Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Ogólne > Pytania, problemy i opinie Nowy wątek Odpowiedz
 Wyparcie Piotra wg Marka - sprzecznoœæ?
 |  Wersja do druku
Ewa
 styczeń 09 2010 00:15  (Czytany 2228 razy)  
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 04/21/06
Postów:: 1174

W Biblii mój znajomy znalaz³ pewne cytaty, które go zaciekawily. Powiedzia³, ¿e znalaz³ coœ co mo¿e byæ sprzecznoœci¹ w Biblii. Chodzi o moment kiedy Piotr siê wypiera Jezusa trzy razy. We wszystkich ewangeliach jest napisane, ¿e zanim kogut raz nie zapieje. Tylko w Ewangelii Marka jest, zanim dwa razy nie zapieje. Jest to swego rodzaju sprzecznoœæ. To samo w momencie gdy Piotr siê zapiera s³yszymy w czasie pierwszegoa zapierania pianie koguta i na koñcu samego zapierania gdzie zlewa siê z innymi ewangeliami. Jest to b³¹d Marka, kopisty, czy jest jakieœ tego logiczne wyjaœnienie?
Odpowiedzia³ Jezus: ¿ycie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdê, zaprawdê, powiadam ci: Kogut nie zapieje, a¿ ty trzy razy siê Mnie wyprzesz. J 13,38
A Szymon Piotr sta³ i grza³ siê. Powiedzieli wówczas do niego: Czy i ty nie jesteœ jednym z Jego uczniów? On zaprzeczy³ mówi¹c: Nie jestem. Jeden ze s³ug arcykap³ana, krewny tego, któremu Piotr odci¹³ ucho, rzek³: Czy¿ nie ciebie widzia³em razem z Nim w ogrodzie? Piotr znowu zaprzeczy³ i natychmiast kogut zapial J18,25-27
Jezus mu rzek³: Zaprawdê, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy siê Mnie wyprzesz. Mt 26,34
Piotr zaœ siedzia³ zewn¹trz na dziedziñcu. Podesz³a do niego jedna s³u¿¹ca i rzek³a: I ty by³eœ z Galilejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczy³ temu wobec wszystkich i rzek³: Nie wiem, co mówisz. A gdy wyszed³ ku bramie, zauwa¿y³a go inna i rzek³a do tych, co tam byli: Ten by³ z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaprzeczy³ pod przysiêg¹: Nie znam tego cz³owieka. Po chwili ci, którzy tam stali, zbli¿yli siê i rzekli do Piotra: Na pewno i ty jesteœ jednym z nich, bo i twoja mowa ciê zdradza. Wtedy pocz¹³ siê zaklinaæ i przysiêgaæ: Nie znam tego Cz³owieka. I w tej chwili kogut zapia³. Wspomnia³ Piotr na s³owo Jezusa, który mu powiedzia³: Zanim kogut zapieje, trzy razy siê Mnie wyprzesz. Wyszed³ na zewn¹trz i gorzko zap³aka³. Mt 26,69-75Lecz Jezus odrzek³: Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziœ kogut, a ty trzy razy wyprzesz siê tego, ¿e Mnie znasz. £k 22,34

Gdy rozniecili ogieñ na œrodku dziedziñca i zasiedli wko³o, Piotr usiad³ tak¿e miêdzy nimi. A jakaœ s³u¿¹ca, zobaczywszy go siedz¹cego przy ogniu, przyjrza³a mu siê uwa¿nie i rzek³a: I ten by³ razem z Nim. Lecz on zaprzeczy³ temu, mówi¹c: Nie znam Go, kobieto. Po chwili zobaczy³ go ktoœ inny i rzek³: I ty jesteœ jednym z nich. Piotr odrzek³: Cz³owieku, nie jestem. Po up³ywie prawie godziny jeszcze ktoœ inny pocz¹³ zawziêcie twierdziæ: Na pewno i ten by³ razem z Nim; jest przecie¿ Galilejczykiem. Piotr zaœ rzek³: Cz³owieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówi³, kogut zapia³. A Pan obróci³ siê i spojrza³ na Piotra. Wspomnia³ Piotr na s³owo Pana, jak mu powiedzia³: Dziœ, zanim kogut zapieje, trzy razy siê Mnie wyprzesz. Wyszed³ na zewn¹trz i gorzko zap³aka³. £k 22,55-62
Odpowiedzia³ mu Jezus: Zaprawdê, powiadam ci: dzisiaj, tej nocy, zanim kogut DWA RAZY zapieje, ty trzy razy siê Mnie wyprzesz. Mk 14,30
Kiedy Piotr by³ na dole na dziedziñcu, przysz³a jedna ze s³u¿¹cych najwy¿szego kap³ana. Zobaczywszy Piotra grzej¹cego siê [przy ogniu], przypatrzy³a mu siê i rzek³a: I tyœ by³ z Nazarejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczy³ temu, mówi¹c: Nie wiem i nie rozumiem, co mówisz. I wyszed³ na zewn¹trz do przedsionka, a kogut zapia³. S³u¿¹ca, widz¹c go, znowu zaczê³a mówiæ do tych, którzy tam stali: To jest jeden z nich. A on ponownie zaprzeczy³. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra: Na pewno jesteœ jednym z nich, jesteœ tak¿e Galilejczykiem. Lecz on pocz¹³ siê zaklinaæ i przysiêgaæ: Nie znam tego cz³owieka, o którym mówicie. I w tej chwili KOGUT POWTÓRNIE ZAPIA£ . Wspomnia³ Piotr na s³owa, które mu powiedzia³ Jezus: Pierwej, nim kogut DWA RAZY zapieje, trzy razy Mnie siê wyprzesz. I wybuchn¹³ p³aczem. Mk 14,66-72


===

Pokoj z Wami!
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Dezerter
 styczeń 09 2010 09:13   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

A jakie ta "sprzeczność" ma znaczenie?!? Eek!
Jak na twoją wiarę wpływa ilość zapiań koguta? Wink
albo po którym zapianiu Piotr się zaparłConfused
Takie rzeczy nie mają znaczenia - przypomnij sobie wątek :
"Co to znaczy, że Biblia jest natchniona" i do jakich tam wniosków doszliśmy
http://www.kosciol.pl/forum/viewtopic.php?forum=10&amp;showtopic=175479&amp;highlight=Co%20to%20z<br />

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Zawartość wygenerowana w: 0,05 sekund
Nowy wątek Odpowiedz 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana