Człowiek wobec Trójcy świętej

wto, 13 cze 2017, 02:25:48

Autor: Łukasz Godzwoń

Przybranie za synów zwraca myśl wierzących znowu ku Bogu Ojcu i sytuuje człowieka w polu działania Trójcy Świętej. Bowiem Bóg okazuje się Ojcem całego stworzenia, a w sposób szczególny Ojcem ludzi stworzonych na Jego obraz i podobieństwo, i przeznaczonych do usynowienia.

Bóg napełnia serca ludzkie swym Duchem - staje się obecny przez swego Ducha w duchu ludzkim. To napełnienie Duchem pozwala na rozmowę z Bogiem, na usłyszenie słów Bożych, ich realizację, a wreszcie na to, by Bóg swoje Słowo wcielił w człowieka-Jezusa Chrystusa, przez Niego zaś w całą zbawioną ludzkość. Tak ludzie stając się synami wracają do domu Ojca, z którego to domu odeszli przez grzech i niedojrzałość. Wracają do pełni synostwa, do pełni uczestnictwa w Bożym życiu i Bożym działaniu w stworzonym świecie.

Do Ojca wracają zaś nie w pojedynkę, każdy osobno, lecz razem, złączeni w Chrystusie w jednego człowieka, jak pisze w swych listach apostoł Paweł. Znakiem tego zaś i widzialnym sakramentem tego zjednoczenia jest Kościół - znak jedności Boga z ludźmi i ludzi między sobą, jak uczy Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o Kościele.

Czy to lud, czy to papież ma tylko rozpoznać dany charyzmat. 1 być może wróci się kiedyś w Kościele do pytania o zdanie wiernych, w których też Duch Święty przebywa, bowiem powszechne zaufanie może być znakiem Ducha. Jeśli jednak tak by zdecydowano, to jedynie w trosce o lepsze poznanie wyboru Boga, a nie dla zaspokojenia ludzkich pragnień. Biskup jako posłany od Ojca i Syna w pewnym sensie reprezentuje Ojca, ale zarazem jest Mu poddany wraz z całym ludem. W pewnym sensie też reprezentuje symbolicznie i liturgicznie Syna - Słowo Boże, ale zarazem jest temu Słowu Bożemu poddany wraz z całym ludem - i jego główną troską jest i musi być wierność Słowu Bożemu. Struktura hierarchiczna Kościoła wyraża więc symbolicznie i liturgicznie posłanie - linię zstępującą od Ojca przez Słowo ku ludowi, w który to Słowo ma się wcielać.

Niejako na przedłużeniu tej linii hierarchicznej Kościoła znajdujemy różne funkcje delegowane - jak katechizowanie, nauczanie, praca teologów, także świeckich, wszelkie działanie ukierunkowane na przekazywanie Słowa Bożego wewnątrz Kościoła i misyjne głoszenie Dobrej Nowiny na zewnątrz. Na zasadzie bowiem chrztu i bierzmowania cały Lud Boży jest powołany do świadczenia o Jezusie Chrystusie, do głoszenia Dobrej Nowiny - nie tylko do jej realizacji w świętości życia. Mają obowiązek głoszenia Słowa Bożego rodzice wobec dzieci i wszyscy wierni we wzajemnym się umacnianiu w wierze i w ewangelizowaniu świata. Szczególnie zaś, gdy są pytani o sens ich wiary i nadziei, mają obowiązek dawania świadectwa, także i słowem.

Linię wstępującą od ludzi ku Bogu ukazują szczególnie tak zwane wolne charyzmaty, dary Ducha nie związane ze strukturą hierarchiczną i będące podstawą swoistej demokracji Ludu Bożego.

Duch Boży tak przenika ludzi, że nie da się odróżnić działania człowieka od działania Ducha Bożego w nim. Wszystko, co dobre, pochodzi od Ducha. On daje też wszystkie dary w Kościele - i te, któie wytyczają linię od Ojca przez Słowo Boże do człowieka i te, które wiodą człowieka i ludzkość do Boga. W modlitwie wyraża się cała istota ludzka przemieniona w Duchu.

Kościół, społeczność wierzących w Jezusa Chrystusa jest wciąż posyłany przez Ojca, wciąż w Duchu Świętym słucha Słowa Bożego, wciąż się na to Słowo otwiera i staje się nim, przez Ducha Świętego zjednoczony z Jezusem Chrystusem. Ta doskonała jedność i usynowienie ludzi poprzez jedność ich z Synem dokonuje się w sposób sakramentalny we Mszy świętej i w całym życiu wiary w Kościele. I tak, jak apostoł Paweł pisał, że w Chrystusie wszyscy jesteśmy kimś jednym - i nie ma już podziału na Żydów i pogan, na wolnych i niewolnych, bowiem wszystkich łączy Jezus Chrystus i miłość w Duchu Świętym - tak można powiedzieć, że podziały na funkcje wynikające z darów Ducha i ze struktury kościelnej są wciąż przezwyciężane przez tę jedność w Jezusie Chrystusie i jej tylko mają służyć. A ten, kto jest przełożonym, winien nim być w duchu takiej służby, jak Jezus Chrystus służył za swego ziemskiego życia wszystkim, którzy do Niego przychodzili. Bo choć organizacja kościelna może wyglądać trochę tak lub trochę inaczej i w ciągu wieków zachodzą w niej pewne zmiany i przesunięcia akcentów, to istotne jest to jedno, czy służy ona słuchaniu Słowa i realizowaniu miłości braterskiej w Duchu Świętym. A to zależy nie tyle od typu samej organizacji, ile od ducha miłości i służby, który ma jednoczyć stan kapłański i lud wierzący Kościoła.

Zadaniem Kościoła jest stawanie się całym Chrystusem - mistycznym Jego ciałem. Im bardziej staje się on jednością wierzących z Chrystusem i w Chrystusie, tym bardziej staje się Synem wobec Ojca w Niebie - wcielonym Słowem Boga. I tym bardziej i lepiej może wypełniać zadania misyjne - zaczynu przemiany całego ludzkiego świata w Kościół Jezusa Chrystusa, w zgromadzenie w wierze i miłości braci i sióstr wzajemnie się miłujących i wspólnie uwielbiających Boga.

O ile rozważanie Tajemnicy Trójcy w Niej samej prowadzi do wielkiego milczenia, a sama Tajemnica wydaje się oślepiać - to patrzenie w jej świetle na człowieka odkrywa samego człowieka w nowym wymiarze. Podobnie samo słońce oślepia, ale w świetle słońca cala rzeczywistość zaczyna grać wieloma barwami. A gdy patrzymy na skąpane w słońcu drzewa i drogi, mówimy: popatrz, słońce świeci.

Stanisława Grabska, fragmenty książki "Człowiek wobec Trójcy świętej"

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20170613022548671