H. Eddie Fox: metodystyczne orędzie Wesleyów

nie, 2 cze 2019, 12:31:29

Autor: Teodor Lacher

- Nie jesteśmy naśladowcami Wesley'a. Jesteśmy naśladowcami Chrystusa. Oczywiście, Wesleyowie - Jan, Karol i Zuzanna - są naszymi współtowarzyszami w naśladowaniu Chrystusa, dlatego też ważne jest, abyśmy poznali treść wesleyańskiego posłannictwa - objaśnia H. E. Fox.

Nieżyjący już Albert Outler, czołowy badacz tradycji wesleyańskiej, w taki oto sposób charakteryzuje zasadniczą treść tego orędzia: Sercem wesleyańskiego przekazu Ewangelii jest Żywe odczuwanie łaski Bożej, działającej na każdym poziomie stworzenia, w historii, w poszczególnych jednostkach, w społecznościach ludzkich.

Takie rozumienie Ewangelii wypływa bezpośrednio z Jezusowego zwiastowania o Królestwie Bożym i zlecenia, jakie pozostawił nam On, mówiąc: Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu (Mk 16,15).

Nieprzypadkowo w zapiskach J. Wesleya czytamy, że wygłosił on 195 kazań (a więc więcej, niż w przypadku innych tekstów) w oparciu o fragment Mk 1,15: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, opamiętajcie się i wierzcie ewangelii. Kazanie tytułowe „Droga do Królestwa” wyraża wesleyańskie rozumienie idei Królestwa Bożego. Dla ojca metodyzmu Królestwo Boże jest prawdziwą religią.

Pierwszym znakiem prawdziwej religijności jest miłowanie Boga z całego serca, z całej myśli, z całej duszy i z całej siły. To właśnie jest uznawane za sprawiedliwość.

Drugim znakiem Królestwa Bożego jest miłość bliźniego. Dla Wesleya bliźni to nie tylko krajanie czy sąsiedzi, słowem ktoś, kto mieszka w najbliższej okolicy, lecz każdy człowiek znajdujący się w potrzebie. Miłość Boga i bliźniego objawia się przez pojednanie, prawość i sprawiedliwość. Prawdziwa religijność (pokój z Bogiem i ludźmi) zawiera w sobie świętość, szczęście, pokój i radość w Duchu Świętym.

J. Wesley wierzył, że Królestwo Boże jest owocem panowania Boga w ludzkich sercach, duszach i w całym stworzeniu. Ten dar łaski stwarza nowe życie.

Wesley powiedział: „Bóg dał nam żywot (... ) Ten, kto ma Syna (królującego w jego sercu), ma w sobie życie". Dążył on do tego, aby odpowiedzią na jego kazania było opamiętanie.

 

H. Eddie Fox

George E. Morris

(fragment książki „Niech mówią odkupieni przez Pana" s. 62 - 63, Wydawnictwo „Pielgrzym Polski”)

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20190602123129518