Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Europarlament forsuje związki gejów i lesbijek

18 stycznia Europejski Parlament przyjął rezolucję, w której żąda równouprawnienia związków homoseksualnych z małżeństwami.

Przeciwne temu poglądy są nazywane homofobią.

W dyskusji skrytykowano papieża Benedykta XVI za "antyhomoseksualną, dyksryminująca postawę".

http://res.claritatis.cz/index.html?id=1993


Opcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20060125185505736

No trackback comments for this entry.
Europarlament forsuje związki gejów i lesbijek | 18 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
Europarlament forsuje związki gejów i lesbijek
krystyna czw, 26 sty 2006, 04:00:20
Nic nowego ostatnio toczy sie fala protestow w Kanadzie poniewaz malzenstwa [ zeofilia ] tez chca akceptacji , tak , ze rozne niespodzianki dopiero przed nami.Zastanawiam sie tylko jak dlugo Bog jeszcze bedzie patrzyl na to wszystko.
Krystyna.
 
Europarlament forsuje związki gejów i lesbijek
siloam czw, 26 sty 2006, 13:07:40
Milka Nie mieszajmy do tego Boga??? Nie musimy. Znasz epizod o Sodomie i Gomorze. I polecam przeczytać początek listu do Rzymian. Zoofilia... Ochyda. I dziwić się, że Bóg zsyła choroby weneryczne :)

---
Per sanctam ressurectionem Tuam, libera nos Domine.

 
Europarlament forsuje związki gejów i lesbijek
medieval_man czw, 26 sty 2006, 16:58:07

Może przed takim najeżdżaniem na Europarlament (którego nie bronię) wypadałoby zapoznac się z treścią rezolucji. Europarlament wcale nie forsuje związków homoseksualnych, ale jak mi sie wydaje po prostu wzywa do jakże chrześcijańskiej postawy miłości bliźniego - czyli pozwól homoseksualiście żyć.

Można przyczepić się tylko sformułowań o dopuszczalności rodzin z partnerami tej samej płci i o rzekomej dyskryminacji polegającej na tym, ze homoseksualiści w niektórych krajach nie mogą korzystać z takich samych praw jak rodziny hetero.

Z drugiej strony jest to, jak wyraził się jeden z biskupów moralny nacisk na państwa członkowskie, który już jest brzydką rzeczą

Jest ona dostepna na stronie http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3?SAME_LEVEL=1&LEVEL=2&NAV=X&DETAIL=&PUBREF=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0018+0+DOC+XML+V0//PL

a zresztą co mi szkodzi, przytoczę w całości:

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie homofobii w Europie

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając międzynarodowe i europejskie zobowiązania w zakresie praw człowieka, zawarte m.in. w konwencjach ONZ dotyczących praw człowieka oraz w Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,

–   uwzględniając przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie praw człowieka, a w szczególności Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej(1) oraz art. 6 i 7 Traktatu o Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 13 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, który umożliwia Wspólnocie przyjmowanie norm mających na celu walkę z dyskryminacją, m.in. ze względu na orientację seksualną, oraz promowanie zasady równości,

–   uwzględniając dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającą w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne(2) i 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy(3) , zakazujące bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną,

–   uwzględniając art. 21 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, zgodnie z którym zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, opinie polityczne lub wszelkie inne opinie, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną,

–   uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że homofobię można zdefiniować jako nieuzasadniony lęk i niechęć wobec homoseksualizmu oraz osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych, oparte na uprzedzeniach podobnie jak rasizm, ksenofobia, antysemityzm i seksizm,

B.   mając na uwadze, że zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym homofobia przejawia się w różnorakich formach, takich jak przepełnione nienawiścią wypowiedzi i podżeganie do dyskryminacji, ośmieszanie, przemoc werbalna, psychiczna i fizyczna, a także prześladowania i morderstwa, dyskryminacja poprzez naruszanie zasady równości, nieuzasadnione i niedające się usprawiedliwić ograniczenia praw, tłumaczone częstokroć względami porządku publicznego, wolności religijnej i prawa do sprzeciwu sumienia,

C.   mając na uwadze, że w ostatnim czasie w kilku Państwach Członkowskich doszło do szeregu niepokojących zdarzeń, obszernie relacjonowanych przez prasę i organizacje pozarządowe, począwszy od zakazu parad gejowskich oraz marszów równości, aż po podburzające, pełne nienawiści i pogróżek wypowiedzi liderów politycznych i religijnych, niewystarczającą ochronę ze strony policji, a nawet rozpędzanie pokojowych manifestacji, brutalne demonstracje grup homofobicznych, a także wprowadzenie do konstytucji zmian w celu wyraźnego zakazania związków osób tej samej płci,

D.   mając na uwadze, że jednocześnie w kilku przypadkach odnotowano pozytywne, demokratyczne i tolerancyjne reakcje opinii publicznej, społeczeństwa obywatelskiego oraz władz lokalnych i regionalnych, które wystąpiły przeciwko homofobii, oraz działania wymiaru sprawiedliwości zmierzające do likwidacji najbardziej jaskrawych i nielegalnych form dyskryminacji,

E.   mając na uwadze, że w niektórych Państwach Członkowskich partnerzy tej samej płci nie mogą korzystać ze wszystkich praw i ochrony, jakie przysługują małżeństwom heteroseksualnym, wskutek czego doświadczają dyskryminacji i nierówności,

F.   mając na uwadze, że równocześnie coraz więcej krajów europejskich stara się zagwarantować równe szanse, integrację społeczną i szacunek, a także ochronę przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, wyrażanie płciowości i tożsamość płciową oraz uznawanie rodzin z partnerami tej samej płci;

G.   mając na uwadze, że Komisja zobowiązała się do zaangażowania w działania na rzecz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w UE, a także powołała grupę komisarzy odpowiedzialnych za prawa człowieka,

H.   mając na uwadze, że nie wszystkie Państwa Członkowskie wprowadziły do swojego porządku prawnego środki służące ochronie praw osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych, zgodnie z wymogami dyrektyw 2000/43/WE i 2000/78/WE, podobnie jak nie wszystkie Państwa Członkowskie zwalczają dyskryminację ze względu na orientację seksualną i propagują równość,

I.   mając na uwadze, że zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i w Państwach Członkowskich konieczne są dalsze działania na rzecz likwidacji homofobii i propagowania kultury wolności, tolerancji i równości wśród obywateli europejskich i w porządkach prawnych poszczególnych państw,

1.   zdecydowanie potępia wszelką dyskryminację ze względu na orientację seksualną;

2.   wzywa Państwa Członkowskie do zagwarantowania, aby osoby homoseksualne, biseksualne i transseksualne były chronione przed homofobicznymi, przepełnionymi nienawiścią wypowiedziami i przemocą, a także zapewnienia partnerom tej samej płci poszanowania, godności oraz ochrony na równi z resztą społeczeństwa;

3.   wzywa Państwa Członkowskie i Komisję do stanowczego potępienia homofobicznych, nienawistnych wypowiedzi lub podburzania do nienawiści i przemocy oraz do zagwarantowania, aby wolność zgromadzeń - gwarantowana przez wszystkie traktaty dotyczące praw człowieka - była przestrzegana w praktyce;

4.   wzywa Komisję do zagwarantowania, aby dyskryminacja ze względu na orientację seksualną została zakazana we wszystkich dziedzinach w drodze uzupełnienia środków przeciwko dyskryminacji opartych na art. 13 Traktatu, poprzez wnioski dotyczące nowych dyrektyw lub ogólnych ram obejmujących wszystkie przyczyny dyskryminacji i wszystkie sektory;

5.   wzywa Państwa Członkowskie i Komisję do zwiększenia wysiłków na rzecz walki z homofobią poprzez edukację, na przykład kampanie przeciwko homofobii w szkołach, na uniwersytetach i w mediach, a także za pomocą środków administracyjnych, sądowych i legislacyjnych;

6.   mając na uwadze wniosek dotyczący decyzji w sprawie Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich, ponownie staje na stanowisku, że Komisja musi zapewnić podjęcie działań przeciwko wszystkim formom dyskryminacji, wymienionych w art. 13 Traktatu i w art. 2 wniosku, jak stwierdzono w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego w sprawie tego wniosku(4) , oraz przypomina Komisji o złożonej przez nią obietnicy wnikliwego monitorowania tego problemu i przedkładania sprawozdań Parlamentowi;

7.   wzywa Komisję do zapewnienia, aby wszystkie Państwa Członkowskie dokonały transpozycji i prawidłowo stosowały dyrektywę 2000/78/WE oraz do rozpoczęcia postępowań w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego przeciwko tym Państwom Członkowskim, które tego nie uczynią; ponadto wzywa Komisję do zapewnienia, aby roczne sprawozdanie w sprawie ochrony praw podstawowych w UE zawierało pełne i wyczerpujące informacje na temat przypadków przestępstw i przemocy na tle homofobicznej nienawiści w Państwach Członkowskich;

8.   wzywa Komisję do złożenia wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie ochrony przed dyskryminacją z przyczyn wymienionych w art. 13 Traktatu, która miałaby ten sam zakres zastosowania, co dyrektywa 2000/43/WE;

9.   wzywa Komisję do rozważenia możliwości zastosowania sankcji prawnych w przypadkach naruszenia dyrektyw wydanych na podstawie art. 13 Traktatu;

10.   wzywa Państwa Członkowskie do podjęcia wszelkich innych działań, które uznają za właściwe w walce z homofobią i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, oraz do propagowania i stosowania zasady równości w swoich społeczeństwach i porządkach prawnych;

11.   wzywa Państwa Członkowskie do przyjęcia przepisów prawnych w celu zlikwidowania dyskryminacji, jakiej doświadczają partnerzy tej samej płci w takich dziedzinach jak prawo spadkowe, kwestie własności, prawo najmu, emerytury, podatki, ubezpieczenia społeczne itp.;

12.   z zadowoleniem przyjmuje kroki podjęte ostatnio w kilku Państwach Członkowskich w celu poprawy sytuacji osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych oraz postanawia zorganizować w dniu 17 maja 2006 r. (Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią) seminarium służące wymianie dobrych praktyk;

13.   ponownie wzywa Komisję do przedstawienia propozycji gwarantujących swobodę przemieszczania się obywateli Unii i członków ich rodzin oraz zarejestrowanych partnerów bez względu na płeć, zgodnie z zaleceniem Parlamentu z dnia 14 października 2004 r. w sprawie przyszłości przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości(5) ;

14.   wzywa właściwe Państwa Członkowskie, aby w końcu w pełni uznały homoseksualistów za ofiary nazistowskiego reżimu;

15.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, rządom Państw Członkowskich oraz państw przystępujących i kandydujących

---
Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii, rozumienia, które wychodzą poza klasyczną fundamentalistyczną interpretację

 
Europarlament forsuje związki gejów i lesbijek
twisted sob, 4 lut 2006, 16:18:40
Człowiek nie wybiera orientacji selsualnej tylko się z nia rodzi.Równie dobrze można by przesladowac blondynów za to,że nie  urodzili sie brunetami.Poza tym homoseksualizm wystepuje w naturze a celibat nie więc kto tu walczy z naturą???Pomyślcie nad tym katolicy
 

Szukaj

Menu Użytkownika

Nie masz jeszcze konta? Załóż sobie Nowy Użytkownik
Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń