Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Prawo Kanoniczne - dowód z zeznań świadka

Prawo Kanoniczne dla celów porządkowych i proceduralnych zawiera szereg przepisów regulujących kwestię postępowania sądowego przed Trybunałami Kościelnym. Najczęściej spotykanymi procesami, są procesy o orzeczenie nieważności małżeństwa i na tym, a zwłaszcza na środkach dowodowych, istotnych dla tego procesu pragnę zwrócić uwagę.

Prawo Kanoniczne w kan. 1526-1586 zawiera przepisy odnoszące się do części dowodowej, jak i przedstawia środki dowodowe, za pomocą, których osoby zainteresowane mogą udowodnić treść wniesionego roszczenia.

Na początku naszych rozważań należy wyjaśnić pojęcie dowodu, a zasadniczo wyjaśnić jego znaczenie dla celów procesowych. W literaturze prawno-kanonicznej można spotkać następującą definicję, iż dowód to „ środek dowodowy służący do wykazania prawdziwości jakiejś okoliczności istotnej w rozstrzygnięciu sprawy”.

Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego Kan. 1527 -§ 1. Mogą być przytoczone dowody jakiegokolwiek rodzaju, które wydają się pożyteczne do poznania sprawy i są godziwe. Oznacza to, że potencjalna strona powodowa, jak i pozwana może przytaczać jakiegokolwiek rodzaju dowody, pod warunkiem jednak, że są one użyteczne dla procesu oraz godziwe. Generalnie jednak opierając się na systematyce, zawartej w kodeksie prawa kanonicznego, wymienia się następujące środki dowodowe;
-oświadczenie stron
-dokumenty
-zeznania świadków
-opinię biegłego
-oględziny sądowe
-domniemanie

Wszystkie te „elementy dowodowe” mogą być przez stronę wykorzystanie w procesie i sędzia, jeśli nie ma prawnych, jak i praktycznych przeszkód, zobowiązany jest je przyjąć.
Mając na uwadze specyfikę procesu o orzeczenie nieważności małżeństwa, należy jednak wymienić te środki dowodowe, które mają charakter „powszechny” i które najczęściej są wykorzystywane w tego typu procesach. Do takich środków dowodowych należą oświadczenia stron, dokumenty, zeznania świadków, opinia biegłego.

W treści swych rozważań pragnę omówić, jeden z najczęściej występujących środków dowodowych, jakim jest dowód z zeznań świadków.

Kolejno skupie się na tym, kto może być świadkiem, zostanie omówiona zasada powoływania świadków, oraz uprawnienie strony do zrzeczenia się lub wykluczenia świadka.

Powoływanie świadków, w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, obecnie ma miejsce we wszystkich tego rodzaju sprawach. Z praktycznego punktu widzenia „uzyskanie” świadka jest zasadniczo sprawą łatwiejszą, niż przedłożenie w sądzie np. dokumentu lekarskiego. Obecnie, w większości Trybunały Kościelne stawiają wymóg, by do skarg powodowych dołączać również listę świadków.
Kto może być świadkiem w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa?
Prawo Kanoniczne stanowi kan. 1549 - Wszyscy mogą być świadkami, chyba, że prawo wyraźnie ich wyklucza, bądź zupełnie, bądź częściowo.
Zupełne wykluczenie powołania osoby na świadka ma miejsce wówczas, gdy zachodzą okoliczności wymienione w kan. 1550 § 2. Za niezdolnych należy uznać: 1° tych, którzy są stronami w sprawie albo występują w sądzie w imieniu stron, sędziego i jego asystentów, adwokata oraz innych, którzy pomagają lub pomagali stronom w tej sprawie;
2° kapłanów w odniesieniu do wszystkiego, co poznali z sakramentalnej spowiedzi, chociażby penitent prosił o ujawnienie tego; co więcej, tego, co przez kogokolwiek i w jakikolwiek sposób zostało usłyszane z okazji spowiedzi, nie można w sądzie przyjąć nawet jako śladu prawdy.
Wymienione osoby w kan. 1550§ 2 nigdy nie mogą być powołane do roli świadka.
W sytuacji, gdy strona chciałaby taką osobę powołać, sędzia ma prawo takie powołanie nie przyjąć, bądź wykluczyć takiego świadka z procesu.
Z częściowym wykluczeniem świadków mamy do czynienia, gdy zostanie spełniona przesłanka zawarta w Kan. 1550 - § 1. Nie należy dopuszczać do składania zeznań małoletnich poniżej czternastego roku życia i upośledzonych umysłowo; mogą być jednak przesłuchani na mocy dekretu sędziego, w którym uzasadni się taką potrzebę. Określone w tym przepisie prawnym osoby niedojrzałe, małoletnie, zasadniczo nie mogą składać zeznań. Literatura prawo-kanoniczna jako podstawę tej normy upatruje, w możliwości nacisku strony na świadka, „skłonnością do fantazjowania”, czy też negatywnych konsekwencji psychicznych powodowych udziałem w procesie. Prawodawca przewiduje jednak, że na skutek poważnej i istotniej przyczyny, osoby takie mogą być powoływane na świadków, przy czym obowiązkiem sędziego jest wydanie stosownego uzasadnienia.
Ograniczenie list świadków przez sędziego może również wynikać z kwestii praktycznych, pod warunkiem jednak, że w wyniku takiego ograniczenie nie zostanie naruszone dobro strony, jak i nie przyniesie to szkody procesowi. Prawo przewiduje, że ograniczenie liczby świadków, może nastąpić w sytuacji, gdy: powołani świadkowie nie wniosą niczego do sprawy bądź, gdy przedłożony i zebrany materiał dowodowy jest już wystarczający.
Prócz wyżej wymienionych ograniczeń, każda osoba, mająca zdolność logicznego myślenia
i postrzegania, ponadto ciesząca się dobrą opinią, może pełnić rolę świadka i być powołana przez stronę do procesu.
Uprawnionymi do powoływania świadków jest zarówno strona powodowa, jak i pozwana, przy czym z racji na obowiązującą zasadę (Kan. 1526 - § 1. Obowiązek dowodzenia spoczywa na tym, który coś twierdzi), „pierwszorzędny” obowiązek spoczywa na stronie powodowej. Obowiązkiem strony zgłaszającej świadka jest podanie nazwisk osób oraz adresu zamieszkania, a w procesie kanonicznym również i parafii, do której przynależy świadek.
W ramach uprawnień procesowych strona może zrzec się świadka zgłoszonego przez siebie, bądź wnioskować o wykluczenie świadka powołanego przez drugą stronę. Wykorzystanie instytucji zrzeczenia świadka, ma miejscu wówczas, gdy np. świadek nie poprze stanowiska strony i złożone zeznania mogą być dla niego niekorzystne, bądź, gdy z przyczyn od siebie niezależnych strona np. nie może podać adresu zamieszkania świadka. Wykluczenie zaś świadka ma miejsce w sytuacji, o której stanowi cytowany kan. 1550, jak i w sytuacji, gdy Kan. 1555 - Zachowując przepis kan. 1550, strona może prosić by świadek został wykluczony, jeśli słuszna przyczyna wykluczenia została wykazana przed jego przesłuchaniem. Przyczyną złożenia wniosku, wykluczające świadka może być np. brak jego wiarygodności, udokumentowane niebezpieczeństwo, że dany świadek może złożyć fałszywe zeznania.

Strona powołująca świadka w wyborze osób, do pełnienia tej roli winna kierować się kryterium „jakościowym”, a nie „ilościowym”. Od ilości powołanych świadków nie zależy, udowodnienia treści tytułu nieważności, ale od jakościowej treści złożonych zeznań. Należy mieć również na uwadze, iż to sędzia „wystawia ocenę” zebranemu materiałowi dowodowemu, stąd strona przy wyborze świadków winna kierować się znajomością okoliczności faktów i wydarzeń, jak i zadbać o zgodność składanych przez świadków zeznań.
Opcje Artykułu

Prawo Kanoniczne - dowód z zeznań świadka | 3 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
j_ko2 pią, 9 lip 2010, 08:15:51

Profesjonalna pomoc w sprawach o nieważność małżeństwa.

tel. 661 437 833

 
Arletta Bolesta czw, 2 gru 2010, 18:43:54

Witam,

w przypadku zapytań z dziedziny kościelnego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa:

12-636-65-41 (od godz. 19.30 do godz. 20.00)

dr Arletta Bolesta

adwokat kościelny

 
Małgosia nie, 11 gru 2011, 12:40:10

 Małgorzata Baran-Bryła

adwokat koscielny

www.kanonista.com.pl

tel.506264864

(0-15)649-39-11

---
Małgorzata Bryła

 

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń