List do Galacjan - studium w audycjach Trans World Radio

pią, 16 kwi 2010, 01:28:21

Autor: Marek Cieślar

Krótko po wizycie apostoła Pawła w Galacji do założonych przez niego wspólnot przybyli nowi głosiciele Ewangelii, domagając się od nawróconych zachowywania przepisów rytualnych i ceremonialnych Starego Testamentu, w szczególności zaś obrzezania. Nowinkarze ci, będący prawdopodobnie chrześcijanami żydowskiego pochodzenia, zwani "judaizującymi", domagali się zachowania Prawa Starego Testamentu jako warunku nieodzownego do usprawiedliwienia i zbawienia. Wprowadzili oni wielki zamęt w umysłach Galacjan, którzy wskutek tego znaleźli się w rozterce. Byli bliscy porzucenia Ewangelii głoszonej przez Pawła i zwrócenia się ku innemu, rzekomo pełniejszemu poselstwu judaizujących.

Okoliczności powstania Listu  

Nie ulega wątpliwości, że  autorem Listu do Galacjan  jest apostoł Paweł. Nie jesteśmy jednak w stanie ustalić, kiedy apostoł napisał ten list. Nie jest bowiem pewne, czy  adresatami listu byli chrześcijanie zamieszkujący teren całej  prowincji rzymskiej zwanej Galacją, czy tylko mieszkańcy określonej jej części. Wielu uczonych uważa, że wspomnianymi w liście Galacjanami byli mieszkańcy Galacji właściwej, położonej w północnej części rzymskiej prowincji,  i że  Apostoł Paweł głosił tam Ewangelię w czasie swej drugiej i trzeciej podróży misyjnej. Ci historycy  za datę powstania listu przyjmują rok  57 n.e.

Wielu uczonych uważa jednak, że List do Galacjan adresowany był do mieszkańców południowej części rzymskiej prowincji Galacji. Mieszkańcy południa przyjęli Ewangelię już w czasie pierwszej podróży św. Pawła. Powstały tam silne wspólnoty wierzących w Chrystusa w takich miastach, jak Antiochia, Ikonium, Listra, czy Derbe. I te wczesne wspólnoty chrześcijańskie są nam dobrze znane z relacji Dziejów Apostolskich.  Paweł odwiedził je także podczas swojej drugiej podróży misyjnej.

Jeśli przyjmiemy tę koncepcję, jak się wydaje bardziej prawdopodobną,  za datę powstania Listu do Galacjan możemy przyjąć już rok  49 n.e.

Jak wynika ze słów apostoła, które znajdujemy  w 13 wierszu  4 rozdziału listu, jego pierwsze przybycie do Galacjan nie było zaplanowane, nastąpiło na skutek choroby  Pawła. Głoszone przez apostoła Słowo Boże zostało jednak przyjęte przez Galacjan entuzjastycznie  i zapowiadało szybki rozwój chrześcijaństwa na tamtym terenie. 

Przesłanie Listu 

Apostoł, nie mogąc od razu przybyć do Galacjan, napisał do nich list, w którym broni Ewangelii,  "czystej" Ewangelii Jezusa Chrystusa.

Ponieważ judaizujący swoje stanowisko uzasadniali także tym, że Paweł, nie należąc do grona dwunastu najbliższych uczniów Jezusa, nie ma prawa uważać siebie za Jego apostoła, wyjaśnia on jak został powołany na apostoła przez samego Chrystusa, i w jaki sposób została mu przekazana Ewangelia i misja niesienia jej wszystkim narodom.

Te dwa tematy: zagadnienia związane z apostolstwem Pawła i  wyjaśnienie pochodzenia i treści głoszonej przez niego Ewangelii, stanowią główną zawartość Listu do Galacjan.

Część listu poświęconą wyjaśnieniu treści Ewangelii można podzielić na dwie kwestie: sprawę zbawienia i sprawę uświęcenia.

Jeśli chodzi o sprawę zbawienia, apostoł stawia zasadnicze pytanie:

" W jaki sposób grzesznicy mogą stanąć przed obliczem Boga? Jak święty Bóg może przebaczyć grzesznym ludziom, pojednać ich z samym sobą i przywrócić im możliwość trwania w bliskiej więzi z Nim?"

Apostoł udziela w swoim liście jasnej odpowiedzi. Zbawienie jest możliwe tylko dzięki odkupieńczej śmierci Jezusa Chrystusa, którą poniosł On na krzyżu. List do Galacjan pełen jest prawdy o krzyżu Chrystusa.

Jeśli chodzi o sprawę uświęcenia, Paweł rysuje obraz wewnętrznego konfliktu chrześcijanina. Jest to konflikt pomiędzy starą naturą człowieka, nazwaną "ciałem",  a "duchem", czyli ożywioną przez Chrystusa duchową cząstką jestestwa człowieka. Apostoł poucza, w jaki sposób odnosić w tym konflikcie zwycięstwo dzięki przewadze ducha nad ciałem.

I tu, jak przy rozpatrywaniu kwestii zbawienia, Paweł wskazuje na Chrystusa. Jezus nie tylko umarł na krzyżu, ale potem powstał z martwych, powrócił do nieba i posłał nam Ducha Świętego. To Duch Święty, Duch Chrystusowy, który zamieszkuje serce każdego wierzącego, daje nam  siły do prowadzenia zwycięskiego życia chrześcijańskiego. 

Struktura Listu 

List do Galacjan  możemy podzielić na kilka części tematycznych: 

I.   Wstęp     /  1, 1 - 10 / 

1. Krótkie pozdrowienie, podkreślenie apostolskiego autorytetu Pawła i zapowiedź obrony ewangelicznej nauki o zbawieniu            / 1, 1 - 5 /

2. Zapewnienie o prawdziwości Ewangelii i o fałszu nauki judaizujących    /  1, 6 - 10 / 

II. Dowody historyczne prawdziwości Ewangelii głoszonej przez Pawła  /  1, 11 - 2, 14 / 

1.  Paweł apostołem powołanym przez Chrystusa                        / 1, 11 - 24 /

2.  Jest tylko jedna Ewangelia                                                        / 2, 1 - 10  /

3. Ewangelia jest czymś nadrzędnym w stosunku do osobistych poglądów apostołów ( Paweł i Piotr w Antiochii).   / 2, 11 - 14 / 

III.  Część doktrynalna: Usprawiedliwienie z wiary  / 2,15 - 4, 31/ 

1. Konieczny warunek  usprawiedliwienia - wiara                          /  2, 15 - 21 /

2. Błąd Galacjan  -  przykład Abrahama                                     /  3, 1 - 9  /

3. Stosunek wiary do uczynków                                                 /  3, 10 - 14 /

4. Porównanie postaci Abrahama, Mojżesza i Chrystusa              /  3, 15 - 22 /

5. Prawo jako wychowawca, Chrystus jako Wybawiciel           /  3, 23 - 29 /

6. Kiedyś niewolnicy, teraz synowie                                            /  4, 1 - 11 /

7. Przykład apostoła Pawła                                                      /  4, 12 - 20 /

8. Alegoria Hagar i Sary,  Ismaela  i   Izaaka                               /  4, 21 - 31 / 

IV.  Część praktyczna:   Uświęcenie            / 5, 1 - 6, 10 / 

1. Fałszywa a prawdziwa religia                                                 /  5, 1 - 12 /

2. Właściwa wolność chrześcijanina                                          /  5, 13 - 15 /

3. Napięcie między "ciałem" a "duchem"                                  /  5, 16 - 25 /

4. Właściwe relacje pomiędzy wierzącymi                                  /  5, 26 - 6, 5 /

5. Duchowy siew i żniwo                                                          /  6, 6 - 10 /

6. Istota chrześcijaństwa                                                           /  6, 11 - 18 / 

===

Posłuchaj pierwszej oraz kolejnych audycji z cyklu studium List do Galacjan na stronie "Impuls" Trans World Radio Polska w dziale Programy, audycja "Wędrówka przez Biblię".

Aby słuchać w internecie programów TWR musisz mieć zainstalowany program RealPlayer. Jeśli go nie posiadasz, darmową wersję możesz znaleźć tutaj.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2010041522282118