Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Senat Hiszpanii odrzucił projekt legalizacji "małżeństw" homoseksualnych

Hiszpańskii Senat, wyższa izba Parlamentu, odrzucił przyjętą w Kongresie Deputowanych ustawę o legalizacji "małżeństw" homoseksualnych. "ZA" dla "małżeństw" powiedziało 119 senatorów, "PRZECIW" 131. Teraz ustawa trafi do niższej izby Kertezów Generalnych, gdzie większość mają socjaliści, popierajacy "małżeństwa".W Senacie przeciwko ustawie zagłosowały Partia Ludowa i konserwatyści z Katalonii. Tym samym opowiedzieli się przeciwko możliwości adoptowania dzieci przez pary homoseksualne.

Ustawa wzbudza w Hiszpanii wiele kontrowersji. W sobotę odbyła się w Madrycie manifestacja, w której wzięło udział ponad pół miliona osób, w tym sam Ks. Antonio Maria Kard. Rouco Varela. Inicjatorem protestu był Kościół katolicki w Hiszpanii.

Jeżeli Kortezy ustawę przyjmą, a Król ją podpisze, to Hiszpania będzie po Belgii i Holandii kolejnym krajem, który zalegalizuje związki homoseksualne.

Źródło: KAIOpcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20050623225212311

No trackback comments for this entry.
Senat Hiszpanii odrzucił projekt legalizacji "małżeństw" homoseksualnych | 6 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
mateuszwroc pią, 24 cze 2005, 00:20:56

W ostatnich czasach pojawiły się kontrowersje spowodowane przez próbę legalizjaci "małżeństw" homoseskualnych. Pomysłodawcą niefortunnej i sprzecznej z kulturą hiszpańską ustawy jest PSOE - partia socjalistyczna premiera Zapatero. Jednak nie ma sensu rozmawiać o legalizacji ustawy w Hiszpanii, jeżeli się nie zna trybu ustawodawczego. Takowy jest przewidziany w Konstytucji Królestwa.

Rozdział drugi

                              O OPRACOWYWANIU USTAW

                                   Artykuł 81

 

1. Ustawami organicznymi są ustawy rozwijające prawa podstawowe i wolności publiczne, aprobujące statuty o autonomii i powszechny system wyborczy oraz pozostałe takie ustawy przewidziane w Konstytucji.

2. Dla uchwalenia, zmiany lub uchylenia ustaw organicznych jest wymagana bezwzględna większość Kongresu w głosowaniu końcowym nad całością projektu.

                                   Artykuł 82

 

1. Kortezy Generalne mogą przenieść na Rząd władzę stanowienia norm z mocą ustawy w zakresie określonych spraw, nie wymienionych w artykule poprzednim.

2. Delegacja ustawodawcza powinna być dokonana w drodze ustawy podstawowej [6] , kiedy jej przedmiotem jest wydanie tekstu szczegółowego [7], lub w drodze ustawy zwykłej, kiedy chodzi o ujęcie w jednym tekście wielu tekstów ustawowych.

3. Delegacja ustawodawcza powinna być powierzona Rządowi wyrażnie dla konkretnych spraw i ze wskazaniem terminu jej wykonania. Delegacja wyczerpuje się wraz z opublikowaniem odpowiedniej normy wydanej na jej podstawie przez Rząd.

Nie można domniemywać udzielenia delegacji w sposób dorozumiany lub na czas nieokreślony. Zarazem zakazana jest subdelegacja na władze inne niż sam Rząd.

4. Ustawy podstawowe ściśle wyznaczają przedmiot i zasięg delegacji ustawodawczej oraz zasady i kryteria, którymi należy się kierować w trakcie jej wykonania.

5. Upoważnienie do ujednolicenia tekstów ustawowych określa zakres normatywny, którego dotyczy treść delegacji, wyszczególniając, czy sprowadza się ona do prostego zredagowania tekstu jednolitego, czy ma polegać na uporządkowaniu, objaśnieniu i zharmonizowaniu tekstów ustawodawczych, które powinny być ujednolicone.

6. Bez uszczerbku dla kompetencji własnej sądów, ustawy zawierające delegację mogą ustanawiać w każdym wypadku uzupełniające formy kontroli.

                                   Artykuł 83

 

Ustawy podstawowe nie mogą w żadnym razie:

a) upoważniać do zmiany samej ustawy podstawowej,

b) udzielać pełnomocnictw do stanowienia norm działających wstecz.

                                   Artykuł 84

 

W razie gdyby jakiś wniosek ustawodawczy lub poprawka pozostawały w sprzeczności z obowiązującą delegacją ustawodawczą, Rząd jest upoważniony do przeciwstawienia się ich rozpatrzeniu. W takim wypadku może być zgłoszony wniosek ustawodawczy zmierzający do całkowitego lub częściowego uchylenia ustawy zawierającej delegację.

                                   Artykuł 85

 

Akty Rządu wydane na podstawie delegacji ustawodawczej otrzymują nazwę dekretów ustawodawczych.

                                   Artykuł 86

 

1. W razie nadzwyczajnej i pilnej potrzeby, Rząd może stanowić tymczasowe akty ustawodawcze, które przyjmują postać dekretów z mocą ustawy. Akty te nie mogą dotyczyć podstawowych instytucji państwa, praw, obowiązków i wolności obywateli określonych w tytule I, ustroju wspólnot autonomicznych ani powszechnego prawa wyborczego.

2. Dekrety z mocą ustawy winny być niezwłocznie przedłożone Kongresowi Deputowanych w celu ich rozpatrzenia i poddania pod głosowanie w całości. Jeżeli Kongres nie jest zebrany, zwołuje się go w ciągu trzydziestu dni po ogłoszeniu dekretu. Kongres jest zobowiązany do wyrażnego wypowiedzenia się w powyższym terminie co do zatwierdzenia lub uchylenia dekretu. Dla tych celów regulamin ustanowi specjalne i uproszczone postępowanie.

3. W terminie określonym w ustępie poprzednim, Kortezy mogą rozpatrzyć je w postępowaniu przyśpieszonym jako projekty ustaw.

                                   Artykuł 87

 

1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Rządowi, Kongresowi i Senatowi, zgodnie z Konstytucją i regulaminami Izb.

2. Zgromadzenia wspólnot autonomicznych mogą zabiegać u Rządu o przyjęcie projektu ustawy lub skierować do Prezydium Kongresu wniosek ustawodawczy, delegując przed tę Izbę najwyżej trzech członków zgromadzenia obarczonych obroną wniosku.

3. Ustawa organiczna określa formy realizacji i warunki inicjatywy ludowej dla przedstawienia wniosku ustawodawczego. W każdym wypadku jest wymagane złożenie co najmniej 500 tys. uwierzytelnionych podpisów. Taka inicjatywa nie może być podjęta w sprawach należących do właściwości ustaw organicznych, w sprawach podatkowych i odnoszących się do stosunków międzynarodowych ani w przedmiocie prawa łaski.

                                   Artykuł 88

 

Projekty ustaw są aprobowane w Radzie Ministrów, która przedkłada je Kongresowi wraz z przedstawieniem motywów i przesłanek niezbędnych do wypowiedzenia się o projektach.

                                   Artykuł 89

 

1. Tryb rozpatrzenia wniosków ustawodawczych określają regulaminy Izb, biorąc pod uwagę, aby należne projektom ustaw pierwszeństwo nie utrudniało wykonywania inicjatywy ustawodawczej na zasadach określonych w art. 87.

2. Wnioski ustawodawcze, które zgodnie z art. 87 przyjął do rozpatrzenia Senat, przekazywane są do Kongresu w celu ich rozpatrzenia jako takie wnioski.

                                   Artykuł 90

 

1. Po przyjęciu ustawy zwykłej lub organicznej przez Kongres Deputowanych, jego Przewodniczący niezwłocznie informuje o tym Przewodniczącego Senatu, który przedkłada projekt do rozpatrzenia Senatowi.

2. Senat w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia otrzymania tekstu, może w drodze umotywowanego orędzia przeciwstawić swoje weto lub wprowadzić do tekstu poprawki. Decyzja w sprawie weta powinna być podjęta większością bezwzględną. Projekt nie może być przedłożony Królowi dla nadania mu sankcji, jeżeli Kongres, w wypadku założenia weta, nie potwierdził większością bezwzględną, a po upływie dwóch miesięcy od założenia weta, większością zwykłą, tekstu pierwotnego, albo jeżeli nie wypowie się w sprawie poprawek, akceptując je lub odrzucając zwykłą większością.

3. Okres dwóch miesięcy, którym dysponuje Senat dla założenia weta wobec projektu lub zgłoszenia do niego poprawek, ulega skróceniu do dwudziestu dni bieżących w stosunku do projektów uznanych za pilne przez Rząd lub Kongres Deputowanych.

                                   Artykuł 91

 

Król sankcjonuje w terminie piętnastu dni ustawy uchwalone przez Kortezy Generalne, promulguje je i poleca ich niezwłoczne ogłoszenie.

                                   Artykuł 92

 

1. Decyzje polityczne o szczególnym znaczeniu mogą być poddane pod referendum konsultacyjne wszystkich obywateli.

2. Referendum zarządza Król na wniosek Przewodniczącego Rządu, aprobowany wcześniej przez Kongres Deputowanych.

3. Ustawa organiczna określa warunki postępowania w wypadku różnych rodzajów referendum, przewidzianych w niniejszej Konstytucji.

 
st4rg4te sob, 25 cze 2005, 14:08:40
Mnie zastanawia tylko jedno - kilka dni temu słyszałem o manifestacji przeciwko tej ustawie - ileś-tam tysięcy ludzi (katolików "oczywiście") maszerowało przez Madryt. Ciekawostką było jednak stwierdzenie, że "większość hiszpanów popiera ustawę". Czyli zacofany ciemnogród jest przeciw, światła większość - za. Niestety nie wspomniano, na jakiej podstawie tak się twierdzi? Jakie badania, przez kogo prowadzone, na jak reprezentatywnej grupie? O tym soc-demagodzy już milczą..

---
kobiety - jeszcze tak, wino - ach!, śpiew - innym razem.. :)

 
Jonatan nie, 26 cze 2005, 12:57:19

Senat nie ma dużo do powiedzenia...

A poza tym nie rozumiem co ten news ma wspólnego z religią...

Ten portal robi się po woli parodią tego czym miał być.

 
bachus nie, 26 cze 2005, 23:59:10
dobrze sie stało,że ustawa nie przeszła bo homoseksualisci w Hiszpani maja już zwiazki rejestrowane, i nie wiem jakim prawem owe zwiazki maja zwać sie teraz małżenstwem.Zwiazek owszem ale nigdy nie małżenstwo bo ta instytucja moim zdaniem powinna tylko "przynależec" do par heteroseksualnych...
 

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń