Pierwszy List do Koryntian - studium w audycjach Trans World Radio

pon, 14 gru 2009, 02:10:09

Autor: Marek Cieślar

I List do Koryntian należy do tzw. "ksiąg nauczających" Nowego Testamentu. Apostoł Paweł, jako prawdziwy nauczyciel, stara się doprowadzić koryncką wspólnotę chrześcijańską do właściwego poznania i zrozumienia wielu ważnych prawd. Mimo to, jego list nie jest wcale rozprawą teologiczną, jest autentycznym listem, skierowanym do określonych ludzi.

 Autor: Apostoł Paweł

Czas napisania:        55 r. n.e.

Miejsce napisania: Efez
 
 
Charakterystyka listu i jego adresatów
 
W zrozumieniu treści listu pomoże nam więc bez wątpienia pewne wyobrażenie o adresatach, o warunkach w jakich żyli, i o problemach, które ich nurtowały.
 
Rozpocznijmy od informacji o mieście Korynt, w którym żyli adresaci listu. Korynt, do którego przybył jesienią 50 r. n.e. apostoł Paweł, nie był już dawnym Koryntem starożytnym. Dawny Korynt został zupełnie zniszczony w 146 r. przed n.e. czyli na półtora wieku przed narodzeniem się Chrystusa. Wtedy to Grecję podbili Rzymianie. Zniszczyli oni wielkie miasto doszczętnie i przez ponad sto lat leżało ono w gruzach.
 
Ponieważ należało już do Imperium Rzymskiego, tym, który je odbudował, był władca Rzymu, Juliusz Cezar. Wydał on rozkaz odbudowy Koryntu w 44 r. przed Chrystusem. Powstało zupełnie nowe miasto, które szybko rozkwitało i przyciągało ludzi ze wszystkich stron świata. Korynt bowiem, ze względu na swoje położenie był, jak na owe czasy, miastem stworzonym dla żeglugi i handlu. Połączony z pozostałą częścią Grecji wąskim pasmem lądu, "Przesmykiem Korynckim", posiadał z północnej i południowej strony tego pasma po jednym porcie. Port pólnocny - Lechojm, leżał przy Zatoce Korynckiej i przyjmował statki z zachodniej części Morza Śródziemnego. Południowe miasto portowe - Kenchry, było otwarte dla statków pływających po wschodniej części Moprza Śródziemnego, aż do Azji Mniejszej, Palestyny i Egiptu. Tak więc Korynt stał się najważniejszym centrum handlowym pomiędzy zachodem a wschodem basenu Morza Śródziemnego. Nic więc dziwnego, że taki ośrodek rozwinął się, i stał się szybko wielkim, bogatym miastem handlowym. Prowadziło to do specyficznego stylu życia, który stał się przysłowiowy. "Żyć jak Koryntianin" - tak mówiono w całym Imperium Rzymskim, by określić życie pełne niepohamowanych uciech. Cechowało je dążenie do doświadczania przyjemności i uzyskiwania korzyści materialnych, niekończące się rozprawianie na tematy polityczne i filozoficzne, zabawa, niemoralność, pijaństwo.
  
Tło kulturowe i religijne
 
W Koryncie spotykały się prądy kulturowe i religijne Wschodu i Zachodu. Około czterystutysięczną populację tego miasta stanowili Rzymianie, Grecy, Żydzi i przedstawiciele innych nacji. Ulice Koryntu zawsze pełne były handlarzy, marynarzy, podróżników, awanturników, uciekinierów, z różnych stron Imperium Rzymskiego.
 
Szczególnie wybujałe było w Koryncie życie erotyczne. Rozwinęła się tu prostytucja kultowa. W Koryncie znajdowała się wielka świątynia bogini miłości - Afrodyty. Dokoła świątyni, w małych domkach ozdobionych różami mieszkało tysiąc kapłanek, oddających się każdemu, kto przychodził, by oddać cześć Afrodycie. Seks stał się tu religią.
 
Obraz życia religijnego był w Koryncie bardzo zagmatwany. Ponieważ żyli tu ludzie z różnych stron świata, oddawano cześć wielu bóstwom, rzymskim, greckim, egipskim i jeszcze innym. Ludzie szukali także zaspokojenia swoich wewnętrznych pragnień w różnych poglądach i naukach filozoficznych. Brali również udział w rzekomo magicznych misteriach i rytuałach, za co obiecywano im boskie życie i zwycięstwo nad śmiercią.
 
Dlatego apostoł Paweł pisząc do Koryntian, podkreślił:
 
" Gdy przybyłem do was głosić tajemnicę Boga, nie posługiwałem się zawiłym językiem naukowym. Postanowiłem bowiem, że będąc wśród was niczemu innemu nie poświęcę swojego czasu i swojej wiedzy, jak tylko sprawie Jezusa Chrystusa i jego śmierci na krzyżu".
  
Misja ap. Pawła
 
Apostoł Paweł przybył do Koryntu jesienią 50 r. n.e. i spędził tam 18 miesięcy, czyli półtora roku. Było to podczas jego drugiej podróży misyjnej. Dowiadujemy się z 18 r. Dziejów Apostolskich, że Paweł przez cały ten okres nauczał tam ewangelii i że założył tam wspólnotę chrześcijańską. Potem, gdy powędrował dalej i przebywał przez dłuższy czas w Efezie, napisał stamtąd do Koryntian dwa listy.
 
W Koryncie apostoł znalazł pracę i dach nad głową u Akwili i Pryscylli. To żydowskie małżeństwo przybyło z Rzymu, skąd musiało emigrować w konsekwencji wydania przez cezara Klaudiusza edyktu, nakazującego Żydom opuszczenie stolicy Imperium. Akwila i Pryscylla na nowo otworzyli swój warsztat rzemieślniczy w Koryncie. Byli wytwórcami namiotów. Rzemiosło to znał również apostoł Paweł, który dzięki temu zarabiał na swoje utrzymanie.
 
Apostoł zaprzyjaźnił się z Akwillą i Pryscyllą, pracowali wspólnie, i to nie tylko jako rzemieślnicy, ale, przede wszystkim, jako ludzie wierzący
w Jezusa Chrystusa. Jest bardzo prawdopodobne, że Akwila i Pryscylla uwierzyli w Chrystusa już w Rzymie. Byli Pawłowi bardzo pomocni w budowaniu wspólnoty chrześcijańskiej w Koryncie. Gdy do Pawła, Akwili i Pryscyli dołączyli potem Sylas i Tymoteusz, rozpoczęła się "praca grupy", którą Paweł wspomina z wdzięcznością już w pierwszym rozdziale swego Listu. Tak powstawała wspólnota koryncka, cząstka wczesnego Kościoła Jezusa Chrystusa.
 
Bezpośredni powód i okoliczności napisania listu
 
We wspólnocie korynckiej, żyjącej w tak trudnym otoczeniu, pojawiło się wiele trudności, i to stało się bezpośrednim powodem napisania listu. Paweł pisał swój list w Efezie, w okresie Wielkiej Nocy 55 r. n. e., czyli w ok. trzy lata po opuszczeniu Koryntu. Skoro bowiem apostoł przybył do Koryntu jesienią roku 50 i przebywał tam przez 18 miesięcy, znaczy to, że opuścił Korynt wiosną 52 r. Wiosną 55 r. natomiast pisał już do Koryntian swój list, znany nam dzisiaj, jako I List do Koryntian.
 
W ciągu trzyletniej nieobecności apostoła narosło już w korynckiej wspólnocie bardzo wiele problemów. Nie chodziło tu prawie w ogóle o kwestie doktrynalne, ale o zagadnienia moralne, o praktykę codziennego życia. Wspólnota tolerowała w swoich szeregach ludzi, którzy żyli w jawnych, ciężkich grzechach, przede wszystkim zaś w rozwiązłości.
 
Na życiu wspólnoty korynckiej zaważyło wyznawane przez Greków hasło: "Wszystko mi wolno". Ludzie, należący do chrześcijańskiej wspólnoty, źle rozumieli pojęcie wolności w Chrystusie. Dlatego apostoł musiał wyjaśniać: "Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne". "Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje".
 
Tematyka listu
 
Granicą wolności jednostki jest dobro innych. Ograniczeniem wolności egoistycznie nastawionego człowieka jest miłość. Dlatego centralnym punktem nauczania Pawła jest 13 rozdział jego Listu. Apostoł Jezusa pisze w nim o miłości. Wszelkie niedostatki życia wspólnoty w Koryncie wynikają przecież z braku prawdziwej miłości, agape.
 
Dlaczego członkowie wspólnoty korynckiej byli ciągle niedojrzałymi dziećmi, którymi rządzi własne ja? Ponieważ z centrum usunęli "słowo o Krzyżu", jak pisze apostoł Paweł. Zapomnieli, że swój wzrok muszą skupić przede wszystkim na Zbawicielu, który zmarł na krzyżu z powodu ich grzeszności, a potem powstał z martwych, by dać im prawo i moc do prowadzenia całkiem innego, nowego życia. Prawdziwej miłości uczymy się pod Krzyżem Jezusa. Tu otrzymujemy Ducha Bożego i "zmysł Chrystusowy", który sprawia, że stajemy sie nowymi, kochajacymi ludzmi.
 
Tak więc, głównym przesłaniem I Listu do Koryntian jest wskazanie potrzeby skoncentrowania się na nowo na odkupieńczym dziele Jezusa Chrystusa, potrzeby skupienia duchowych oczu na Jego postaci, jako ukrzyżowanego Zbawiciela i Pana, od którego jedynie można uczyć się prawdziwej miłości. Miłości, której tak bardzo brakuje i nam. Dlatego List ap. Pawła adresowany do Koryntian, jest skierowany również i do nas.
 
Plan listu
 
I. Pozdrowienie i dziękczynienie.                                 rozdział              1, 1 - 9
 
II. Niedojrzałość, "cielesność" Koryntian                               1, 10 - 11, 34
   1. Brak zrozumienia centralnego znaczenia
       "Chrystusa ukrzyżowanego"                                                                 1, 10 - 31
   2. Brak zrozumienia Bożej mądrości                                                       2
   3. Podział na stronnictwa                                                                          3
   4. Niezrozumienie istoty służby Chrystusowi                                           4
   5. Nieczystość, niemoralność                                                                   5
   6. Spory, procesowanie się                                                                      6
   7. Problemy małżeńskie                                                                            7
   8. Złe pojmowanie wolności chrześcijańskiej                                         8 - 10
   9. Niewłaściwe zachowywanie się we wspólnocie                                11, 1 - 16
 10. Niegodna postawa podczas Wieczerzy Pańskiej                             11,17 - 34
 
III. Dary i owoc Ducha Świętego                                                         12   -   14
   1. Charyzmaty jako dary służące budowaniu jedności
       wspólnoty chrześcijańskiej - "ciała Chrystusowego"              12
   2. Owoc Ducha Świętego - miłość                                                           13
   3. Zasady korzystania z darów duchowych                                             14
 
IV. Prawda o Zmartwychwstaniu                                                        15
 1. Zmartwychwstanie jako poświadczony fakt                                         15, 1 - 19
 2. Chrystus jako "pierwocina" zmartwychwstania                                   15,20 - 21
 3. Powstanie z martwych na wzór Chrystusa                                           15,22 - 23
 4. Ustanowienie Królestwa                                                                        15,24 - 28
 5. Program zmartwychwstania                                                                  15,29 - 50
 6. Moc zmartwychwstania                                                              15,51 - 58
 
V. Polecenia, pozdrowienia i życzenia koncowe                         16.

===

Posłuchaj pierwszej oraz kolejnych audycji z cyklu studium I Listu do Koryntian na stronie "Impuls" Trans World Radio Polska w dziale Programy, audycja "Wędrówka przez Biblię".

Aby słuchać w internecie programów TWR musisz mieć zainstalowany program RealPlayer. Jeśli go nie posiadasz, darmową wersję możesz znaleźć tutaj

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20091214001009937