Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Pewność i nieutracalność zbawienia

Sprawa niuetracalności zbawienia jest albo pomijana w środowiskach nowonarodzonych chrześcijan, albo budzi gorące kontrowersje. Moim zdaniem ich powodem jest często pochopne przypisywanie niektórych tekstów Biblii do tego tematu oraz beztroskie podchodzenie do źródłowego znaczenia słów czy logiki. Proponuję poniższe rozwazanie jako wstęp do gruntownej analizy problemu.PEWNOŚĆ I NIEUTRACALNOŚĆ ZBAWIENIA

STUDIUM BIBLII

PLAN

1.Wprowadzenie - znaczenie słowa zbawienie, zasada interpretacji, synonimy i zaprzeczenie.
2.Źródło zbawienia i sposób osiągnięcia.
3.Przegląd tekstów Pisma Świętego
a) J 3,16-18 i 5,24
b) J 11,25-27
c) Rzym 8,1-3
d) Rzym 8,31-39
e) Hbr 7,24-25
f) Hbr 13,5
g) 1 J 5,11-13 - znaczenie słowa aionios - konsekwencja - ilustracja
4. Rzym 6,23 - opsonia / charyzma

1. Wprowadzenie

Co kojarzy ci się ze słowem zbawienie?

gr. soteria i sozein - uratowanie, wybawienie, wyzwolenie, ocalenie.
 W naszej kulturze nadano temu słowu charakter prawie wyłącznie religijny, lecz w grece N.T. miało ono bardzo powszechne znaczenie.
Przykłady innego użycia tego słowa (przy każdym tekście odpowiedz, od czego lub, kogo jest to uratowanie):
a) Dz. 7,25
b) Mt ,25
c) Łk 8,36

Zasada interpretacji przy studiowaniu tematu zbawienia:

"Zawsze zapytaj, od czego lub, kogo jest to zbawienie, nie nadawaj od razu słowu zbawienie znaczenia religijnego!"

Nas interesuje zbawienie jako uratowanie od kary za nasze grzechy - zbawienie od śmierci, czyli wiecznego oddzielenia od Boga.
Jakie mógłbyś podać synonimy i zaprzeczenia tego znaczenia słowa zbawienie?

Weźmy pod uwagę następujący tekst:
Rzym 8,23 - synonim
zaprzeczenie .

2. Źródło zbawienia i sposób jego osiągnięcia

Hbr 5,9: Kto jest sprawcą naszego zbawienia? .
 (gr. słowo aitios oznacza przyczynę sprawczą, źródło).
Hbr 13,8: Czego dowiadujemy się tu o Jezusie? .
Jak wg ciebie człowiek osiąga zbawienie?


a) Dz 16,30-31: Jak apostoł Paweł odpowiada na to pytanie? .

Co oznacza uwierzyć w Jezusa?

b) Rzym 10,13: Co tekst ten mówi o sposobie zbawienia człowieka?

Dlaczego trzeba wezwać imienia Pańskiego (Dz 4,12)?
Jaka obietnica przedstawiona jest w tych dwóch tekstach? .
Kiedy jest ona zrealizowana? .
Kto jest gwarantem spełnienia tej obietnicy? ( por.Hbr 13,8).

3.Przegląd tekstów

a) J 3,16-18 i 5,24: Na jaki sąd nie pójdą ci, co wierzą w Jezusa?
Kiedy człowiek zostaje "zwolniony" z tego sądu? .
Czy tekst mówi o dodatkowych warunkach?
Czy ten fakt może kiedykolwiek ulec zmianie?
b) J 11,25-27: Jak Marta zrozumiała wypowiedź Jezusa?
Kiedy obietnica Jezusa. ". choćby i umarł, żyć będzie" znalazła zastosowanie w życiu Marty?.
Po tym jak Marta uwierzyła, co mogłoby wpłynąć na utratę jej życia po śmierci? .
Jak to się ma do obietnicy Jezusa "choćby i umarł, żyć będzie"? .

c) Rzym 8,1-3: W tekście gr.( w.1) użyte jest tu słowo ouden ( w żadnym wypadku, pod żadnym względem).
Jakie mogą być niektóre przyczyny potępienia kogoś, kto już jest w Jezusie?
Jak myślisz, jak długo stwierdzenie Pisma z Rzym 8,1 "nie ma potępienia" odnosi się do człowieka, który w tej chwili jest w Jezusie? (porównaj swoją odpowiedź ze znaczeniem słowa ouden).
d) Rzym 8 31-39: Kto może skutecznie stanąć przeciwko nam?

Dlaczego?

Co Bóg nam darował?

Kto może w sposób skuteczny oskarżać nas przed Bogiem? .

Dlaczego?

Kto nas będzie potępiał?

Dlaczego? (J 5,22) .

Kto lub co może nas odłączyć od Jezusa, naszego Pana? .

O czym świadczy użycie słowa "przyszłość" w 8,38?
.
Jak określiłbyś postawę apostoła Pawła w stosunku do stwierdzenia z 8,38-39? .
.
e) Hbr 7,24-25: (gr. panteles oznacza "na zawsze, całkowicie" (3). w  B.B. tłum. jako "na zawsze"). Jak określiłbyś trwałość zbawienia tych, którzy przez Jezusa przystępują do Boga?

Dlaczego?

f) Hbr 13,5: Jaką widzisz tu obietnicę?

Jakie są niektóre warunki spełnienia tej obietnicy (przeanalizuj słowo "bowiem")?

Po raz pierwszy obietnica ta pojawia się w V Mojż. (Powt. Prawa) 31,6. Tam została dana całemu narodowi izraelskiemu, czyli grupie ludzi. Bóg bezwarunkowo obiecał nie opuścić narodu jako całości. Nie oznaczało to koniecznie, że nie opuści On każdego z jego członków. Możesz prześledzić jak Bóg realizował, realizuje i zrealizuje swoją obietnicę daną Izraelowi. Neh 9,16-19; Rzym 3,1-4; 11,1-29. Zawierając przymierze z Izraelem Bóg obiecał mieszkać pośród nich (II Mojż. 29,45-46). W nowym przymierzu, które Bóg zawiera z człowiekiem w chwili jego uwierzenia w Jezusa (II Kor 3,13-18, a szczególnie 16), obiecuje On być w nim, a nie tylko obok niego (1 Jana 4,15; Obj 3,20). Jeżeli więc Jezus jest w Tobie, to jak obietnica Hbr 13,5 stosuje się do Ciebie? W jakiej liczbie, mnogiej, czy pojedynczej, skierowana jest ta obietnica?

Tu Bóg zwraca się konkretnie do Ciebie. Co mogłoby się zdarzyć, by Bóg Cię opuścił?

Dlaczego?

g) 1 Jana 5,11-13: Jakie jest życie w Jezusie? .
 
(patrz p. 2 - synonimy zbawienia). Kto ma życie wieczne?
 
Od kiedy człowiek ma życie wieczne?
 
Słowo tłumaczone jako wieczne to gr. aionios. Oto jego znacznie wg The Analitical Greek Lexicon Revised Harrold K. Moulton (Grand Rapids Zondervan Publishing House, 1978)  s.11:
"Trwający bez końca, wieczny, nigdy niekończący się, na zawsze".
Jednakże niektórzy twierdzą, że słowo wieczny i aionios nie odnosi się do czasu trwania, a jedynie do nowej jakości życia z Bogiem. Zbadajmy to patrząc na inne użycie słowa "wieczny".
2 Kor 4,18: Jakiemu słowu przeciwstawione jest słowo "wieczny"? (w greckim jest to przymiotnik proskairos -  czasowy, na pewien okres). Jakie jest zaprzeczenie wyrażenia "na pewien okres"?.

Rzym 16,26; 1 Tym 6,16; 1 P 5,10; Hbr 9,14 - w tych tekstach słowo aionios użyte jest do określenia Boga, Jego mocy, chwały, Ducha. Czy może być mowa o końcu istnienia Boga lub Jego przymiotów?

Mt 25,46 - to samo słowo aionios użyte jest dla określenia kaźni jak i życia.
Jeśli słowo aionios nie oznacza czegoś bez końca, to także kaźń wieczna nie jest wieczna - jest czasowa. Kto wg ciebie najbardziej ucieszyłby się z tej nowiny (Obj. 20,10)?

Podsumowując, we wszystkich rozważanych tekstach słowo aionios niosło w sobie ideę braku końca, wiecznego, nigdy nie kończącego się trwania. Jak więc rozumiesz "życie wieczne" w 1 J 5,11-13 ? .

Czy ty masz życie wieczne?

Skąd o tym wiesz? .

Kiedy kończy się ono dla Ciebie?

Prześledźmy pewną fikcyjną historyjkę

Załóżmy na chwilę, że można utracić swoje zbawienie. Starszy pan Jan Kowalski został chrześcijaninem 23 grudnia 1997 roku. Wtedy to otrzymał "życie wieczne". Lecz później przyszedł ten fatalny dzień 27 kwiecień 2006 roku, gdy pan Jan zrobił to coś, czymkolwiek by to nie było, co powoduje, że człowiek traci swoje zbawienie, i on je utracił.

Kilka miesięcy później pan Jan zmarł. Nadchodzi dzień sądu i pan Jan staje przed Wielkim Białym Tronem. Księgi zostają otwarte i Bóg mówi: "Janie Kowalski, widzę tu, że raz miałeś zawsze trwające życie, lecz trwało ono tylko przez 8 lat 5 miesiące i 4 dni. Nie miałeś szczęścia przyjacielu. Gdybyś tylko umarł trochę wcześniej, to miałbyś wiecznie "życie wieczne".

Czy można powiedzieć, że człowiek ma życie wieczne przez 8 lat 5 miesięcy i 4 dni? Oczywiście nie - wszystko można by powiedzieć o takim życiu, ale nigdy, że było wieczne. Coś takiego byłoby "czasowo wieczne", co w żadnym przypadku nie jest wieczne.

4. Rzymian 6,23

Na końcu wróćmy jeszcze do tekstu z początku naszego studium - Rzym. 6,23. List do Rzymian napisany został do ludzi, którzy dobrze orientowali się w zwyczajach i słownictwie wojskowym. Paweł używa tu słowa zapłata (gr. opsonia - w wojsku oznaczało to żołd wypłacany żołnierzom). Czym jest żołd dla żołnierza? .

Tak jak żołnierzowi słusznie należy się jego żołd, bo sobie na niego zasłużył, tak nam, ludziom, słusznie należy się śmierć - wieczne oddzielenie od Boga. Właśnie na to w pełni i sprawiedliwie zasługujemy. Zapłacie przeciwstawione jest tu słowo dar (gr. charyzma), które ma również sens wojskowy. Kiedy cesarz wstępował na tron, albo kiedy obchodził urodziny, dawał oddziałom donativum lub charyzma, czyli podarunek - pewną sumę pieniędzy. Nie zarobili ich oni, lecz otrzymali przez akt dobroci cesarskiego serca. Tak więc my, którzy zasługujemy na śmierć, otrzymujemy niczym nie zasłużony dar (charyzmat Boga) - życie wieczne (synonim zbawienia). Dalej w swoim liście Paweł tak wypowiada się o darach (to samo gr. słowo charyzma) Boga: "nieodwołalne są bowiem dary i powołania Boże" (Rzym 11,29).

Jeśli przyjąłeś już Boży dar życia wiecznego, który jest w Jezusie (1 J 5,11-13), to co tekst ten (Rzym 11,29) mówi o nim? .

Jakie uczucia i myśli wywołuje w tobie fakt, że już teraz jesteś zbawiony i masz życie wieczne, które nigdy nie może się dla ciebie skończyć?

Jak wpływa to na twoją chęć posłuszeństwa Jezusowi?  (1 J 5,3) .

Prawdziwe i pełne posłuszeństwo może istnieć tylko w atmosferze pełnego bezpieczeństwa, wdzięczności i miłości. Bóg nie chce, byśmy żyli w niepewności czy bojaźni przed karą, bo:
" W miłości nie ma bojaźni, gdyż bojaźń drży przed karą" (1 J 4,18a).
"My miłujemy, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował" (1 J 4,19 -  B. T.).

Wszystkie teksty nie opatrzone specjalnym przypisem cytowane są wg Biblii Brytyjskiej.

%20studium%20Biblii ">idź Pod PrądOpcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20051004232826621

No trackback comments for this entry.
Pewność i nieutracalność zbawienia | 31 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
swiatlo czw, 13 paź 2005, 09:45:11

"Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych - którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego, i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego - gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko."

(List do Hebrajczyków 6:4-6, Biblia Warszawska)

 
 • Ryba pią, 14 paź 2005, 14:21:36
Kowalski czw, 13 paź 2005, 18:38:06

"Nas interesuje zbawienie jako uratowanie od kary za nasze grzechy"

Te słowa pasują chyba bardziej do sytuacji: ratuj bo ginę, ratuj bo tonę. Wołamy do Boga o ratunek przed Jego karą? Sprzeczność logiczna na samym początku rozumowania. Każdy dalsze wynikające stąd twierdzenie będzie prawdziwe.

 
 • Ryba pią, 14 paź 2005, 14:07:32
Kowalski czw, 13 paź 2005, 18:46:53

Naprowadzenie:

Jak rozumiesz słowa:

Powiedzieć "Bóg gniewa się na grzesznika", to tak jak powiedzieć "Słońce schowało się przed człowiekiem, który stracił wzrok."

Chyba to są słowa Izaaka Syryjczyka

 
 • Ryba pią, 14 paź 2005, 14:02:35
 • Ryba pią, 14 paź 2005, 15:23:22
a1a1a1 pią, 14 paź 2005, 15:42:39
<P>Zainteresowanych&nbsp; ciekawą dyskusją: wolna wola/przymusowy wybór w kwestii zbawienia zapraszam tu:</P>
<P>http://www.podprad.knp.lublin.pl/aktualny-1.php?idg=66&amp;tyt=Pewność%20i%20nieutracalność%20zbawienia&lt;br&gt;%20studium%20Biblii</P>
 
wojciechpapka pią, 14 paź 2005, 15:44:00

w wielu kościołach, które chcą uchodzić za biblijne naucza się o pewności zbawienia i życia wiecznego dzieci bożych, ale dodaje się, że te właśnie dzieci, są tak wolne, że mogą  z własnej woli odejść od Boga i utracić zbawienie. Jeśli tak wierzysz, to zastanów się, czy możesz mieć pewność zbawienia i życia wiecznego dziś, jeśli ewentualnie jutro możesz podjąć złą decyzję i utracić wszystko. Czy wierząc tak sprzecznie nie stawiasz się w roli gwaranta i dokończyciela swojego zbawienia?

pozdrawiam wp

 
swiatlo pią, 14 paź 2005, 16:27:19

kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez czterdzieści lat. (10) Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem: Zawsze ich zwodzi serce; nie poznali też oni dróg moich, (11) tak iż przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do odpocznienia mego. (12) Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, (13) ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa "dzisiaj", aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. (14) Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku.

Hebrajczyków 3:9-15

A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, (2) i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście.
1 list do Koryntian 15:1-2

 

 
swiatlo pią, 14 paź 2005, 16:54:48
A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym.

Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, (49) i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, (50) przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna. (51) I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Mateusza 24:46-25
 

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń