Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Jezus, prorok czy Bóg? Część II

Czy Biblia jest dowodem na to, że Jezus był tylko prorokiem? Czy wyznający ten pogląd mogą mieć rację? Jeśli tak to większe czy mniejsze od uznających Trójcę? Przyjmę pogląd tego, który Jezusa ma tylko za proroka. Jakie argumenty będą za tym, że Jezus jest tylko prorokiem opierając się tylko i wyłącznie na Biblii? Oceńcie sami.
Część II


5) WOLNA WOLA JEZUSA

Nawiązując do proroctw danych Dawidowi z Drugiej Księgi Samuela z poprzedniej części:

"Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem, a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich" 2 Sm 7,14
- Ten cytat w całości potwierdza, że Jezus był tylko człowiekiem. Jeżeli Jezus zawini, czyli dla przykładu zgrzeszy. Wiemy, że Jezus był kuszony przez diabła na pustyni. Diabeł namawiał Go by ten się mu(diabłu)pokłonił, a pokłonić się diabłu, to tak jakby wyrzec się Boga i zgrzeszyć.Jezus będąc Bogiem nie byłby wstanie się diabłu pokłonić, a więc diabeł nie miałby powodu kusić, skoro to bezsensu. Takie stwierdzenia oznaczają, że Jezus był tylko człowiekiem i miał własną wolę, niezależną od Boga Ojca.

„Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.” J 5,30

- A co by znaczyło, że sam z siebie nic uczynić nie może?

„Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy: J 5,31
- Tutaj wszystko wyjaśnia, a więc po kolei. Jezus będąc mesjaszem, a mesjasz słuchając woli Boga, musi czynić jak Bóg nakazuje(właściwie nie musi, ale czy wtedy byłby mesjaszem? A więc chcąc być mesjaszem musi wypełnić dane proroctwa). Bo Jezus powiedział, że TAK, JAK SŁYSZY (Boga),to tak SĄDZI (bo tak Bóg nakazuje). A sąd Jego jest sprawiedliwy, bowiem wydaje Go tak jak Bóg chce ,a nie jak On(Jezus) chce. Albowiem, Jezus nie szukał własnej woli, tylko woli Ojca. Czyli to potwierdza, że Jezus miał własną wolę, lecz podążał według woli Ojca, będąc Mu posłuszny. Gdyby bowiem szukał własnej woli, mógłby zrobić coś co Bogu się nie spodoba, a więc wtedy by zawinił, wtedy Bóg by Go skarcił. Idźmy dalej.

„Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni.”J 3,19
- Ten cytat tylko to potwierdza. Dzięki temu czyni też cuda,skoro Bóg tak chciał itp. tak czynił (zresztą moc czerpie z mądrości bożej,która pochodzi od Boga, dzięki niej poznał Boga - Mdr 7,22-30 – cytat niżej).Jezus poznawał wolę Ojca słysząc ją, objawiając i w takim kontekście znaczą słowa WIDZĄC OJCA, to wszystko przekazywał ludziom. W takim też kontekście Jezus powiedział:

„Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten,który jest od Boga, widział Ojca.” J 6,46
- Cytat ten często jest podawany jako przykład boskości Jezusa, a wcześniej Jezus mówił, że On SŁYSZY wolę Ojca. A co czytamy wcześniej w tym samym rozdziale?

„Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie.” J 6,45
- Jest tam napisane u proroków, że będą uczniami Boga. A zobaczmy co gdzie jest tam to napisane i co pisze dokładnie, jako odnośnik najlepiej sprawdziłem jeszcze w internetowej bibliionline:

„Wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana,
wielka będzie szczęśliwość twych dzieci.” Iz 54,13

„Lecz takie będzie przymierze,
jakie zawrę z domem Izraela
po tych dniach - wyrocznia Pana:
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa
i wypiszę na ich sercu.
Będę im Bogiem,
oni zaś będą Mi narodem.” Jr 31,33

- wszyscy będą uczniami Boga. A kto lud nauczał? Mesjasz, któremu była dana mądrość Boża, ten który był obietnicom Boga. Skoro Jezus postępował według woli Boga, a nie swojej, Bóg objawiał Mu swą wolę, czyli tak jakby Jezus widział Boga. A Jezus nauczał lud, czyli ludzie są uczniami Boga, czyli w pewnym sensie też widzą Boga.

"A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał." J 12,45
- A co Jezus mówił wcześniej?

"Jezus zaś tak wołał: «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał." J 12,44

- Widzicie, tutaj potwierdza, że Jezus nie jest Bogiem, nie jest Mu równy. Teraz rozumiemy słowa, że KTO MNIE WIDZI, WIDZI TEGO, KTÓRY MNIE POSŁAŁ, bo ten KTO WE MNIE WIERZY, WIERZY NIE WE MNIE, LECZ W TEGO, KTÓRY MNIE POSŁAŁ. Bo Jezus był ustami Boga, czyli słuchać Jezusa to tak jakby słuchać Boga, czyli w pewnym sensie Go widzimy - bo dalej czytamy:

"49 Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić.
50 A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział»." J 12,49-50

- Czyli Jezus mówi to co Bóg Mu przekaże. W ten sposób sposób kto uwierzy, wierzy tak naprawdę w Boga, bo Bóg jest Jego ustami. I w ten sposób słysząc Jezusa, słyszymy tak jakby Boga. W ten sposób Jezus jak wiemy był obdarzony w pełni Mądrością Bożą, bo Mesjasz dostał ją w pełni, w ten sposób słyszał Boga. A w ten sposób, Jezus jest odbiciem Boga.

„On jest obrazem Boga niewidzialnego” Kol 1,15

„Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty” Hbr 1,3


Jezus jest obrazem, odblaskiem, a obraz kogoś nie jest tym kimś kogo przestawia.

„22 Jest bowiem w niej duch rozumny, święty,
jedyny, wieloraki, subtelny,
rączy, przenikliwy, nieskalany,
jasny, niecierpiętliwy, miłujący dobro, bystry,
23 niepowstrzymany, dobroczynny, ludzki,
trwały, niezawodny, beztroski,
wszechmogący i wszystkowidzący,
przenikający wszelkie duchy
rozumne, czyste i najsubtelniejsze.
24 Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu
i przez wszystko przechodzi, i przenika dzięki swej czystości.
25 Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej
i przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego,
dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie.
26 Jest odblaskiem wieczystej światłości,
zwierciadłem bez skazy działania Boga,
obrazem Jego dobroci.
27 Jedna jest, a wszystko może,
pozostając sobą, wszystko odnawia,
a przez pokolenia zstępując w dusze święte,
wzbudza przyjaciół Bożych i proroków.
28 Bóg bowiem miłuje tylko tego,
kto przebywa z Mądrością.
29 Bo ona piękniejsza niż słońce
i wszelki gwiazdozbiór.
Porównana ze światłością - uzyska pierwszeństwo,
30 po tamtej bowiem nastaje noc,
a Mądrości zło nie przemoże.” Mdr 7,22-30


Zresztą Jezus jest pośrednikiem, czyli ambasadorem:
„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,” 1Tm 2,5
- Cytat ten przekreśla Jezusa jako, że miał naturę boską. Bo pośrednik, może znaczyć również arbiter między grzesznym człowiekiem, a bezgrzesznym Bogiem. A nie może być Jezus bezgrzesznym Bogiem, to by było bezsensu – bezgrzeszny Bóg arbitrem między bezgrzesznym Bogiem, a grzesznym człowiekiem. Musi to być BEZGRZESZNY CZŁOWIEK mający ludzką naturę grzesznika!Paweł nie pisał, że jest tym pośrednikiem Bóg Jezus Chrystus lub Bóg-człowiek Jezus Chrystus, tylko pisze CZŁOWIEK, CHRYSTUS JEZUS.

