył się o mnie przez całe me życie aż do dnia dzisiejszego,
16 Anioł, który mnie bronił od wszelkiego złego,
niechaj błogosławi tym oto chłopcom.
Niechaj moje imię i imię przodków moich, Abrahama i Izaaka, w nich przetrwa;
niechaj szeroko rozmnożą się na ziemi»." Rdz 48,13-16

- Ejfraim był młodszy a zasiadł po prawicy, czyli jest pierworodnym.

"Jestem bowiem ojcem dla Izraela,
a Efraim jest moim [synem] pierworodnym." Jr 31,9

- A czy Jezus stał po prawej ręce Ojca?

"29 Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy.
30 Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie,
31 widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza,że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi.
32 Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami.
33 Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go,
34 jak to sami widzicie i słyszycie. Bo Dawid nie wstąpił do nieba, a jednak powiada:
Rzekł Pan do Pana mego:
Siądź po prawicy mojej,
35 aż położę nieprzyjaciół Twoich
podnóżkiem stóp Twoich.
36 Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem»." Dz 2,29-36

- Tutaj jest napisane wszystko czarno na białym. Jezus jest pierworodnym każdego stworzenia, stał się nim zaraz po zmartwychwstaniu i dołączeniu do Ojca w niebie gdzie zasiadł po prawicy - siadając po prawicy staje się pierworodnym. Więc On jest pierworodny, pierwszy, a my jesteśmy dopiero "kolejni w kolejce"

„Ten[Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty,podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach." Hbr 1,3

- A gdy zasiadł po prawicy, stał się pierworodnym (wiem, że się z tym powtarzam ale tak dla przejrzystości):
W tym sensie Jezus Chrystus opisany jest jako:

"I On jest Głową Ciała - Kościoła.
On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych,
aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim." Kol 1,18

- pierworodny z umarłych, zyskał PIERWSZEŃSTWO WE WSZYSTKIM.
Zwrot, który jest porównaniem:

"On jest obrazem Boga niewidzialnego -
Pierworodnym wobec każdego stworzenia" Kol 1,15

- pierworodny każdego stworzenia, bo zyskał pierwszeństwo we wszystkim.

"22 I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni,
23 lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia." 1 Kor 15,22-23

- Dlatego jest pierworodnym z umarłych, jako pierwszy zmartwychwstał, a reszta "w kolejce".

"Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele,ale powołany do życia Duchem.W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu,niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. 1 P 3,18-21

- Więc Jezus umożliwił nam zbawienie, bo jest pierworodnym z umarłych, zeszedł on do otchłani by zabrać dusze sprawiedliwych do Boga. A dalej czytamy w tym samym liście i rozdziale, że:

"On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce." 1 P 3,22
"a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym." Rz 1,4
- Jezus Chrystus wiec się wiec stał „PEŁNYM MOCY SYNEM BOŻYM” poprzez swe zmartwychwstanie:

"32 My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom:
33 że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim:
Ty jesteś moim Synem,
Jam Ciebie dziś zrodził." Dz 13,32-33


Tak więc powiem, a raczej powtórzę, że Jezus Chrystus stał się pierworodnym Boga(a więc i stworzenia, umarłych) poprzez swoje zmartwychwstanie zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Więc słowa JAM CIĘ DZIŚ ZRODZIŁ (zmartwychwstał i zasiadł po prawicy stając się pierworodnym) idealnie się w to komponują, nie tworząc żadnych sprzeczności z Biblią. A ci którzy uważają, że Jezus jest Bogiem, są zgodni w tym chociaż, że Psalm ma charakter mesjański. Tylko, że mówią, że wers 7 nie odnosi się do proroctwa, w ten sposób powstają różnego rodzaju sprzeczności.
Tak dla większej jasności, zamiast z Psalmów, weźmy coś z Nowego Testamentu co się odnosi do Chrystusa:

"Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek:
Ty jesteś moim Synem,
Jam Cię dziś zrodził?
I znowu:
Ja będę Mu Ojcem,
a On będzie Mi Synem.
Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie:
Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!" Hbr 1,5-6

- Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości? Może dzisiejszemu chrześcijaństwu choćby katolikom te stwierdzenie JAM CIE DZIŚ ZROBIŁ sprawia problemy. Mnie nie sprawiają, bo wiem, że Jezus jest pierworodnym każdego stworzenia poprzez swe zmartwychwstanie, gdzie zasiadł wtedy po prawicy ojca(wcześniej na nim nie siedząc)

A słowa z Jana:
"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego(monogenes) dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy,już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego." J 3 16-18.
- Są tutaj użyte stwierdzenia monogenes w momencie kiedy Jezus jeszcze żył wśród ludzi, więc wtedy kiedy nie siedział po prawicy ojca, wtedy kiedy nie był pierworodnym z umarłych i stworzenia. List do Hebrajczyków choć by opisuje kiedy Jezus już będzie wśród Aniołów, kiedy zasiądzie po prawicy Ojca, bo wcześniej jest napisane, że zasiadł już po prawicy:
 
"1 Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
2 a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.
3 Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty,podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.
4 On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię
5 Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek:
Ty jesteś moim Synem,
Jam Cię dziś zrodził?
I znowu:
Ja będę Mu Ojcem,
a On będzie Mi Synem.
6 Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego(PROTOKON) na świat, powie:
Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!" Hbr 1,1-6

- wszystko wyjaśnione, wszystko zależy od kontekstu. Na przykładzie z Listu do Hebrajczyków posługiwałem się najwięcej, parę razy powtarzając. Tak łatwiej wyjaśnić, niż za każdym razem inny cytat mówiąc o tym, że jest Pierworodnym.

A co mówi chwila zwiastowania Maryi?
"30 Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.
33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
34 Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
35 Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
36 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna ijest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.
37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł." Łk 1,30-38

- tutaj jest wszystko napisane w czasie przyszłym zauważcie: 1)BĘDZIE ON WIELKI, 2) BĘDZIE NAZWANY SYNEM NAJWYŻSZEGO, 3) DA MU TRONJEGO PRAOJCA DAWIDA, 4) BĘDZIE PANOWAŁ NAD DOMEM JAKUBA, 5) BĘDZIE NAZWANE SYNEM BOŻYM. Czyli tych tytułów nie posiadał, czyli nie mógł istnieć wcześniej inaczej nie byłby Ojcu w ogóle równy, byłby niczym Anioł.

Tutaj rodzi się więc kolejne pytanie.Czy Jezus istniał przed powstaniem świata skoro dopiero później zasiadł po prawicy Ojca, później stał się pierworodnym każdego stworzenia?

 

3) OBIETNICE DANE ADAMOWI I EWIE

Kiedy najwcześniej się o tych obietnicach dowiadujemy? Otóż już w Edenie Bóg pozostawia maluśką nadzieję:

„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę,
pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej:
ono zmiażdży ci głowę,
a ty zmiażdżysz mu piętę
».” Rdz 3,15

- Kuszenie węża i uległość Adama i Ewy sprawiła, że wśród ludzi pojawił się grzech, grzech przez który cierpią kolejne pokolenia – wąż jest utożsamiany z grzechem. Tutaj jest też mowa o Mesjaszu, Bóg mówi do węża przecież, że jej potomstwo zmiażdży mu głowę, a więc zgładzi grzech świata, a kto zgładzi grzech świata? Na pewno nie Abraham, Dawid czy Mojżesz, tylko JEZUS:

„Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.” J 1,29

„Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię,” 2Tm 1,10

„Wiecie, że On się objawił po to,
aby zgładzić grzechy,
w Nim zaś nie ma grzechu.” 1J 3,5


„Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».” Mt 1,21
- Więc już chyba nikt nie ma wątpliwości, że ten cytat z Genesis jest obietnicą odnoszącą do Chrystusa.

A co znaczy, że Bóg mówi do węża, że on(wąż) zmiażdży mu piętę? Że mimo, że Jezus pokona węża(grzech), przypłaci to śmiercią.
Więc na zakończenie, Jezus jest tym potomkiem (nasieniem)który zgładzi grzech, dzięki któremu będzie nam dane zbawienie, bo przecież gdyby nie Jezus, nasze dusze nie trafiały do nieba o czym wcześniej pisałem. Jezus zeszedł po dusze sprawiedliwych które umarły przed nim do piekieł i zabrał je do nieba.

 

4) OBIETNICE DANE ABRAHAMOWI

A teraz odnośne obietnic danych Abrahamowi:

„6 W taki sam sposób Abraham uwierzył Bogu i to mu poczytano za sprawiedliwość.
7 Zrozumiejcie zatem, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama.
8 I stąd Pismo widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: W tobie będą błogosławione wszystkie narody.
9 I dlatego tylko ci, którzy polegają na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem,który dał posłuch wierze.” Ga 3,6-9

- To co rozumiał Abraham, w zasadzie nie różniło się to od Ewangelii głoszonej przez Chrystusa i Jego uczniów, więc niekoniecznie Ewangelia zaczęła się w czasach Chrystusa:

„32 My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom:
33 że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim:
Ty jesteś moim Synem,
Jam Ciebie dziś zrodził” Dz 13,32-33

- Uczniowie głosili o obietnicy jaką wcześniej dostali ich przodkowie np. Abraham i inni prorocy. Apostołowie, Paweł czy Jakub Sprawiedliwy mieli o tyle szczęście, że oni żyli wtedy gdy ta obietnica się spełniła, czyli słowa JAM CIEBIE DZIŚ ZRODZIŁ idealnie się wkomponują co wcześniej mówiłem. Zrodził czyli zmartwychwstał i zasiadł po prawicy Ojca stając się pierworodnym każdego stworzenia.
Inny ciekawy cytat o tym jak rozumiał to Abraham i inni przodkowie:
„1 Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej,
2 którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych.
Rz 1,1-2

Abrahamowi dano obietnice, jednak nie wszystkie obietnice spełniły się za jego życia:
„W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie zagości i pielgrzymów na tej ziem” Hbr 11,13

Lecz nadejdzie dzień kiedy Abraham i inni którzy znali obietnice zostanę wynagrodzeni:
„39 A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy,
40 gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni doszli do doskonałości bez nas” Hbr11,39-40


bo kiedy przyjdzie jego potomek (nasienie):
„Pan, ukazawszy się Abramowi, rzekł: «Twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię». Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał.” Rdz 12,7
- tylko, że tutaj teoretycznie nic nie ma o potomstwie Abrahama, znaczy Jezusa, a jednak:


„Otóż to właśnie Abrahamowi i jego potomstwu dano obietnice.I nie mówi [Pismo]: "i potomkom", co wskazywałoby na wielu, ale[wskazano] na jednego: i potomkowi twojemu, którym jest Chrystus.” Ga 3,16
- więc Chrystus jest nasieniem Abrahama.

By to jeszcze bardziej przekonać niedowiarków pokaże te cytaty:
„17 będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich,
18 i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego.” Rdz 22,17-18


Nasienie Abrahama miało sprowadzić błogosławieństwo na lud z całej ziemi. Co znaczy błogosławieństwo? Najczęściej w Biblii wiąże się to z odpuszczeniem grzechów:

„Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte.” Rdz 4,7

„Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość” Ps 32,1

- a jedyny potomek Abrahama który mógł przebaczać grzechy jest Chrystus:

„25 Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama: Błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi.
26 Dla was w pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów».” Dz 3,25-26


Teraz przejdziemy do ciekawszego, obietnic danych Dawidowi.

KOLEJNE PUNKTY, KTÓRE POJAWIĄ SIĘ W NASTĘPNYCH CZĘŚCIACH.

5) Obietnice dane Dawidowi

6) Wolna wola Jezusa

7) Kto stworzył świat.

8) Ja jestem

9) Zanim był Abraham, ja jestem

10) Jezus równy Ojcu

11) Pierworodny oznacza tytuł, władzę – uzupełnienie

12) Logos – uzupełnienie.



Opcje Artykułu

Jezus, prorok czy Bóg? Część I | 1 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
Jezus, prorok czy Bóg? Część I
JMG sob, 19 wrz 2009, 13:03:25
Jezus prorokiem? Za zycia uchodzil za wedrownego nauczyciela, rabbiego nauczajacego i uleczajacego. Jezus nie byl prorokiem gdyz ich cechowal raczej konserwatyzm religijny. Jezus natomiast byl nowatorem i reformatorem religijnym chociaz w ramach judaizmu. Za to wlasnie go zabito.
 

Szukaj

Menu Użytkownika






Nie pamiętasz hasła?

Polecamy





EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy



 • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń