Zapłodnienie "in vitro" dobrem - dla kogo? - przypisy

śro, 5 maj 2004, 00:42:53

Autor: Artur J. Katolo

Powrót do artykułu Zapłodnienie "in vitro" dobrem - dla kogo?

1 Por. P. G. C r o s i g n a n i, Le principali tecniche di procreazione assistita; una visione d’insieme, w: La procreazione assistita. Aspetti scientifici, etici e giuridici. Atti della terza Giornata Europea di Bioetica. Milano 26 novembre 1988, Torino 1989, s. 26; M. V i d a l, Manuale di etica teologica, vol. 2/I: Morale della persona e bioetica teologica, Assisi 1995, s. 602-604.

2 Por. V i d a l, dz. cyt., s. 609.

3 Por. C r o s i g n a n i, dz. cyt., s. 28.

4 Por. M. V i g n a l i, Aspetti evolutivi di alcune modalità di procreazione assistita, w: La procreazione assistita. Aspetti scientifici, etici e giuridici, s. 33.

5 Por. A. S p a g n o l o, Bioetica nella ricerca e nella prassi medica, Torino 1997, s. 484.

6 Por. P. C o n n o r, Is IVF Good Medicine?, "Ethics and Medicine" 1991 nr 7.1, s. 11.

7 Por. S p a g n o l o, dz. cyt., s. 484.

8 Por. J. M. G r i l l o, Ricerca biologica e fecondazione artificiale, w: La procreazione assistita. Aspetti scientifici, etici e giuridici, s. 38.

9 Endometrium - tkanka wyścielająca wnętrze macicy. Dzięki tej tkance, a dokładniej jej specyficznej budowie możliwym jest proces zagnieżdżenia się zarodka w macicy. Wielu uczonych zwracało już uwagę na fakt, że sztucznie podane hormony powodują proces "chudnięcia" endometrium, a przez to implantacja zarodka staje się niemożliwa. W ten właśnie sposób działa większość antykoncepcyjnych pigułek hormonalnych. Por. S. G. S o m k u t i [i inni], The effect of oral contraceptive pills on markers of endometrial receptivity, "Fertility and Sterility" 1996 nr 65, s. 484-488; R. J. N o r m a n [i inni], Inhibin and relaxin concentration in early singleton, multiple, and failing pregnancy: relationship to gonadotropin and steroid profiles, "Fertility and Sterility" 1993 nr 59, s. 130-137; J. A. E d e n [i inni], The effect of Clomiphene citrate on follicular phase increase in endometrial thickness and uterine volume, "Obstetrics Gynecology" 1989 nr 73, s. 187-190; S. Y a g e l, The effect of ethinyl estradiol on endometrial thickness and uterine volume during ovulation induction by Clomiphene citrate, "Fartility and Sterility" 1992 nr 57, s. 33-36.

10 Por. A. S p a g n o l o, Tecniche di fecondazione artificiale e inizio della vita umana, w: P o n t i f i c i a A c a d e m i a P e r L a V i t a, Commento interdisciplinare alla 'Evangelium vitae', Vaticano 1997, s. 603.

11 Por. S p a g n o l o, Bioetica nella ricerca e nella prassi medica, s. 493-495.

12 Por. tamże, s. 498-499. Autor powołuje się na dane King Edwards Memorial Hospital w Perth. Według tych danych ryzyko powstania ciąży pozamacicznej na skutek zastosowania metody FIVET wynosi 16 proc..

13 Por. S p a g n o l o, Tecniche di fecondazione artificiale e inizio della vita umana, w: dz. cyt., s. 604n.

14 Por. tamże, s. 605. P. Connor powołując się na The Australian In Vitro Collaborative Study stwierdza, że ilość ciąż mnogich w wyniku zastosowania procedury FIVET wzrasta trzydziestokrotnie, zaś każde dwoje dzieci z pięcioro urodzonych po zastosowaniu FIVET pochodzi z ciąży mnogiej. Por. C o n n o r, dz. cyt., s. 12.

15 Por. C o n n o r, dz. cyt., s. 12.

16 Por. tamże.

17 Por. E. S g r e c c i a, Bioetica. Manuale per medici e biologi, Milano 1987, s. 243

18 Por. M. C o z z o l i, L’embrione umano: aspetti etico-normativi, w: P o n t i f i c i a A c c a d e m i a P e r L a V i t a, Identità e statuto dell’embrione umano, Città del Vaticano 1998, s. 243-244.

19 K o n g r e g a c j a N a u k i W i a r y, Instrukcja Donum vitae, nr I/5.

20 Tamże, nr I/6.

21 Por. S. R. R a e, Reproductive technologies and the theology of the family, "Ethics and Medicine" 1994 nr 10.1, s. 11.

22 C e n t r o d i B i o e t i c a e D i r i t t i U m a n i U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i L e c c e, I diritti del nascituro e la procreazione artificiale, Città del Vaticano 1995, nr 7.

23 Por. E. S g r e c c i a, Manipolazioni genetiche e procreazione artificiale: implicazioni etuche, w: Etica e trasformazioni tecnologiche. Atti del 57 corso di aggiornamento culturale dell’Università Cattolica (Arezzo, 20-25 IX 1987), Milano 1987, s. 201n.

24 Por. D. T e t t a m a n z i, Bioetica. Difendere le frontiere della vita, Casale Monferrato 1996, s. 159n.

25 J a n P a w e ł II, Adhortacja Familiaris consortio, nr 11.

26 Por. T e t t a m a n z i, dz. cyt., s. 160n.

27 Por. C o z z o l i, dz. cyt., s. 264.

28 K o n g r e g a c j a N a u k i W i a r y, Instrukcja Donum vitae, nr II/A/2.

29 C e n t r o d i B i o e t i c a e D i r i t t i U m a n i U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i L e c c e, dz. cyt., nr 8.

30 Por. S. L e o n e, Lineamenti di bioetica, Palermo 1987, s. 148.

31 Por. J.-L. B r u g u è s, Fecondazione artificiale: una scelta etica?, Torino 1991, s. 109.

32 Por. C o n n o r, dz. cyt., s. 11.

33 Por. L. B a t t a g l i a, Il punto di vista della donna nelle pratiche di procreazione assistita, w: Procreazione assistita e tutela del figlio. Prospettive feministe, dibattito bioetico e ipotesi normative, red. P. C a t t o r i n i, Milano 1996, s. 13n.

34 Por. tamże, s. 19.

35 Por. T e t t a m a n z i, dz. cyt. S. 168n.

36 Por. tamże, s. 170.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20040505004253489