Dodatkowym argumentem, że Jezus miał własną wolę jest moment modlenia się Jezusa do Ojca przed wydaniem Go:

„36 Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił».
37 Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę.
38 Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!»
39 I odszedłszy nieco dalej,upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty».” Mt 26,36-39

„35 I odszedłszy nieco dalej,upadł na ziemię i modlił się, żeby - jeśli to możliwe - ominęła Go ta godzina.
36 I mówił: «Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!»” Mk 14,35-36

„41A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się
42 tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!»” Łk 22,41-42

„7 Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.
8 A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
9 A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają,
10 nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka.
Kapłaństwo Chrystusa a życie adresatów” Hbr 5,7-10

„Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.” Łk 22,20


- Jezus bał się cierpienia, przed wydaniem Go na śmierć wyraźnie miał wątpliwości o czym wspomniał w modlitwach. Jednak Jezus powiedział, że postąpi według woli Boga, a nie według swej woli - JEDNAK NIE MOJA WOLA, LECZ TWOJA NIECH SIĘ STANIE. To pokazuje, że Jezus miał inną wolę niż Bóg. Gdyby postąpił inaczej, nie według woli Boga, zawiniłby, nie tylko wobec Boga, lecz wobec ludzi, bo jak bez śmierci Jezusa byłoby możliwe zbawienie nasze?

A więc słowa:

„Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem:«Eli, Eli, lema sabachthani?», to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” Mt 27,46
- czy jeszcze kogoś dziwią, że Jezus jest tylko człowiekiem i miał własną wolę?

 

 

 

 

6) KTO STWORZYŁ ŚWIAT

 

Kto stworzył świat? Jezus czy Ojciec? Oczywiście, że Ojciec. Czy Jezus stworzył świat? Nic bardziej mylnego:

A jednak, Panie, Tyś naszym Ojcem.
Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą.
Dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy. Iż 64,7


Świat stworzył Ojciec, a nie Jezus. Wykazałem, że Bóg od najwcześniejszych wieków wiedział, że będzie miał syna, już od czasów Adama i Ewy i innych (np. Abrahama), więc możliwe, że już wcześniej czyli przed powstaniem świata.

„Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.” J 1,3


Wiemy, że SŁOWO czyli LOGOS nie jest Chrystusem i żaden fragment w Biblii tego nie mówi, dosłownie żaden. Każdy cytat mówi, że logos jest o Chrystusie. A więc słowa PRZEZ NIEGO SIĘ STAŁO, nie znaczy, że Jezus stworzył świat bo Stary Testament pokazuje, że stworzył świat Ojciec i tak też twierdzi każdy Żyd. PRZEZ NIEGO SIĘ STAŁO czyli, że logos, czyli obietnica o Chrystusie, jest PRZYCZYNĄ, POWODEM, ZAMIAREM. Jezus jest przyczyną, dzięki której powstał świat, bo Ojciec wiedział, że będzie miał syna. Tak jak rodzic przygotowuje się na przyjście swego syna, wszystko tworzy przez niego – nawet jeśli jest na razie tylko w planach.

Zresztą mesjański psalm, który mówi o tym w jaki sposób Bóg da Jezusowi zbawienie:
„Nasycę go długim życiem
i ukażę mu moje zbawienie.” Ps 91,16

- ewidentnie pokazuje, że Jezus życie dostanie dopiero w czasie narodzin przez Maryję. Poza tym przy zwiastowaniu Maryi jest napisane wszystko w czasie przyszłym:

„31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.
33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca ».
34 Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
35 Anioł Jej odpowiedział:«Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte,które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” Łk 1,32


BĘDZIE WIELKI, BĘDZIE NAZWANYM SYNEM NAJWYŻSZEGO, DA MU TRONJEGO PRAOJCA, BĘDZIE PANOWAŁ, JEGO PANOWANIU NIE BĘDZIE KOŃCA, BĘDZIE NAZWANYSYNEM BOŻYM. To pokazuje, że Jezus nie istniał wcześniej. Jeżeli Bóg jest NAJWYŻSZY wskazuje na to, że jedynie On posiada ostateczną wyższość: JEZUS SYNEM NAJWYŻSZEGO i pokazuje nam to, że nie może być On Bogiem. Syn może mieć pewne podobieństwa do ojca, ale nie może być tą samą osobą ani nie może być w wieku swojego ojca.

Teraz bardzo ciekawe dwa cytaty, zwłaszcza ostatni:

" Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat" Hbr 1,2

„18 Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostali wykupieni nie czymś przemijającym,srebrem lub złotem,
19 ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.
20 On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was.
21 Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wzbudził Go zmartwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.
22 Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie.
23 Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa.
24 Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł,
25 słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę” 1P 1,18-24


ON BYŁ PRZEWIDZIANY PRZED POWSTANIEM ŚWIATA (Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało J 1,2-3) – czyli właśnie przez Niego został stworzony świat. Ojciec przewidział, że będzie miał syna (przed powstaniem świata nie mógł tego przewidzieć człowiek, bo ludzi nie było), bo dalej czytamy DOPIERO JEDNAK W OSTATNICH CZASACH SIĘ OBJAWIŁ ZEWZGLĘDU NA WAS (Słowo ciałem się stało). Gdyby Jezus nie był powodem, możliwe, że świat by nie powstał bo skoro On był powodem, więc czy by się ludziom objawił (Słowo ciałem się stało)?Bo właśnie dalej jest napisane, że PRZEZ JEZUSA UWIERZYLI W BOGA (Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. J 1,7). Ktoś może mówić, że Biblia ma sprzeczności, lecz sprzeczności się tworzą gdy się źle rozumie Biblię. Bo Biblia mówi, że świat stworzył Ojciec a nie Jezus (każdy Żyd też twierdzi, że Jego Syn nie mógł Go stworzyć), poza tym nie mógł Jezus stworzyć świata, był tylko przewidziany przed powstaniem świata, czyli przewidziany przez Ojca, wiedział, że będzie miał syna, czyli nie mógł w tym czasie istnieć. Zresztą wyraz logos WSZĘDZIE potwierdza, że logos nie jest Chrystusem – gdyby był byłaby to pewnego rodzaju sprzeczność...

 

7) JA JESTEM

Jezus często określa się słowami: JA JESTEM. Czy to znaczy,że Jezus jest Bogiem?

„Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto bierze Jego imię do czczych rzeczy.” Pwt 5,11
- Czy Jezus używał imienia Boga do czczych rzeczy?

„Przyszedłem w imieniu Ojca mego” J 5,43

„darował Mu imię
ponad wszelkie imię” Flp 2,9

- wyjaśnia bardzo dużo, a dalej trochę czytamy:

„I aby wszelki język wyznał,
że Jezus Chrystus jest PANEM -
ku chwale Boga Ojca.” Flp 2,11

- Jezus mógł używać imienia Boga, ku chwale Ojca, bo jemu służył.

„Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego
i już nie wyjdzie na zewnątrz.
I na nim imię Boga mojego napiszę
i imię miasta Boga mojego,
Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga,
i moje nowe imię.” Ap 3,12

- Jezus nawet nie będąc wśród ludzi a wśród Ojca nazywa Go Bogiem, więc Jezus Bogiem nie jest.

W ten sposób bardzo łatwo nam zrozumieć coś ze Starego Testamentu jeśli Jezus nosił imię Boga:

„5 Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
6 Wielkie będzie Jego panowanie
w pokoju bez granic
na tronie Dawida
i nad Jego królestwem,
które On utwierdzi i umocni
prawem i sprawiedliwością,
odtąd i na wieki.
Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.” Iż 9,5-6


- Jezus będzie więc nosił imiona Boga i będzie nam objawieniem Boga na ziemi, dlatego nazywać się będzie Emmanuel. Żaden też Żyd nigdy nie mówił, że ich mesjasz z tego cytatu znaczy, że będzie Bogiem, to wiele wyjaśnia.

 

 

KOLEJNE PUNKTY, KTÓRE POJAWIĄ SIĘ W NASTĘPNYCH CZĘŚCIACH.

9) Zanim był Abraham, ja jestem

10) Jezus równy Ojcu

11) Pierworodny oznacza tytuł, władzę – uzupełnienie

12) Logos – uzupełnienie.Opcje Artykułu

Jezus, prorok czy Bóg? Część II | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń