Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Embriologia Ojców Kościoła - przypisy

Powrót do artykułu Embriologia Ojców Kościoła

[1] Por. E. Sgreccia, L'insegnamento dei Padri della Chiesa, w: Aborto. Riflessioni di studiosi cattolici, red. A. Fiori, E. Sgreccia, Milano 1975, s. 50-51. Por. także: A. J. Katolo, Bioetyka starożytności chrześcijańskiej, Warszawa 2003, s. 33-34.

[2] Nauka Dwunastu Apostołów, nr II/2, w: Ks. M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, t. 1, Warszawa 1975, s. 17. W tekście włoskim zakaz zabijania dzieci przez aborcję sformułowany jest bardziej bezpośrednio: "non uccidere il bambino con l'aborto" (Didache', nr II/2, w: I Padri Apostolici, Roma 1998, s. 30). Widać więc wyraźnie, że embrion uznawany był za dziecko czyli człowieka.

[3] Por. Lettera di Barnaba, nr XIX/5, w: I Padri Apostolici, s. 212: “Non ucciderai il bambino con l'aborto e non lo farai morire appena nato". Por. tamże, nr XX/2, s. 213: "Sono crudeli verso il povero, indolenti verso il sofferente, facili alla maldicenza, ingrati verso il loro creatore, uccisori dei figli, distruttori del plasma creato da Dio". Na taką różnicę w dacie powstania Listu Pseudo-Barnaby wskazuje J. F. Kelly: por. J. F. Kelly, Barnaba, Lettera di., w: Tenże, Dizionario sintetico del cristianesimo antico, Citta del Vaticano 2000, s. 35.

[4] Apokalipsa Piotra, nr 8, w: Ks. M. Michalski, t. 1, s. 71.

[5] Św. Hipolit, Odparcie wszystkich herezji (Filozofumena), księga IX, nr 12, w: Ks. M. Michalski, t. 1, s. 195.

[6] Por. A. J. Katolo, Bioetyka starożytności chrześcijańskiej, s. 45. Św. Klemens Aleksandryjski pisał: "Eae enim, ut fornicationem celent, exitalia medicamenta adhibentes, quae prorsus in perniciem du*piiiii*, simul fetu omnem humanitatem perdunt" (Paedagogi, nr 2/10); cyt. za A. J. Katolo, Bioetyka starożytności chrześcijańskiej, s. 45, przypis nr 61.

[7] Por. tamże, s. 45-46. Atenagoras w Legatio Pro Christianis, nr 35, pisał: "Qui mulieres illas, quae medivamenta ad abortum utuntur, homicidas esse et rationem huius abortus Deo reddituras disimus, quomodo hominem occideremus? Non enim eiusdem est fetum in utero enimal, ac Deo curae esse existimare, et editum in lucem occidere". Cyt. za A. J. Katolo, Bioetyka starożytności chrześcijańskiej, s. 46, przypis nr 62.

[8] Por. tamże, s. 46-47. Minucjusz Feliks w Octavius, nr 30, pisze: "Sunt quae in ipsis visceribus, medicantibus et potis, originem futuri hominis exstinguat, et parricidium faciant antequam pariant. Et haec utique de deorum vestrorum disciplina descendunt; nam Saturnus filios suos non exposuit, sed voravit". Cyt. za A. J. Katolo, Bioetyka starożytności chrześcijańskiej, s. 47, przypis nr 63.

[9] M. H. Congourdeau, Czy embrion jest osobą?, "Kolekcja Communio. Kosmos i człowiek", nr 4/1989, s. 309.

[10] Orygenes, O pierwszych zasadach. Przedmowa, nr 5, w: Ks. M. Michalski., t. 1, s. 361.

[11] Synod Konstantynopolski, Przeciw orygenistom, w: Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 1988, s. 592.

[12] Synod w Braga, w: Breviarium Fidei, s. 175.

[13] Tertulian, O duszy, nr 25, w: Ks. M. Michalski, t. 1, s. 239-240.

[14] Tamże, nr 27, s. 241.

[15] Tamże, nr 25, s. 241.

[16] Tamże, nr 27, s. 241.

[17] M. H. Congourdeau, s. 310.

[18] Anastazy II, List do biskupów w Galii, w: Breviarium Fidei, s. 197-198.

[19] Tertulian, Apologetyk, nr 9, w: Ks. M. Michalski, t. 1, s. 217. Por także: G. Davanzo, Interruzione della gravidanza, w: Nuovo Dizionario di Teologia Morale, red. F. Compagnoni, G. Piana, S. Privitera, Cinisello Balsamo 1990, s. 610

[20] Tertulian, O duszy, nr 25, w: Ks. M.  Michalski,  t. 1, s. 240.

[21] M. H. Congourdeau, s. 310.

[22]Por. tamże. Por. także: G. Davanzo, s. 611.

[23] Por. Davanzo, s. 611.

[24] Por. I. Carrasco de Paula, Il rispetto dovuto all'embrione umano: prospettiva storico-dottrinale, w: Pontificia Accademia Pro Vita, Identita' e statuto dell'embrione umano, s. 16. Autor w przypisach nr 25 i 26 cytuje uchwały Synodu w Elwirze: "Si qua mulier per adulterium, absente marito, conceperit, idque post facinus occiderit; placuit, neque in fine dandam esse communione; eo quod geminaverit scelus" (Concilio di Elvira, canone 63); "Catechumena, si per adulterium conceperit, praefocaverit, placuit, in fine baptizari" (Concilio di Elvira, canone 68).

[25] Por. tamże wraz z przypisem nr 27. "De mulieribus, quae sunt fornicatae, et foetus in utero perimunt, et foetuum necatoriis medicamentis faciendis dant operam, prior quidem definitio usque ad vitae exitum prohibebat, et ei quidam assentiuntur. Sed humanitate tamen utentes, decrevimus, ut decennium per gradus praefinitos impleant"  (Concilio di Ancira, canone 21).

[26] Por. tamże, s. 16-17 wraz z przypisem nr 30.

[27] E. Sgreccia, L'insegnamento dei Padri della Chiesa, s. 60.

[28] Por. tamże, s. 60-66.

[29] Por. tamże, s. 61-62.

[30] Por. tamże, s. 62.

[31] Por. tamże, s. 62-63.

[32] Por. tamże, s. 59.

[33] M. H. Congourdeau, s. 311. Por. także : S. Leone, Le antiche radici di un recente dibattito, w : Pontificia Academia Pro Vita, Identita e statuto dell'embrione umano, s. 44. S. Leone cytuje wypowiedź św. Grzegorza z Nyssy pochodzącą z dzieła De hominis opificio, nr 29 : “Essendo unico ed uno l'uomo che consta d'anima e corpo affermiamo che gli si deve attribuire un unico e comune principio di esistenza, cosi che non debba essere per una parte prima di sé e per l'altra dopo".

[34] Tamże. Por. także: S. Leone, Le antiche radici di un recente dibattito, s. 44.  S. Leone przywołuje wypowiedź św. Maksyma Wyznawcy zawartą w Ambiguorum liber. Contra eos qui corpora ante animas existere affirmant: “Se affermate che [l'embrione] abbia solo un'anima deputata al nutrimento e alla crescita, secondo questo ragionamento quel corpo che secondo voi si nutre e cresce, sara senza dubbio di una pianta, non di un uomo. E in che modo l'uomo possa essere padre di una pianta, per quanto cerchi di sforzarmi, non riesco a capirlo, in quanto evidentemente non possiede la natura umana. Se, al contrario affermate che nell'embrione vi sia solo un'anima sensitiva chiaramente sia l'embrione dell'asino o del bue o di un altro animale terrestre o di un ocello al momento del concepimento, avrebbero la stessa anima e, per natura, l'uomo non sarebbe padre di un uomo nella prima unione [dell'anima al corpo] ma di una pianta o di un animale. E non e assurdo o irrazionale questo?".Opcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20040415014907776

No trackback comments for this entry.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń