Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Ogólne > Pytania, problemy i opinie Nowy wątek Odpowiedz
 Czy wedlug bibli sobota jest siodmym dniem tygodnia??
 |  Wersja do druku
Bogusia
 listopad 10 2006 18:06   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 03/12/06
Postów:: 136

I jeszcze jeden artykuł :-)

"Prawo Boże"
W ostatnich dniach wiele mówi się o przestrzeganiu przykazań.
Czy zastanawiałeś się Drogi Czytelniku w jaki sposób Pismo Święte przedstawia nam

BOŻE PRAWO
Czy Prawo Boże w dalszym ciągu jest aktualne?
Lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu. (Łuk. 16,17)

Czy ważne jest zachowywanie wszystkich Przykazań Bożych, czy może tylko niektóre z nich człowiek powinien zachowywać ?
Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego (Jak. 2,10)

Jak odnosi się smok - szatan do tych ludzi, którzy przestrzegają Boże Prawo?
I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. (Obj. 12,17)
Jakie wydarzenia w życiu człowieka zwalniają go od Przykazań Bożych?
Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. (Obj. 14,12)

Czy kiedyś w przyszłości Przykazania Boże przestaną obowiązywać - również to mówiące o zachowywaniu dnia sobotniego?
Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, ostaną się przede mną - mówi Pan - tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon - mówi Pan. (Iz.66,22-23)

Człowiek o własnych siłach nie może zachowywać przykazań Bożych. Czy wobec tego niemożliwym jest zachowywanie ich?
Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. (Filip. 4,13) Podobne i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (Rzym. 6,11)

O czym świadczy to, że człowiek zachowuje Boże Przykazania?
A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. (1 Jana l,23)

Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe. (1Jana 5,2-3)

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

I.
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

II.
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.
Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

III.
Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

IV.
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.
Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia.
Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram.
W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

V.
Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

VI.
Nie będziesz zabijał.

VII.
Nie będziesz cudzołożył.

VIII.
Nie będziesz kradł.

IX.
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

X.
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

II Mojżeszowa 20:2-17 (BT)

Czytając przykazania znajdujące się wewnątrz tej z pewnością zauważyłeś, że różnią się one od tych, które powszechnie używane.
Szczególnie wyraźnie widać to, kiedy czytasz biblijne drugie i czwarte przykazanie.
Dziesiąte zaś rozdzielono na dwa oddzielne przykazania.
Czy Bóg zezwolił zmienić Swoje przykazania?
Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. (Mat. 5,18-19) On zaś rzekł im: Dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak napisano: Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im: Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować. (Marek 7,6-9)

Odnośnie Bibijnego drugiego przykazani Apostoł Paweł mówi:
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. (1 Tym. 2,5-6)
Jakie skutki niesie fakt usunięcia drugiego przykazania Bożego?
Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, i od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; (Rzym. 1,20-23)
Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności: kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi; są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości; potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. (Rzym, 1,25-32)
Ludzie na całej ziemi przerażeni są rozkwitem bezprawia o którym w Liście do Rzymian mówi Apostoł Paweł. Niektóre jego przejawy rzeczywiście stały się wręcz normą w dzisiejszym świecie. Powodem takiego stanu rzeczy jest niewłaściwy stosunek do Bożego Prawa, nauczanie zmienionych przykazań, lekceważenie Słowa Bożego.

===

Bogusia
 
 Profil   Email 
 Cytat 
matejanka
 listopad 10 2006 18:11   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 03/05/06
Postów:: 2775

Quote by Dezerter: Jeśli chodzi o zmartwychwstanie to do "lekcji religii" matejanki sporo się w KRK zmieniło :
(nauka KRK w pytaniach i odpowiedziach)

IX. Wierzę w ciała zmartwychwstanie

Jezus Chrystus powróci w chwale, aby dopełnić dzieła zbawienia. Ujawni się to między innymi we wskrzeszeniu wszystkich ludzi z martwych.

1. Co rozumiemy przez zmartwychwstanie ciał? 1 Kor 15,35-58

Zmartwychwstanie będzie polegać na tym, że człowiek dzięki Chrystusowi otrzyma nowe ciało, całkowicie przemienione. Trudno określić, jakie będzie nasze ciało po zmartwychwstaniu. Św. Paweł wyjaśnia, że zbawieni będą podobni do zmartwychwstałego Chrystusa, bo ich zmartwychwstanie będzie udziałem w Jego życiu pełnym chwały. Po zmartwychwstaniunasze ciała będą się zupełnie różnić od obecnych. Będą pozbawione wszelkich braków, nie będą podlegać cierpieniu ani śmierci.

2. Kiedy Chrystus wskrzesi nas z martwych? 1 Kor 15,20-28

Drugie przyjście Chrystusa w chwale, nazywane też paruzją, będzie dniem naszego zmartwychwstania. „Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale" (Koi 3,4). Zmartwychwstania w dniu ostatecznym (por. J 6,54) nie można rozumieć w ten sposób, że istnienie człowieka przerywa się na okres od jego śmierci aż do dnia przyjścia Chrystusa w chwale, gdyż ludzka dusza nie ulega zniszczeniu w chwili śmierci. Z tego też powoduzbawienie lub potępienie następuje w chwili śmierci, a nie dopiero w dniu zmartwychwstania ciał.

Nie w chwili śmierci, lecz na końcu czasów

Kościół nie przyjmuje też poglądu, że zmartwychwstanie dokonuje się w sposób dla nas niewidzialny już w chwili śmierci człowieka. Powszechne zmartwychwstanie ciał będzie poprzedzać sąd ostateczny i odnowienie wszystkiego przez Chrystusa, który ujawni się w chwale. Dokona się więc u kresu ludzkiej historii.

3. Co Pismo św. mówi o zmartwychwstaniu potępionych? J 5,28-29; Dz 24,15

Wszyscy ludzie powstaną z martwych: zbawieni i potępieni. Po zmartwychwstaniu wszyscy będą żyć jako istoty cielesno-duchowe. Po śmierci natomiast istnieją tylko nieśmiertelne, świadome i wolne dusze zbawionych lub potępionych ludzi. Pismo św., głosząc jednoznacznie powszechne zmartwychwstanie (por. J 5,28-29; Dz 24,15) – a więc i zbawionych, i potępionych ludzi – nic nie mówi o cechach ciała tych ostatnich.

4. Co znaczy, że człowiek nie utraci swej tożsamości ani po śmierci, ani po zmartwychwstaniu? Łk 20,27-40

Po śmierci, kiedy będzie żyła tylko nasza duchowa i nieśmiertelna dusza, pozostaniemy tymi samymi osobami, którymi byliśmy w czasie naszego ziemskiego życia. Chociaż w chwili zmartwychwstania otrzymamy zupełnie nowe ciało, inne niż teraźniejsze, jednak nie przekształcimy się w jakieś odmienne istoty. Zresztą nawet na ziemi człowiek posiada inne ciało jako dziecko, inne jako dorosły, inne jeszcze jako starzec, a jednak ciągle jest tą samą osobą, chociaż inaczej myśli, inaczej nieco odczuwa i wygląda. Podobnie po śmierci człowiek nie zmienia się w kogoś innego. Wierzymy, że Matka Najświętsza w niebie jest tą samą Maryją, która żyta na naszej ziemi. Tak samo jest ze wszystkimi świętymi żyjącymi w niebie. Podobnie i my ani po śmierci, ani po zmartwychwstaniu nie utracimy naszej tożsamości.


matejanka ...spokojnie - jesteś katoliczką

Dezerter, zmiłuj się. Z tym tekstem nawet nie ma jak polemizować. Postaram się jednak pamiętać że jestem katoliczką.
życię Ci zdrowia , matejanka

===

Nikt na ziemi nie zna całej Boskiej Prawdy, a człowiek powinien znać z Niej tyle, ile potrafi przyjąć i zrozumieć, aby w chwili doświadczenia nie zwątpił
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
eviva
 listopad 11 2006 11:02   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1139

smiejka

Maria, Matka Jezusa, święciła sobotę (Łuk. 23,51-56).
- Ten sam dzień zachowywał nasz Zbawiciel, nazywając siebie "Panem sabatu" (Łuk. 4,16: Mar. 2,27.28)
- Sobotę święcili apostołowie i tego też nauczali wszystkich ludzi (Dz.Ap.13,44-49; 16,13;17,1-4;18,1-4).
- Prawdziwy naśladowca Jezusa słucha Go i podąża Jego śladem (Jan 2,5; 1Jana 2,3-6).
- Jezus Chrystus bolał nad tym, że ludzie zamiast żyć według przykazań Bożych żyli według swoich własnych, sprzecznych z wolą Bożą, nauk (Mat. 15,1-9).
- Apostołowie mając do wyboru posłuszeństwo Bogu i woli ludzkiej, poświęcali życie spełnianiu woli Bożej (Dz.Ap.4,18-20; 5,29).
Dziwi mnie,dlaczego zmieniono święcenie soboty na niedzielę.W jakich kościołach dokonano tej zmiany i czym to argumentowano.Przecież Jezus zawsze mówił,ze prawo Boga jest doskonałe i nie powinno się go zmieniać.Na pewno nie dokonali tego Boży mężowie pod natchnieniem Ducha Świętego.

===

W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
eviva
 listopad 11 2006 11:44   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1139

smiejka

II.
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.
Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
Dzień Święty zmieniono z soboty na niedzielę.Drugie przykazanie usunięto.Kto tak może"poprawiać"Boga? Mnie zawsze w Kościele przerażał krzyż z ciałem Jezusa.Teraz dowiedziałam sie,co na ten temat mówi sam Chrystus:
"Prawdziwy chrześcijanin widzi krzyż bez ukrzyżowanego,jako znak zbawienia i jako zmartwychwstanie w Bogu.Krzyż bez ciała symbolizuje też drogę z ziemi do nieba,do serca Boga.Jedynie ten człowiek spogląda na krzyż z ukrzyżowanym,który swojego ja jeszcze nie ukrzyżował i pragnie zatrzymać to,co jest w nim ludzkie.Krzyż z ciałem stworzyły demony.Tym samym chcą mieć symbol Mojej klęski.Lecz krzyż i ukrzyżowany byli i są ich krzyżem i ich klęską.
Kto ustawia krzyż z martwym ciałem i uwielbia go,ten uwielbia fizyczne ciało i tym samym wprowadza ludzkość w błą sugerując,ze Ja ponioslem klęskę.On czci martwe ciało,zamiast modlić sie do Zmartwychwstałego,do wewnętrznego światła,do Ojca we Mnie,do Chrystusa."

===

W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Krzysztof_P
 listopad 11 2006 12:27   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 08/07/06
Postów:: 78

Mnie zawsze w Kościele przerażał krzyż z ciałem Jezusa.Teraz dowiedziałam sie,co na ten temat mówi sam Chrystus:
"Prawdziwy chrześcijanin widzi krzyż bez ukrzyżowanego,jako znak zbawienia i jako zmartwychwstanie w Bogu.


Jakże to sprzeczne z Pismem Świętym!

"Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego" (1 Kor. 2,2; BT)

"O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego?" (Gal. 3,1; BW)

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Andrzej
 listopad 11 2006 12:41   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by eviva: Teraz dowiedziałam sie,co na ten temat mówi sam Chrystus:
"Prawdziwy chrześcijanin widzi krzyż bez ukrzyżowanego,


Gdzie to powiedział Chrystus?

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Bogusia
 listopad 11 2006 13:59   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 03/12/06
Postów:: 136

Droga evivo!
Rozumiem Twoje wzburzenie i zdziwienie co do zmian poczynionych przez ludzi.
Jednak jeżeli chodzi o drugie przykazanie to uważam, że dopóki nie oddaje się czci lub kłania się figurom czy obrazom to wszystko jest wporządku. Sam Krzyż to nie jest nic złego to symbol śmierci Chrystusa. Przypominamy sobie - patrząc na niego, że Jezus za nas umarł.
Dzieciom też musimy w jakiś sposób ukazać historię biblijną. One nie zrozumieją samych słów.
Dopóki tego nie czynimy: "...Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył..." jest wszystko dobrze.
Pozdrawiam

===

Bogusia
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Zawartość wygenerowana w: 0,15 sekund
Nowy wątek Odpowiedz 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana