Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Ogólne > Pytania, problemy i opinie Nowy wątek Odpowiedz
 Cuda Jezusa i Apostołów - sprawca
 |  Wersja do druku
Bartosz
 czerwiec 25 2010 14:05  (Czytany 2243 razy)  
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/14/07
Postów:: 699

Apostołowie będąc zwykłymi ludźmi potrzebowali wiary i imienia Jezus. Czy Chrystus potrzebował wiary i wzywał imienia Jezus?

Na ten temat mógłbym coś powiedzieć, ale chyba się powstrzymam, bo powstanie ogromny offtop

BLyy nie krępuj się. Dołączę w miarę możliwości czasowych. Rafi F

===

'tylko gnostyk jest naprawdę pobożny', 'prawdziwym chrześcijaninem jest gnostyk' Klemens Aleksandryjski, Stromateis
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Dezerter
 czerwiec 29 2010 20:30   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Quote by: BLyy

Apostołowie będąc zwykłymi ludźmi potrzebowali wiary i imienia Jezus. Czy Chrystus potrzebował wiary i wzywał imienia Jezus?

Na ten temat mógłbym coś powiedzieć, ale chyba się powstrzymam, bo powstanie ogromny offtop


apostołowie czyniąc cuda potrzebowali wiary tu zgoda i robili to mocą Ducha Św.
Czy zawsze wzywali imienia Jezusa - raczej nie!
Jezus jako Bóg nie musiał nikogo wzywać - miał Moc w sobie i mógł jej udzielać uczniom [dodane], ale chcąc nam dać wzór do naśladowania prosił Ojca i się do niego modlił

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Bartosz
 czerwiec 29 2010 20:56   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/14/07
Postów:: 699

Apostołowie będąc zwykłymi ludźmi potrzebowali wiary i imienia Jezus. Czy Chrystus potrzebował wiary i wzywał imienia Jezus?

Posłużę się na początek cytatem jaki padł w temacie Ciało i krew.
I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich... I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre (Gen 1,27.31)

Podobnie z Jezusem.
„On jest obrazem Boga niewidzialnego” Kol 1,15
„Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty” Hbr 1,3

- Bóg stworzył Adama na swe podobieństwo, posiadał on ciało bezgrzeszne jak Jezus. Ale ciało posiada swe słabości, czuł je zarówno Jezus, jak i Adam. Adam uległ słabościom, Jezus pozostał bez grzechu do końca. Zarówno Adam przed wypędzeniem z raju, jak i Jezus żyli w pełni jednością z Bogiem.

Jezus był odczuwał słabości co potwierdza też proroctwo:
”12 Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo.
13 On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki.
14 Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem, a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich.
15 Lecz nie cofnę od niego mojej życzliwości, jak ją cofnąłem od Saula, twego poprzednika, którego opuściłem.
16 Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki».”2Sm 7,12-16


Jezus sam czuł słabość jak strach, gdzie się nawet modlił prosząc by Ojciec odebrał Mu ten kielich:
I odszedłszy nieco dalej,upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Mt 26,39

Lecz Jezus zaznaczył, że uczyni i tak cokolwiek zechce Ojciec:
Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty».” Mt 26,39

A cytat z Jana tylko to potwierdza:
„Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę,sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.” J 5,30
- lecz tutaj wyjaśnia, że nie szuka własnej woli. I sam nic czynić nie może od siebie, żadnego cudu, co potwierdzone jest dalej:

„Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni.”J 3,1
- Jezus był w doskonałej jedności z Bogiem. Jezus był mesjaszem, a więc był największym z proroków, pośrednikiem między Bogiem a ludźmi:
„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,” 1Tm 2,5
- Jezus w Janie 3,1 wyraźnie zaznacza, że to co Jezus czyni, czyni to co chce Bóg, gdyż widzi Ojca, więc poznaje Jego wolę:
"49 Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić.
50 A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział»." J 12,49-50


A tutaj tylko to potwierdza:
„Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy: J 5,31
Więc cytat: „Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten,który jest od Boga, widział Ojca.” J 6,46
- każdy go chyba rozumie, jednak tutaj nie ma zaznaczenia bóstwa.
Bo wcześniej Jezus mówił:
„Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie.” J 6,45
- Jest proroctwo o tym, bo sam nawiązuje do Starego Testamentu:

„Wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana,
wielka będzie szczęśliwość twych dzieci.” Iz 54,13
„Lecz takie będzie przymierze,
jakie zawrę z domem Izraela
po tych dniach - wyrocznia Pana:
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa
i wypiszę na ich sercu.
Będę im Bogiem,
oni zaś będą Mi narodem.” Jr 31,33

- Jezus widzi widzi wolę Ojca, lecz sam zaznaczał, że to co głosi, to Mu Ojciec kazał mówić, więc mówi to tak jakby Bóg, poznajemy tak wolę Ojca:
"A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał." J 12,45
- Bo wcześniej Jezus mówił zresztą:
"Jezus zaś tak wołał: «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał." J 12,44
- Tutaj Jezus wyraźnie zaznacza, że ten kto w Niego wierzy, nie wierzy w Niego tak naprawdę w Jezusa lecz w Boga Ojca. Bo Ojciec Mu wszystko objawiał co ma mówić ludziom.
Sam Jezus uczył modlitwy właśnie do Ojca, a nie do siebie. Sam Jezus mówił do Ojca, jako swego Boga nawet będąc w Niebie:
„Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego
i już nie wyjdzie na zewnątrz.
I na nim imię Boga mojego napiszę
i imię miasta Boga mojego,
Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga,
i moje nowe imię.” Ap 3,12

oraz gdy wstał z martwych:
„Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im:"Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego"»” J 20,17
- Ich Bogiem jest Ojciec, a nie Jezus.
Apostołowie też byli jednością z Bogiem, dlatego też czynili cuda, które sami od siebie nie czynią, tak jak Jezus sam nie czynił od siebie.

Więc słowa JA I OJCIEC JESTEŚMY JEDNO - by to zrozumieć trzeba spojrzeć na cały rozdział:
24 Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!» 25 Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. 26 Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. 27 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną 28 i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 29 Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy». J 10,24-30

A jeszcze wcześniej Jezus mówił:
14 Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, 15 podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. J 10,14-15
oraz:
Ja jestem bramą owiec. J 10,7

Zestawiając to ze wszystkimi cytatami wcześniej wygląda to tak: Jezus dokonuje czyny w imieniu Ojca, bo nie przyszedł wydawać świadectwa o sobie lecz o tym który Go posłał. To co Jezus mówi, dyktuje Mu Bóg, dlatego każdy kto wierzy w Jezusa, nie wierzy tak naprawdę w Niego lecz Ojca, bo ten kto widzi Go(Jezusa) widzi również tego który Go posłał. Albowiem to samo co Ojciec czyni, Syn czyni. Dlatego są jednym, bo Syn zna Ojca i Ojciec zna Syna. Jezus jest bramą, no posłał Go Ojciec który obawiał Mu swą wolę, wiedzę o zbawieniu. Jezus jest pasterzem, ale również Bóg bo On Mu mówi co ma czynić.
Dlatego:
Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu».
Bo sam Jezus zaznaczył w tym rozdziale:
Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».
Ku chwale Boga Ojca Flp 2,11

Na razie tyle. Więcej powiem innym razem.

===

'tylko gnostyk jest naprawdę pobożny', 'prawdziwym chrześcijaninem jest gnostyk' Klemens Aleksandryjski, Stromateis
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Bartosz
 czerwiec 29 2010 21:01   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/14/07
Postów:: 699

Quote by: Dezerter

Quote by: BLyy

Apostołowie będąc zwykłymi ludźmi potrzebowali wiary i imienia Jezus. Czy Chrystus potrzebował wiary i wzywał imienia Jezus?

Na ten temat mógłbym coś powiedzieć, ale chyba się powstrzymam, bo powstanie ogromny offtop


apostołowie czyniąc cuda potrzebowali wiary tu zgoda i robili to mocą Ducha Św.
Czy zawsze wzywali imienia Jezusa - raczej nie!
Jezus jako Bóg nie musiał nikogo wzywać - miał Moc w sobie i mógł jej udzielać uczniom


Sam Jezus został napełniony Duchem Świętym podczas chrztu. Wcześniej zresztą cudów nie czynił, bo pierwszy był w Kaanie Galilejskiej, po chrzcie już.
Jezus był napełniony pełnią Ducha Świętego, pełnią Mądrości Bożej, co było zarezerwowane tylko dla wybrańca:

„22 Jest bowiem w niej duch rozumny, święty,
jedyny, wieloraki, subtelny,
rączy, przenikliwy, nieskalany,
jasny, niecierpiętliwy, miłujący dobro, bystry,
23 niepowstrzymany, dobroczynny, ludzki,
trwały, niezawodny, beztroski,
wszechmogący i wszystkowidzący,
przenikający wszelkie duchy
rozumne, czyste i najsubtelniejsze.
24 Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu
i przez wszystko przechodzi, i przenika dzięki swej czystości.
25 Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej
i przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego,
dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie.
26 Jest odblaskiem wieczystej światłości,
zwierciadłem bez skazy działania Boga,
obrazem Jego dobroci.

27 Jedna jest, a wszystko może,
pozostając sobą, wszystko odnawia,
a przez pokolenia zstępując w dusze święte,
wzbudza przyjaciół Bożych i proroków.
28 Bóg bowiem miłuje tylko tego,
kto przebywa z Mądrością.
29 Bo ona piękniejsza niż słońce
i wszelki gwiazdozbiór.
Porównana ze światłością - uzyska pierwszeństwo,
30 po tamtej bowiem nastaje noc,
a Mądrości zło nie przemoże.” Mdr 7,22-30


Zresztą samą mądrość, czyli wiedzę o pismach i prorokach zyskiwał w raz dorastania:
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim Łk 2,40
- Natomiast w pełni, samą Mądrością Boża, wiedzą o zbawieniu, został napełniony w raz z chrztem
Duch Święty zstąpił na Niego Łk 3,22

I Jezusowi była objawiana wola i wiedza Boża, sam też rozmawiał z Bogie np. modlitwy choćby w przypadku o kielich (wyżej).

===

'tylko gnostyk jest naprawdę pobożny', 'prawdziwym chrześcijaninem jest gnostyk' Klemens Aleksandryjski, Stromateis
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Dezerter
 czerwiec 29 2010 21:37   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Cieszę się, że się zgadzasz ze mną Wink

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Bartosz
 czerwiec 29 2010 21:42   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/14/07
Postów:: 699

Quote by: Dezerter

Cieszę się, że się zgadzasz ze mną Wink


Nie do końca Wink

===

'tylko gnostyk jest naprawdę pobożny', 'prawdziwym chrześcijaninem jest gnostyk' Klemens Aleksandryjski, Stromateis
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Yasmin
 czerwiec 30 2010 21:43   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/30/09
Postów:: 391

Żaden człowiek nie równa się z Jezusem. To proste, jest jeden Mistrz, jeden Nauczyciel, jeden Pan. Tak jak i podobieństwo żadnego człowieka do Stwórcy, nie jest równoważne jedności Ojca i Syna. Co myśli i działa Ojciec, to samo i Syn. Który człowiek może to powiedzieć o sobie?

Pierwszy człowiek z ziemi - ziemski, drugi Człowiek - z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Bartosz
 lipiec 01 2010 00:12   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/14/07
Postów:: 699

Quote by: Yasmin

Żaden człowiek nie równa się z Jezusem. To proste, jest jeden Mistrz, jeden Nauczyciel, jeden Pan. Tak jak i podobieństwo żadnego człowieka do Stwórcy, nie jest równoważne jedności Ojca i Syna. Co myśli i działa Ojciec, to samo i Syn. Który człowiek może to powiedzieć o sobie?

Pierwszy człowiek z ziemi - ziemski, drugi Człowiek - z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy


Lepiej by było jakbyś używała raz, konkretów czyli pismem. Dwa, wiele tego co głosisz nie zostało jeszcze poruszonym, co będzie poruszonym w przyszłości, więc ustosunkuj się póki co do tego co padło i przedstaw cytaty przeciw. Ewentualnie rzuć nową niewiadomą jak teraz, tylko że jedną i cytatem by przeciwna strona możliwość normalnego odpisania a nie w tym temacie tworzenia artykułów które są sprzeczne z regulaminem kosciol.pl.

Co do słów ja i Ojciec jesteśmy jedno, trzeba zrozumieć kontekst a nie na suchą blachę brać sam cytat i sam cytat oceniać. Zresztą w ogóle nie rzucasz argumentu przeciw, samemu wskazując na kontekst na tle całego rozdziału(czy to problem by było przeczytać cały rozdział i według cytatów po kolei wskazywać na kontekst? Jeśli na podstawie całego rozdziału wykażesz, że twoja interpretacja również jest spójna to ok, przyjmę taką interpretacje lecz jej nie zaakceptuje, bo to tylko udowodni, że można Biblię różnie interpretować co może coś przez to zrozumiesz i nie będziesz z góry uważać tych co odrzucają Trójce za tych co nie znają Biblii). Poza tym Paweł pisze, byśmy byli również jednym Duchem, w jedności z Bogiem. Apostołowie czuli jedność z Bogiem. A to jak działa Jezus,tak jak Mu Ojciec dyktuje, to jest sprawą oczywistą dla wielu proroków, w tym dla mesjasza co żaden Żyd tego nie negował.

===

'tylko gnostyk jest naprawdę pobożny', 'prawdziwym chrześcijaninem jest gnostyk' Klemens Aleksandryjski, Stromateis
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Yasmin
 lipiec 01 2010 04:57   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/30/09
Postów:: 391

Quote by: BLyy

Quote by: Yasmin

Żaden człowiek nie równa się z Jezusem. To proste, jest jeden Mistrz, jeden Nauczyciel, jeden Pan. Tak jak i podobieństwo żadnego człowieka do Stwórcy, nie jest równoważne jedności Ojca i Syna. Co myśli i działa Ojciec, to samo i Syn. Który człowiek może to powiedzieć o sobie?

Pierwszy człowiek z ziemi - ziemski, drugi Człowiek - z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy


Lepiej by było jakbyś używała raz, konkretów czyli pismem. Dwa, wiele tego co głosisz nie zostało jeszcze poruszonym, co będzie poruszonym w przyszłości, więc ustosunkuj się póki co do tego co padło i przedstaw cytaty przeciw. Ewentualnie rzuć nową niewiadomą jak teraz, tylko że jedną i cytatem by przeciwna strona możliwość normalnego odpisania a nie w tym temacie tworzenia artykułów które są sprzeczne z regulaminem kosciol.pl.

Co do słów ja i Ojciec jesteśmy jedno, trzeba zrozumieć kontekst a nie na suchą blachę brać sam cytat i sam cytat oceniać. Zresztą w ogóle nie rzucasz argumentu przeciw, samemu wskazując na kontekst na tle całego rozdziału(czy to problem by było przeczytać cały rozdział i według cytatów po kolei wskazywać na kontekst? Jeśli na podstawie całego rozdziału wykażesz, że twoja interpretacja również jest spójna to ok, przyjmę taką interpretacje lecz jej nie zaakceptuje, bo to tylko udowodni, że można Biblię różnie interpretować co może coś przez to zrozumiesz i nie będziesz z góry uważać tych co odrzucają Trójce za tych co nie znają Biblii). Poza tym Paweł pisze, byśmy byli również jednym Duchem, w jedności z Bogiem. Apostołowie czuli jedność z Bogiem. A to jak działa Jezus,tak jak Mu Ojciec dyktuje, to jest sprawą oczywistą dla wielu proroków, w tym dla mesjasza co żaden Żyd tego nie negował.


Wszystko co napisałam jest oparte na Piśmie i są to bardzo znane fragmenty. Niczego też nie interpretuję, przytaczam to co jest napisane. A jesli uważasz, że złamałam gdzieś regulamin, to po prostu wskaż gdzie, lub zgłoś mój komentarz do usunięcia. Nie musisz rozmawiać ze mną, ani ja z Tobą. Nie chcesz, trudno, ale nie pomawiaj mnie o rzeczy, których nie robię.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Rafi F
 lipiec 01 2010 12:28   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 06/11/05
Postów:: 3072

Quote by: Yasmin
Wszystko co napisałam jest oparte na Piśmie i są to bardzo znane fragmenty. Niczego też nie interpretuję, przytaczam to co jest napisane. A jesli uważasz, że złamałam gdzieś regulamin, to po prostu wskaż gdzie, lub zgłoś mój komentarz do usunięcia. Nie musisz rozmawiać ze mną, ani ja z Tobą. Nie chcesz, trudno, ale nie pomawiaj mnie o rzeczy, których nie robię.[/p]
Co się tak stroszysz? Nie łamiesz regulaminu ale nie trzymasz się zasad dyskusji.
Podane przez ciebie hasła nie sa dla wszystkich dogmatami i nigdy nie było tu jednogłośności. Juz za czasów koscioła cesarskiego np. arianizm miał się wspaniale, wielu cesarzy było arianami, większość germanów było arianami, były nawet podwójne biskupstwa (np. tereny Hiszpanii). Leonowi Wielkiemu przy układach z Wandalami pomógł fakt, ze "barbarzyńcy" byli chrześcijanami.Po upadku zachodniej części cesarstwa Leon III oddał się pod opiekę Karola wielkiego nie tylko dlatego, że był wówczas potęgą ale także dlatego, ze jeszcze nie był nawrócony, pozostałe germanskie plemiona były ariański. Ba, nie tak dawno był adopcjanizm i to na łonie twojego kościoła (a jego echa do dzis u Św.J.). Antytrynitaryzm jako taki był u zarania chrześcijaństwa (kto wie czy nawet nie jest starszy od trynitarianizmu) i trwa do dziś.
Przyjmij więc do wiadomości, ze interpretacja twojego kościoła nie jest jedyną i aby brac udział w dyskusji podawaj argumenty, inaczej z czasem zwyczajnie ciebie zignorują.

BLyy grzecznie prosi abyś albo trzymała się głównego watku albo wprowadziła nowy element wraz z argumentami, a nie rzuciła garść twierdzeń i obrarzała się gdy inni nie przyjmują ich jako objawienia.

===

czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie ...przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Yasmin
 lipiec 01 2010 16:50   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/30/09
Postów:: 391

Co się tak stroszysz? Nie łamiesz regulaminu ale nie trzymasz się zasad dyskusji.
Podane przez ciebie hasła nie sa dla wszystkich dogmatami i nigdy nie było tu jednogłośności.

Napisałam:
„Żaden człowiek nie równa się z Jezusem.”

[To co napisałam Rafi, to nie jest jak twierdzicie żadna interpretacja i nie są to dogmaty jak Ty oceniłeś, przytoczyłam treści z Nowego Testamentu, prawie dosłownie].

„To proste, jest jeden Mistrz, jeden Nauczyciel, jeden Pan.”

Mat. 23:8
Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście.
Mat. 23:10
Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus
1Co 8:6
dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy.

„Tak jak i podobieństwo żadnego człowieka do Stwórcy, nie jest równoważne jedności Ojca i Syna. Co myśli i działa Ojciec, to samo i Syn. Który człowiek może to powiedzieć o sobie?”

Joh 5: 15Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił.(16)I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat. (17) Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam». (18)Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. (19)W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni //(oto masz z kontekstem)

Joh 11:41Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. (42) Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał». (43)To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!»

A to były słowa wprost z Biblii
Pierwszy człowiek z ziemi - ziemski, drugi Człowiek - z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy 1Co 15:47


Powtarzam więc pytanie:
„Który człowiek może to powiedzieć o sobie?”
O którym człowieku możecie to powiedzieć?

PS

I dalej, czyje to Ciało, kto więcej jest naszą nadzieją?:
Eph 4:4Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. (5) Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.

PPS
Dopiero co, jak mi się wydaje, posądzałeś mnie o herezję w tym samym temacie, teraz sugerujesz, że się opieram wyłącznie na dogmatach. Nikogo nie obrażam, zawsze opieram odpowiedzi na Biblii. Coś mi się zdaje, że brak Wam argumentów.
Piszę prawdę, jeśli nie zechcesz na nią odpowiedzieć, to trudno. Jak widzisz nie narzucam się z nowymi wątkami.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Rafi F
 lipiec 01 2010 18:50   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 06/11/05
Postów:: 3072

Quote by: YasminPPS
Dopiero co, jak mi się wydaje, posądzałeś mnie o herezję w tym samym temacie, teraz sugerujesz, że się opieram wyłącznie na dogmatach. Nikogo nie obrażam, zawsze opieram odpowiedzi na Biblii. Coś mi się zdaje, że brak Wam argumentów.
Piszę prawdę, jeśli nie zechcesz na nią odpowiedzieć, to trudno. Jak widzisz nie narzucam się z nowymi wątkami.
[/p]
1) Nie mówiliśmy o herezji w tym temacie ale o pewnych niebezpieczeństwach w pokrewnym
2) Na tym forum ekumenicznym odrzuć lepiej termin herezja na inne poglądy teologiczne niz twoje czy twojej denominacji, będzie ci wtedy łatwiej (chyba nie chcesz aby inni takim językiem mówili o teologii twojego kościoła)
3) Przyjmij do wiadomości, że inni debilami nie są, w tym i wielu myślicieli i teologów różnych czasów którym do pięt nie dorastamy, a pomimo tej samej Biblii mogą przyjmować inną interpretację niż ty. Pokora jest także wskazana z tego powodu, ze nawet w obrębie jednego kościoła różne fragmenty Biblii są różnie interpretowane.
4) W tym wątku mam poglad zblizony do dezertera, metodyści są trynidalni (gdybyś się pogubiła) czego dowód juz pośrednio w dyskusji z tobą dałem a o czym możesz przeczytać nawet na Wiki w pierwszym z 24 Artykułów Wiary Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego
5) jeżeli nie chcesz lub nie potrafisz pochylić się nad argumentami innych to nie dyskutuj, oszczędzisz sobie nerwy a innym czas

===

czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie ...przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Bartosz
 lipiec 01 2010 19:13   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/14/07
Postów:: 699

Mat. 23:8
Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście.
Mat. 23:10
Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus
1Co 8:6
dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy.

Każdy rodzaj antytrynitaryzmu tak twierdzi, każdy Żyd, każdy Żyd mesjanistyczny, każdy gnostyk odrzucający Trójce i każdy inny kościół antytrynitarski, że zapowiedziany mesjasz był tylko jeden, którym to On jest nauczycielem, bowiem słyszy Boga.

Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni //(oto masz z kontekstem)

Dokładnie. Jeśli Ojciec nie chce by coś danego uczynił Jezus, Jezus będzie bezsilny i tego nie uczyni, np. nie będzie wstanie żadnego cudu sprawić. Bóg Jezusowi objawiał swą wolę, więc wiedział co ma robić, bo to mówił Mu Bóg. A jeśli Jezus się sprzeciwi Ojcu to Jezus poniesie karę co potwierdza pismo i proroctwa - czyli miał własną wolę.


Powtarzam więc pytanie:
„Który człowiek może to powiedzieć o sobie?”
O którym człowieku możecie to powiedzieć?

Zapowiedziany i oczekiwany przez Żydów, żydowski mesjasz.

I dalej, czyje to Ciało, kto więcej jest naszą nadzieją?:
Eph 4:4Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. (5) Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.

Podając dodatkowo wers 6 o wiele więcej można dostrzec, jak i cały ten fragment.

1 A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, 2 z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. 3 Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. 4 Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. 5 Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. 6 Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
- Apostołowie byli więź duchową z Ojcem, gdzie razem tworzyli zgromadzenie(kościół)

Coś mi się zdaje, że brak Wam argumentów.

Na co niby nam brak argumentów? Bo w tym wypadku ośmieszasz się takie słowa wypisując. Równie dobrze mogę powiedzieć, że nie odniosłaś się w ogóle do tego o czym była dyskusja z postów z czerwiec 29 2010 21:01 oraz czerwiec 29 2010 20:56.

Ja nie mam na celu udowadniać, czy Trójca jest biblijna czy nie. Chce tylko pokazać, że są różne interpretacje na temat Jezusa, przez wiele kościołów i Ojców Kościoła.
W każdym bądź razie brak ci argumentów na to, że antytrynitaryrze to ktoś "kto nie wierzy Biblii" - bo to jest zwykłą nieprawdą. Interpretacji jest wiele jeśli chodzi o bóstwo lub człowieczeństwo Jezusa lub to i to, i z tym musisz się pogodzić. A nie mówiąc od razu, że nie wierzą w Biblię. Bo równie dobrze mogli to zarzucić każdemu kto inaczej interpretuje tekst(co często też robią prawnicy w interpretacji prawa).

===

'tylko gnostyk jest naprawdę pobożny', 'prawdziwym chrześcijaninem jest gnostyk' Klemens Aleksandryjski, Stromateis
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Yasmin
 lipiec 01 2010 20:08   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/30/09
Postów:: 391


2) Na tym forum ekumenicznym odrzuć lepiej termin herezja na inne poglądy teologiczne niz twoje czy twojej denominacji, będzie ci wtedy łatwiej (chyba nie chcesz aby inni takim językiem mówili o teologii twojego kościoła)
3) Przyjmij do wiadomości, że inni debilami nie są, w tym i wielu myślicieli i teologów różnych czasów którym do pięt nie dorastamy, a pomimo tej samej Biblii mogą przyjmować inną interpretację niż ty. Pokora jest także wskazana z tego powodu, ze nawet w obrębie jednego kościoła różne fragmenty Biblii są różnie interpretowane.
4) W tym wątku mam poglad zblizony do dezertera, metodyści są trynidalni (gdybyś się pogubiła) czego dowód juz pośrednio w dyskusji z tobą dałem a o czym możesz przeczytać nawet na Wiki w pierwszym z 24 Artykułów Wiary Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego
5) jeżeli nie chcesz lub nie potrafisz pochylić się nad argumentami innych to nie dyskutuj, oszczędzisz sobie nerwy a innym czas


Zaniemówiłem. Jesteś naprawdę zwolenniczką pogladu, ze przestępcy sa uwarunkowani genetycznie? czy zastanawiałaś się moze nad eliminacja przestępstw? Będąc konsekwentną musiałabyś przeprowadzić selekcje genetyczna !Ekumenizm nie polega na potakiwaniu, moją rękę już odrzuciłaś, sama też użyłaś argumentu dla swojej interpretacji: "Chyba, że kto nie wierzy Biblii", więc nie zachowuj się jak hipokrytka.Pokazana przeze mnie koncepcje jest kompromisem o tyle, ze opisuje pewien stan bez pytań w jaki sposób. Jest gorsetem dla wszelkich dywagacji filozoficznych próbujących odgadnąć Pana. To chyba największy wkład praktycznej teologii rzymskiej w rozwój chrzescijaństwa.
Ortodoksja chrześcijańska głosi, że na krzyżu umarł baranek doskonały, różny od innych ze stada brakiem skazy, brakiem grzechu, a ty wchodzac w biologię proponujesz coś baranopodobnego. Jezus był więc (także) człowiekiem, czy był człekokształtny? Twoje filozoficzne dewagacje to własnie to przed czym po wiekach sporów chcieli nas uchronić.


To są przykłady Twoich Rafi merytorycznych argumentów. Nie potrafisz dyskutować nie odpisuj. Wiele razy wkładałeś w moje usta obce mi, głupie słowa. Teraz też.
A tu o co mnie oskarżasz?
Twoje filozoficzne dewagacje to własnie to przed czym po wiekach sporów chcieli nas uchronić.


Szkoda Ci "czasu", nie odpowiadaj. Może milczenie będzie Twoją lepszą stroną niż to co powyżej pokazałeś.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Rafi F
 lipiec 01 2010 20:33   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 06/11/05
Postów:: 3072

Cóż Yasmin, kto mieczem wojuje ten od miecza ginie (choć nie ze wszystkiego jestem dumny: kilka złośliwości mogłem sobie darować, a niektóre myśli sformułować delikatniej). Szkoda, że nie widzisz własnego odbicia w twoich postach.

Tak, na "dyskusje" z tobą dziś szkoda mi czasu. Przyszłość obroni się sama - z twoim nastawieniem (o ile go nie zmienisz) niedługo nie będziesz miała z kim dyskutować.

Będę szczególnie śledził twoje posty pod względem zgodności z Zasadami Publikacji - masz nie częsty dar zrażania do siebie osób nastawionych a priori pozytywnie.

===

czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie ...przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Yasmin
 lipiec 01 2010 20:57   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/30/09
Postów:: 391

Rafi a kto do mnie tak grzecznie i merytorycznie napisał, bo nie mogę znaleźć?
„Przyjmij do wiadomości, że inni debilami nie są, w tym i wielu myślicieli i teologów różnych czasów którym do pięt nie dorastamy , a pomimo tej samej Biblii mogą przyjmować inną interpretację niż ty. "

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Yasmin
 lipiec 01 2010 21:14   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/30/09
Postów:: 391

Quote by: BLyy

Mat. 23:8
Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście.
Mat. 23:10
Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus
1Co 8:6
dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy.

Każdy rodzaj antytrynitaryzmu tak twierdzi, każdy Żyd, każdy Żyd mesjanistyczny, każdy gnostyk odrzucający Trójce i każdy inny kościół antytrynitarski, że zapowiedziany mesjasz był tylko jeden, którym to On jest nauczycielem, bowiem słyszy Boga.

Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni //(oto masz z kontekstem)

Dokładnie. Jeśli Ojciec nie chce by coś danego uczynił Jezus, Jezus będzie bezsilny i tego nie uczyni, np. nie będzie wstanie żadnego cudu sprawić. Bóg Jezusowi objawiał swą wolę, więc wiedział co ma robić, bo to mówił Mu Bóg. A jeśli Jezus się sprzeciwi Ojcu to Jezus poniesie karę co potwierdza pismo i proroctwa - czyli miał własną wolę.


Powtarzam więc pytanie:
„Który człowiek może to powiedzieć o sobie?”
O którym człowieku możecie to powiedzieć?

Zapowiedziany i oczekiwany przez Żydów, żydowski mesjasz.

I dalej, czyje to Ciało, kto więcej jest naszą nadzieją?:
Eph 4:4Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. (5) Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.

Podając dodatkowo wers 6 o wiele więcej można dostrzec, jak i cały ten fragment.

1 A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, 2 z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. 3 Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. 4 Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. 5 Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. 6 Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
- Apostołowie byli więź duchową z Ojcem, gdzie razem tworzyli zgromadzenie(kościół)

Coś mi się zdaje, że brak Wam argumentów.

Na co niby nam brak argumentów? Bo w tym wypadku ośmieszasz się takie słowa wypisując. Równie dobrze mogę powiedzieć, że nie odniosłaś się w ogóle do tego o czym była dyskusja z postów z czerwiec 29 2010 21:01 oraz czerwiec 29 2010 20:56.

Ja nie mam na celu udowadniać, czy Trójca jest biblijna czy nie. Chce tylko pokazać, że są różne interpretacje na temat Jezusa, przez wiele kościołów i Ojców Kościoła.
W każdym bądź razie brak ci argumentów na to, że antytrynitaryrze to ktoś "kto nie wierzy Biblii" - bo to jest zwykłą nieprawdą. Interpretacji jest wiele jeśli chodzi o bóstwo lub człowieczeństwo Jezusa lub to i to, i z tym musisz się pogodzić. A nie mówiąc od razu, że nie wierzą w Biblię. Bo równie dobrze mogli to zarzucić każdemu kto inaczej interpretuje tekst(co często też robią prawnicy w interpretacji prawa).


Że interpretacji jest wiele, tego nie potrzeba nikomu dowodzić, bo to wiedza powszechna od setek lat. Ale prawda jest jedna. Przez wycinanie moich komentarzy, pomówienia i kpiny nie zmienicie jej.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Bartosz
 lipiec 01 2010 22:55   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/14/07
Postów:: 699

Że interpretacji jest wiele, tego nie potrzeba nikomu dowodzić, bo to wiedza powszechna od setek lat.

Wow, to w końcu wycofujesz się ze słów, że nie wierzą w Biblię ci co Trójcę odrzucają?

Ale prawda jest jedna.

Dokładnie. Dlatego nigdzie nie jest powiedziane, że interpretacja jaką ty uznajesz jest prawdą. Tak samo nie może uznać obóz przeciwny. To kwestia wiary

Przez wycinanie moich komentarzy

Nikt twoich komentarzy nie wycina, co najwyżej przenosi co spotkało też moje komentarze.

pomówienia i kpiny nie zmienicie jej.

W tej chwili to ty pomówiłaś mnie o to, że oskarżam Cię o złamanie regulaminy. Oraz kpisz i pomawiasz tych, którzy nie uznają Jezusa za Boga, mówiąc, że są tym kto "nie wierzy Biblii". Uważasz, że zachowałaś się fair? Gdybyś przyjęła z pokorą, że jest wiele interpretacji na temat boskości lub nieboskości Jezusa to było by okey, oraz gdybyś nie obraziła wielu chrześcijan którzy wierzą inaczej, to by tego tematu nie było. Bo jakbyś się czuła gdyby chrześcijanin powiedział Ci, że nie wierzysz Biblii? Miło by Ci było?

===

'tylko gnostyk jest naprawdę pobożny', 'prawdziwym chrześcijaninem jest gnostyk' Klemens Aleksandryjski, Stromateis
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Yasmin
 lipiec 01 2010 23:16   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/30/09
Postów:: 391

Quote by: BLyy

Że interpretacji jest wiele, tego nie potrzeba nikomu dowodzić, bo to wiedza powszechna od setek lat.

Wow, to w końcu wycofujesz się ze słów, że nie wierzą w Biblię ci co Trójcę odrzucają?

Ale prawda jest jedna.

Dokładnie. Dlatego nigdzie nie jest powiedziane, że interpretacja jaką ty uznajesz jest prawdą. Tak samo nie może uznać obóz przeciwny. To kwestia wiary

Przez wycinanie moich komentarzy

Nikt twoich komentarzy nie wycina, co najwyżej przenosi co spotkało też moje komentarze.

pomówienia i kpiny nie zmienicie jej.

W tej chwili to ty pomówiłaś mnie o to, że oskarżam Cię o złamanie regulaminy. Oraz kpisz i pomawiasz tych, którzy nie uznają Jezusa za Boga, mówiąc, że są tym kto "nie wierzy Biblii". Uważasz, że zachowałaś się fair? Gdybyś przyjęła z pokorą, że jest wiele interpretacji na temat boskości lub nieboskości Jezusa to było by okey, oraz gdybyś nie obraziła wielu chrześcijan którzy wierzą inaczej, to by tego tematu nie było. Bo jakbyś się czuła gdyby chrześcijanin powiedział Ci, że nie wierzysz Biblii? Miło by Ci było?


Odpowiedź zupełnie niemerytoryczna i najzwyczajniej nierzetelna - kolejne pomówienia.
Nie jestem wielbłądem, ale nie zamierzam tego dowodzić.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
eviva
 lipiec 01 2010 23:24   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1139

W ewangeliach pisze o preegzystencji Syna Bożego,który jest określany jako niezmienny Ja Jestem Chrystus. On nie mówił w nich o sobie,że jest Jezusem lub Jezusem Chrystusem.Jezus jako Syn Człowieczy,fizyczne ciało pozbawione świadomości,nie czynił żadnych cudów.Cuda czynił wcielony w niego Syn Boży Chrystus przy pomocy Ducha Świętego,Bożej energii,do której miał dostęp i którą przekazywał Apostołom.Chrystus był obecny w Jezusie przez swojego Ducha Chrystusowego.Z NT wiadomo,że:

"...ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, ...jedynie ma wartość przed Bogiem. (1 Piotra 3,4).

W przypadku Chrystusa,takim duchem był Duch Chrystusowy.

===

W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Dezerter
 lipiec 01 2010 23:42   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Quote by: Yasmin
Odpowiedź zupełnie niemerytoryczna i najzwyczajniej nierzetelna - kolejne pomówienia.
Nie jestem wielbłądem, ale nie zamierzam tego dowodzić.
[/p]

Proszę Was - rójka inteligentnych i kulturalnych ludzi ....a jak dzieci w piaskownicy Oops! Wink

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Bartosz
 lipiec 01 2010 23:56   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/14/07
Postów:: 699

Odpowiedź zupełnie niemerytoryczna i najzwyczajniej nierzetelna - kolejne pomówienia.
Nie jestem wielbłądem, ale nie zamierzam tego dowodzić.

To nie oskarżaj w takim razie innych o pomówienia i kpiny, skoro sama zakpiłaś ze mnie wmawiając mi coś co nie powiedziałem oraz z paru milionów chrześcijan, chrześcijanko. Albo przestaniesz więc takie rzeczy pisać, albo nie dziw się, że inni traktują cię tak samo. I przyjmij z pokorą, że sama tutaj na forum nie jesteś w porządku wobec innych. Jeśli będziesz dalej taka, to nie mam zamiaru dyskutować z Tobą.

===

'tylko gnostyk jest naprawdę pobożny', 'prawdziwym chrześcijaninem jest gnostyk' Klemens Aleksandryjski, Stromateis
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Yasmin
 lipiec 02 2010 00:13   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/30/09
Postów:: 391

Quote by: BLyy

Odpowiedź zupełnie niemerytoryczna i najzwyczajniej nierzetelna - kolejne pomówienia.
Nie jestem wielbłądem, ale nie zamierzam tego dowodzić.

To nie oskarżaj w takim razie innych o pomówienia i kpiny, skoro sama zakpiłaś ze mnie wmawiając mi coś co nie powiedziałem oraz z paru milionów chrześcijan, chrześcijanko. Albo przestaniesz więc takie rzeczy pisać, albo nie dziw się, że inni traktują cię tak samo. I przyjmij z pokorą, że sama tutaj na forum nie jesteś w porządku wobec innych. Jeśli będziesz dalej taka, to nie mam zamiaru dyskutować z Tobą.


No trudno. Taka to i dyskusja, ze strony Twojej i Rafiego ciągłe obrażanie i pomawianie. Teraz też. I co w imieniu "paru milionów chrześcijan" mówisz? To pokora.
No to kończmy.
Pa.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Bartosz
 lipiec 02 2010 00:26   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/14/07
Postów:: 699

Quote by: Yasmin

Quote by: BLyy

Odpowiedź zupełnie niemerytoryczna i najzwyczajniej nierzetelna - kolejne pomówienia.
Nie jestem wielbłądem, ale nie zamierzam tego dowodzić.

To nie oskarżaj w takim razie innych o pomówienia i kpiny, skoro sama zakpiłaś ze mnie wmawiając mi coś co nie powiedziałem oraz z paru milionów chrześcijan, chrześcijanko. Albo przestaniesz więc takie rzeczy pisać, albo nie dziw się, że inni traktują cię tak samo. I przyjmij z pokorą, że sama tutaj na forum nie jesteś w porządku wobec innych. Jeśli będziesz dalej taka, to nie mam zamiaru dyskutować z Tobą.


No trudno. Taka to i dyskusja, ze strony Twojej i Rafiego ciągłe obrażanie i pomawianie. Teraz też. I co w imieniu "paru milionów chrześcijan" mówisz? To pokora.
No to kończmy.
Pa.


Ja w przeciwieństwie do ciebie bronie innych a ty ich atakujesz. Różnice każdy widzi. Pokorą jest bronić innych, a nie atakować.

Teraz zacytuje ciebie:
Jezus ma równocześnie boską naturę. I to, że jest Bogiem, jest jasno napisane. Chyba, że kto nie wierzy Biblii.
Z tematu Ciało i krew - LINK. Komentarz z daty czerwiec 24 2010 22:22.

Oraz:
padły pod moim adresem niezasadne zarzuty łamania regulaminu. Z tematu Ciało i krew - LINK. Komenatrz z daty lipiec 01 2010 05:12

Prawda sama się obroni. Sama obrażasz innych i nie stać cię na to, byś wycofała swe słowa. No to pa.

===

'tylko gnostyk jest naprawdę pobożny', 'prawdziwym chrześcijaninem jest gnostyk' Klemens Aleksandryjski, Stromateis
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Yasmin
 lipiec 02 2010 00:45   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/30/09
Postów:: 391

Quote by: BLyy

Quote by: Yasmin

Quote by: BLyy

Odpowiedź zupełnie niemerytoryczna i najzwyczajniej nierzetelna - kolejne pomówienia.
Nie jestem wielbłądem, ale nie zamierzam tego dowodzić.

To nie oskarżaj w takim razie innych o pomówienia i kpiny, skoro sama zakpiłaś ze mnie wmawiając mi coś co nie powiedziałem oraz z paru milionów chrześcijan, chrześcijanko. Albo przestaniesz więc takie rzeczy pisać, albo nie dziw się, że inni traktują cię tak samo. I przyjmij z pokorą, że sama tutaj na forum nie jesteś w porządku wobec innych. Jeśli będziesz dalej taka, to nie mam zamiaru dyskutować z Tobą.


No trudno. Taka to i dyskusja, ze strony Twojej i Rafiego ciągłe obrażanie i pomawianie. Teraz też. I co w imieniu "paru milionów chrześcijan" mówisz? To pokora.
No to kończmy.
Pa.


Ja w przeciwieństwie do ciebie bronie innych a ty ich atakujesz. Różnice każdy widzi. Pokorą jest bronić innych, a nie atakować.

Teraz zacytuje ciebie:
Jezus ma równocześnie boską naturę. I to, że jest Bogiem, jest jasno napisane. Chyba, że kto nie wierzy Biblii.
Z tematu Ciało i krew - LINK. Komentarz z daty czerwiec 24 2010 22:22.

Oraz:
padły pod moim adresem niezasadne zarzuty łamania regulaminu. Z tematu Ciało i krew - LINK. Komenatrz z daty lipiec 01 2010 05:12

Prawda sama się obroni. Sama obrażasz innych i nie stać cię na to, byś wycofała swe słowa. No to pa.


Miałeś mi nie odpisywać.
Ale cóż jest obraźliwego w stwierdzeniu faktu, że ktoś nie wierzy Biblii?
Wszak wszyscy chrześcijanie uznają Jezusa za Boga, A Żydzi na przykład nie.
Nie uważam, żeby to było dla nich obraźliwe.
Tak co pisałeś do mnie Ty i Rafi na różnych wątkach niech każdy sam osądzi.
Nie chce mi się ciągnąć tych Waszych niemerytorycznych sporów.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Bartosz
 lipiec 02 2010 00:50   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/14/07
Postów:: 699

Miałeś mi nie odpisywać.
Ale cóż jest obraźliwego w stwierdzeniu faktu, że ktoś nie wierzy Biblii?
Wszak wszyscy chrześcijanie uznają Jezusa za Boga, A Żydzi na przykład nie.
Nie uważam, żeby to było dla nich obraźliwe.
Tak co pisałeś do mnie Ty i Rafi na różnych wątkach niech każdy sam osądzi.
Nie chce mi się ciągnąć tych Waszych niemerytorycznych sporów.

A jak ty byś się poczuła gdyby ktoś powiedział, że ty nie wierzysz w biblii? Tak samo byś się poczuła urażona. Dla chrześcijan jest to obraźliwe. I to nie wszyscy uznają Jezusa za Boga, radzę poduczyć się z historii albo poszukać na googlach. I pod twoim adresem nie ozywałem oskarżeń, sama rzuciłaś oskarżenie w moją stronę, że posądzam cie o lamanie regulaminu, słowa te nie powinny paść.

===

'tylko gnostyk jest naprawdę pobożny', 'prawdziwym chrześcijaninem jest gnostyk' Klemens Aleksandryjski, Stromateis
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Yasmin
 lipiec 02 2010 01:44   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/30/09
Postów:: 391

Quote by: BLyy

Miałeś mi nie odpisywać.
Ale cóż jest obraźliwego w stwierdzeniu faktu, że ktoś nie wierzy Biblii?
Wszak wszyscy chrześcijanie uznają Jezusa za Boga, A Żydzi na przykład nie.
Nie uważam, żeby to było dla nich obraźliwe.
Tak co pisałeś do mnie Ty i Rafi na różnych wątkach niech każdy sam osądzi.
Nie chce mi się ciągnąć tych Waszych niemerytorycznych sporów.

A jak ty byś się poczuła gdyby ktoś powiedział, że ty nie wierzysz w biblii? Tak samo byś się poczuła urażona. Dla chrześcijan jest to obraźliwe. I to nie wszyscy uznają Jezusa za Boga, radzę poduczyć się z historii albo poszukać na googlach. I pod twoim adresem nie ozywałem oskarżeń, sama rzuciłaś oskarżenie w moją stronę, że posądzam cie o lamanie regulaminu, słowa te nie powinny paść.


No tak, ja nie mogę stwierdzić, że ktoś tam nie wierzy Biblii. Ale jak sam piszesz do mnie, to już nie jesteś taki wrażliwy.

Oczywiście Ty, jak i każdy z forumowiczów może nie zgadzać się z moimi twierdzeniami tutaj odnośne tekstu do Filipian, lecz Biblia w niejednym miejscu mówi o tym, że na pewno miał postać człowieka. Na pewno nie miał tak, że nie miał żadnej postaci


Twoje twierdzenie, raz jest niebiblijne, dwa jest sprzeczne z biblią.

A czytałas kiedyś jakieś strony przeciwników Trójcy? Chyba tylko Świadków Jehowy. Bo raczej wątpliwe byś zaznajomiła się choćby z interpretacjami Zydów mesjanistycznych, czy starożytnych judeochrześcijan.


W co wierzą chrześcijanie? Encyklopedia PWN: "Chrześcijaństwo uznaje istnienie jednego Boga w 3 Osobach, czyli w Trójcy Świętej (Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty), który w swej boskiej osobie Syna Bożego wcielił się w indywidualną naturę ludzką oraz dokonał dzieła zbawienia świata; odwołuje się do objawienia otrzymanego od Boga w Jezusie Chrystusie, które przekazuje tradycja chrześcijańska, zwłaszcza Nowy Testament. "


===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Rafi F
 lipiec 02 2010 07:18   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 06/11/05
Postów:: 3072

Quote by: Yasmin


W co wierzą chrześcijanie? Encyklopedia PWN: "Chrześcijaństwo uznaje istnienie jednego Boga w 3 Osobach, czyli w Trójcy Świętej (Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty), który w swej boskiej osobie Syna Bożego wcielił się w indywidualną naturę ludzką oraz dokonał dzieła zbawienia świata; odwołuje się do objawienia otrzymanego od Boga w Jezusie Chrystusie, które przekazuje tradycja chrześcijańska, zwłaszcza Nowy Testament. "

Twój ekskluzywizm mnie nie dziwi ale żeby zasłaniać się definicją encyklopedyczną? Przy okazji nie wiem jak jest w twoim wydaniu ale w moim jest dalej wspomnienie o niektórych kościołach wschodnich, unitarianach i "liberalnych protestantach" jako chrzescijanach .
Skoro jednak bawisz się definicjami, to np. Ks Hryniewicz wg PWN nie jest wg ciebie chrześcijaninem (nadzieja powszechnego zbawienia, podważanie wieczności piekła)! Nie wspominając nawet o Hans Urs von Balthasar czy moim ulubionym ojcu chrześcijaństwa Grzegorzu z Nyssy (nauczający o powszechnym zbawieniu św. prawosławia i katolików, nazywany przez jemu współczesnych "kolumną kościoła" i "filarem ortodoksji", jest w twojej encyklopedii?) . Ba, nie jestem pewien nawet czy JP2 w niektórych momentach też zdradzający nadzieję powszechnego zbawienia (i trzykrotnie namawiający Balthasara do przyjęcia kapelusza kardynała) jest wg PWN chrześcijaninem!
Powiem szczerze, że w tym haśle Wikipedia bije PWN o głowę.

A tak przy okazji, to nigdy nie przyznajesz się do błędów, a w zamian zawsze próbujesz na oślep atakować? Ciężko ci będzie z taką postawą nie tylko tutaj ale, co gorsze, także w realu.

===

czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie ...przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Bartosz
 lipiec 02 2010 18:43   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/14/07
Postów:: 699

No tak, ja nie mogę stwierdzić, że ktoś tam nie wierzy Biblii. Ale jak sam piszesz do mnie, to już nie jesteś taki wrażliwy.

Co niby dokładnie pisze do ciebie obraźliwego co? Nawet zacytować nie potrafisz tylko rzucasz pustymi hasłami jak fałszywi prorocy.

W co wierzą chrześcijanie? Encyklopedia PWN: "Chrześcijaństwo uznaje istnienie jednego Boga w 3 Osobach, czyli w Trójcy Świętej (Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty), który w swej boskiej osobie Syna Bożego wcielił się w indywidualną naturę ludzką oraz dokonał dzieła zbawienia świata; odwołuje się do objawienia otrzymanego od Boga w Jezusie Chrystusie, które przekazuje tradycja chrześcijańska, zwłaszcza Nowy Testament. "

Wiesz co napisała na temat Ariusza ta sama encyklopedia? Że był to filozof i teolog chrześcijański.

Poza tym widzę, że stwarzasz sobie autorytetów wyższych niż Biblia. Stawiasz ludzi którzy setki lat po Chrystusie sobie coś takiego ustalili kto kim jest, wyżej nade Biblia. Bo Biblia co mówi na temat kim jest chrześcijanin? Ten kto wierzy, że Jezus jest mesjaszem którego przysłał Bóg, oraz ten kto słuchał Jego nauk jak mają postępować miłując bliźniego swego jak siebie samego. Więc ci co nie uznają Trójcy do tej regułki pasują, tak twierdzi Biblia droga koleżanko. Jezus nie raz mawia, uwierz we mnie a będzie Ci dane królestwo. Jeśli uważasz inaczej, podaj cytaty potwierdzające to, że warunkiem do bycia chrześcijaninem jest wiara w bóstwo Jezusa, że jeśli nie uzna Jezusa Bogiem to chrześcijaninem nie jest, gdzie Jezus specjalnie mówi, że wtedy nie będzie zbawiony. Powiem ci jedno, nie znajdziesz.

===

'tylko gnostyk jest naprawdę pobożny', 'prawdziwym chrześcijaninem jest gnostyk' Klemens Aleksandryjski, Stromateis
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Zawartość wygenerowana w: 0,44 sekund
Nowy wątek Odpowiedz 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana