Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Pallotinum - wydawnictwem papieskim

Krotką historię wydawnictwa Pallottinum oraz jego wkład w propagowanie nauk papieskich przedstawia wieloletni dyrektor wydawnictwa ks. Stefan Dusza SACWydawnictwo PALLOTTINUM rozpoczęło swoją działalność w Poznaniu w 1948 r. Działalność wydawnicza Księży Pallotynów (misyjnego stowarzyszenia założonego przez św. Wincentego Pallottiego – kapłana rzymskiego w 1835 r.), sprowadzonych do Polski przez ks. Alojzego Majewskiego w 1907 r., rozpoczyna się w następnym roku (1908) wydawaniem we Lwowie, w Wydawnictwie „Polonia”, czasopisma Królowa Apostołów. Pierwsze pozycje książkowe ukazują się w Cieszynie w 1913 r. Szeroko znaną i rozwiniętą działalność wydawniczą – jako jedno z naczelnych apostolskich zadań statutowych – prowadzono w okresie międzywojennym. Od 1927 r. oficyna (wydawnictwo i drukarnia) mieściła się w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 71. Ukazywało się wtedy wiele książek oraz dziennik Polak – Katolik.

Dziś książki ze znakiem Pallottinum znane są nie tylko czytelnikom w kraju, docierają bowiem do wszystkich ośrodków polonijnych na całym świecie.

Tematyka i wydawniczy profil kształtowały się powoli i ostatecznie skrystalizowały w latach sześćdziesiątych. Jak każde bowiem wydawnictwo, zgodnie zresztą z osiągnięciami swego międzywojennego poprzednika, Pallottinum miało ambicje i chciało korzystać z pełnej skarbnicy katolickiego piśmiennictwa ojczystego i światowego, w każdym jego gatunku i kształcie literackim. Samo życie społeczne z jego naglącymi potrzebami oraz polityka kulturalna nowej państwowości socjalistycznej stawiały jednak nowe wymagania

W zakresie literatury pięknej wydano m.in. dzieła Zofii Kossak (Krzyżowcy, Suknia Dejaniry, Gość oczekiwany, Bez oręża, Król trędowaty), Gustawa Morcinka (Byli dwaj bracia), Jana Dobraczyńskiego (Wybrańcy gwiazd, Święty miecz), Władysława J. Grabskiego (Rapsodia świdnicka, Saga o Jarlu Broniszu), Jerzego Zawieyskiego (Pokój głębi, Owoc czasu swego, Dramaty), Jana Parandowskiego (Mój Rzym), Romana Brandstaettera (Psałterz). Publikacje tych książek stanowią cenny wkład do polskiej kultury i literatury okresu powojennego. To książki ważne również dla polskiego katolicyzmu. Rozpoczynali swą działalność pisarską, drukując W Wydawnictwie Pallottinum, rozpoczynali swoja działalność pisarską m.in.: Leszek Prorok, Zbyszko Bednorz, Zbigniew Pędziński, Tadeusz Kudliński.

Główna działalność Wydawnictwa dotyczy jednak książek religijnych. Złotą kartę Wydawnictwa stanowi Biblia Tysiąclecia – pierwszy polski przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu z języków oryginalnych. Pallottinum otrzymało też prawa do wydawania dokumentów Stolicy Apostolskiej. Tu ukazuje się Sobór Watykański II (dokumenty) – wersja polska i polsko-łacińska. Seria podręczników dla Wyższych Seminariów Duchownych i Księgi liturgiczne. Wydaje się, że są to pozycje niezastąpione w rozwoju nauki i kultury katolickiej w Polsce.

Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża i zmiany polityczne w kraju, zniesienie cenzury i ograniczeń w zakupie papieru ożywiły znacznie działalność wydawniczą.

Wydawnictwo Pallottinum stało się pierwszym wydawcą tekstów papieskich Jana Pawła II. Poprzednio wydawało dokumenty Piusa XII, Jana XXIII i Pawła VI. Jan Paweł II w swym wieloletnim pasterzowaniu starał się docierać do ludzi bezpośrednio poprzez pielgrzymki jak i słowo pisane Zobacz załącznik – wykaz publikacji Pallottinum dotyczących Jana Pawła II.

Na spotkaniu z Ojcem świętym zaraz po wyborze ustaliliśmy, że będziemy się starać wydawać w Polsce i dla Polonii nauczanie papieskie. Czas był w Polsce trudny dla tego typu działalności, gdyż w tym okresie w PRLu działał Urzędu Kontroli Prasy istniał obowiązek zatwierdzania każdego tytułu do wydania jakiejkolwiek książki przez Ministerstwo Kultury i Sztuki (Departament Wydawnictw później Naczelny Zarząd Wydawnictw) i uzyskania odpowiedniego przydziału papieru. «(Nawiasem mówiąc, zgoda była wymagana na każdym etapie wydawania książki. Wstępne uzyskanie zatwierdzenia tytułu przez MkiSz podanie treści książki, wyliczenie ilości potrzebnego papieru (do 1 kg) i innych materiałów poligraficznych, wskazanie drukarni, złożenie maszynopisu do Urzędu Kontroli Prasy (osławiona ulica Mysia), uzyskanie zgody na przekazanie do drukarni maszynopisu do składu, później przekazanie do UKP tzw. szczotki i uzyskanie zgody na druk, po wydrukowaniu gotową książkę przedstawić do UKP celem uzyskania zgody na rozpowszechnianie. Na każdym z tych etapów UKP mógł wstrzymać wydanie danej pozycji, (co się czasem zdarzało). Ewentualna ingerencja nie mogła być uwidoczniona w tekście. Znak zezwolenia zaznaczony był w stopce drukarni literą i cyfrą np. w książce o pierwszej Pielgrzymce Jana Pawła II do Polski, 1979, UKP kryje się pod znakiem «C-29».)» Jak niedawno to jeszcze obowiązywało!

Zapewniłem Ojca Świętego, że wydawać będziemy tekst nienaruszony, bez ingerencji cenzury, lub nie będziemy wydawać wcale. Starania o uzyskanie przyrzeczenia władz państwowych, że nie będzie ingerencji, trwały jakiś czas. Rozmowy odbywały się w Urzędzie do Spraw Wyznań i prowadzone były z ramienia kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, przez abp Bronisława Dąbrowskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Ustalenia w tej sprawie zapadły formalnie w tym Urzędzie. Pallottinum mogło przystąpić do realizacji wydawania dzieł papieskich

I tak kolejne pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny zaowocowały wydaniem serii Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (10 tomów), – wydanie autoryzowane. Libreria Editrice Vaticana rozpoczęła wydawanie pomnikowej serii Insegnamenti di Giovanni Paulo II. (Nauczanie papieskie Jana Pawła II).Są to 2 tomy rocznie, każdy po około 2200 stron. Zawierają wszystkie publiczne wystąpienia Jana Pawła II – rodzaj opera omnia. Polska wersja. – Nauczanie papieskie ma w tej chwili 15 tomów po 800 stron każdy (odpowiada wydaniu Insegnamenti 2200 stron, większy format, mniejszy druk).

Wydawane w Pallottinum pozycje papieskie umownie możemy podzielić na: serię Nauczanie papieskie; pielgrzymki do Ojczyzny; encykliki; listy, adhortacje, orędzia w sumie – 70 pozycji i książki o Papieżu – 30 pozycji.

Jan Paweł II podejmował podstawowe problemy Kościoła, świata, całej rodziny ludzkiej. Już pierwsza encyklika Redemptor hominis podejmuje podstawowy problem godności człowieka. Przez cały swój pontyfikat Jan Paweł II będzie podkreślał, że nie ma innej drogi do rozwiązywania problemów indywidualnych i wspólnotowych jak oparcie i zawierzenie Chrystusowi. Tak będzie do końca, aż do pamiętnego Wielkiego Piątku tego roku, kiedy przyciśnie do siebie krzyż Chrystusowy. Swoje przesłanie w wielu listach apostolskich skieruje do dzieci, do młodzieży, do ludzi w podeszłym wieku.

Napisze adhortacje do uczonych, do artystów. Nie będzie mu obca sprawa jednoczącej się Europy – Ecclesia in Europa. Mocno zaakcentuje potrzebę pokoju i warunków jego zachowania w kolejnych Orędziach na światowy dzień pokoju. Zawierzywszy bez reszty siebie Maryi da temu wyraz w encyklice Redemptoris Mater czy wspaniałym liście Rosarium Virginis Mariae.

Ostatnie lata pontyfikatu związane z jubileuszem roku 2000 przynoszą program następnego tysiąclecia liście apostolskim Novo millennio ineunte.

Rok 2004/2005 ogłasza rokiem Eucharystii, poprzedzając encykliką Ecclesia in Eucharistia – O Eucharystii w życiu Kościoła. Z Eucharystią związał ostatnie swoje przesłanie Mane nobiscum, Domine – Panie, pozostań z nami. Jakże dogłębnie rozumiemy dzisiaj to wołanie papieskie – Panie, pozostań z nami, bo się ma ku wieczorowi i dzień się już nachylił.

Właściwie każdy papieski tekst wydany przez Pallottinum wymaga spokojnego głebokiego indywidualnego i zbiorowego namysłu. Dzisiaj nie musimy już klaskać – dzisiaj mamy w ręce dziedzictwo Jana Pawła II do układania indywidualnego i zbiorowego życia.

Do działalności wydawniczej Jana Pawła II należy zaliczyć także dokumenty wydane na jego polecenie. Jest to Kodeks Prawa Kanonicznego (Codex Iuris Canonici) wydanie polsko łacińskie, 1984. Otwiera go konstytucja apostolska Jana Pawła II Sacrae disciplinae leges Catholica Ecclesia. Drugie monumentalne dzieło to Katechizm Kościoła Katolickiego, wydanie II, 2002. Otwiera go Konstytucja apostolska Jana Pawła II Fidei depositum, i do wydania II – List apostolski Laetamur magnopere.

Każda wydana pozycja była okazją do osobistego spotkania przedstawicieli Wydawnictwa z Ojcem Świętym. Wiele z tych pozycji posiada Wydawnictwo z osobistym autografem Jana Pawła II. Ponadto Wydawnictwo otrzymywało listy gratulacyjne podpisane przez Substytuta Sekretariatu Stanu i podziękowania z polecenia Papieża przesyłane przez osobistego sekretarza Jana Pawła II – abpa Stanisława Dziwisza. Wydawnictwo wielokrotnie otrzymywało pisemne błogosławieństwo z osobistym podpisem Papieża. Ostatnie z dnia 5 lutego 2005 r. Ostatnie zaś spotkanie osobiste z Janem Pawłem II miało miejsce 5 styczna 2005 roku.

Było dla nas wielkim zaszczytem i szczęściem być przedłużeniem „ręki” nauczania Jana Pawła II. Żywimy nadzieję, że dziedzictwo Jana Pawła II będzie nadal kształtowało życie religijne Polaków z nadzieją, że nie zaniknie głos Jego wołania od pierwszego do ostatniego dnia pontyfikatu «Nie lękajcie się – Otwórzcie drzwi Chrystusowi».

PUBLIKACJE O JANIE PAWLE II WYDANE W PALLOTTINUM


PIELGRZYMKI

1. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski - 1979
2. Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski – 1983
3. Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski – 1987
4. Czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski – informator
5. Czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, cz. I – 1990
6. Czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, cz. II – 1990
7. Jan Paweł II na rodzinnej ziemi – 22 maja 1995
8. Szósta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski – 1997
9. Siódma pielgrzymka Jana Pawła II do Polski – 1999
10. Ósma pielgrzymka Jana Pawła II do Polski – 2002


NAUCZANIE PAPIESKIE

1. Nauczanie papieskie t. I - 1978
2. Nauczanie papieskie t. II,1 – 1979
3. Nauczanie papieskie t. II,2 – 1979
4. Nauczanie papieskie t. III,1 – 1980
5. Nauczanie papieskie t. III,2 – 1980
6. Nauczanie papieskie t. IV,1 – 1981
7. Nauczanie papieskie t. IV,2 – 1981
8. Nauczanie papieskie t. V,1 –1982
9. Nauczanie papieskie t. V,2 – 1982
10. Nauczanie papieskie t. VI,1 – 1983
11. Nauczanie papieskie t. VI,2 – 1983
12. Nauczanie papieskie t. VII,1 – 1984
13. Nauczanie papieskie t. VII,2 – 1984
14. Nauczanie papieskie t. VIII,1 – 1985
15. Nauczanie papieskie t. VIII,2 – 1985


ENCYKLIKI

1. Dominum et Vivificantem O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata (1986)
2. Redemptor Hominis Odkupiciel człowieka (1979)
3. Laborem exercens O pracy ludzkiej (1981)
4. Dives in misericordia O Bożym miłosierdziu (1980)
5. Redemptoris Mater O błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła (1987)
6. Slavorum Apostoli W tysiącletnią rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego (1985)
7. Veritatis splendor O niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła (1993)
8. Ut unum sint O działalności ekumenicznej (1995)
9. Evangelium vitae O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (1995)
10. Sollicitudo rei socialis Społeczna troska Kościoła. 20 rocznica ogłoszenia Populorum progressio (1987)
11. Fides et ratio O relacjach między wiarą a rozumem (1998)
12. Ecclesia de Eucharistia O Eucharystii w życiu Kościoła (2003)
13. Redemptoris missio O stałej aktualności posłania misyjnego (1990)
14. Centesimus Annus Setna rocznica Rerum novarum (1991)


LISTY

1. List do kapłanów (1985)
2. Listy do młodzieży (1991)
3. List do dzieci w Roku Rodziny (1994)
5. List apostolski Mulieris dignitatem o godności i powołaniu kobiety (1988)
6. Tertio Millennio adveniente w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000 (1994)
7. Dies Domini O świętowaniu niedzieli (1998)
8. O pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia (1999)
9. List do osób w podeszłym wieku (1999)
10. Novo Millennium ineunte na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 (2001)
11. Misericordia Dei O niektórych aspektach sprawowania Sakramentu Pokuty (2002)
12. Rosarium Virginis Mariae o różańcu świętym (2002)
13. Mane nobiscum, Domine List apostolski na Rok Eucharystii (2004)
14. List do kobiet (1995)
15. Teksty o życiu zakonnym, wybór
16. Świeccy we wspólnocie Kościoła, wybór tekstów o świeckich
17. Zakonnicy i życie konsekrowane we wspólnocie chrześcijańskiej, 1998
18. Posługa prezbiterów i diakonów
19. Rzeczy ostateczne (niebo, piekło czyściec, sąd – katechezy na audiencjach generalnych) 1999
20. Testament Ojca Świętego Jana Pawła II – (2005).


ADHORTACJE

1. Reconciliatio et Paenitentia O pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła (1984)
2. Redemptionis Donum Dar odkupienia – o konsekracji zakonnej w świetle Tajemnicy Odkupienia (1984)
3. Vita consecrata O życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i świecie (1996)
4. Ecclesia in Europa Kościół w Europie (2003)
5. Incarnationis mysterium ,Bulla ogłaszająca wielki Jubileusz roku 2000, (1998)


ORĘDZIA

1. Orędzie na XVIII Światowy Dzień Pokoju (1985)
2. Orędzie na XX Światowy Dzień Pokoju (1987)
3. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju (1991)
4. Orędzie Jana Pawła II na XXIX Światowy Dzień Pokoju (1996)


KSIĄŻKI

1. Stefan Kard. Wyszyński, O Polskim Papieżu z Krakowa
2. Wezwano mnie z dalekiego kraju, ks. Mieczysław Maliński
3. Modlimy się z Papieżem, kalendarz
4. Nasz Papież, ks. Mieczysław Maliński
5. Wybór i pontyfikat Jana Pawła II u Polonii i w świecie
6. Abym umacniał braci w wierze, ks. Mieczysław Maliński
7. Jan Paweł II w Poznaniu (wyd. I 1985 r., wyd. II 1996 r.), ks. Marek Jędraszewski
8. Ojczyzna jest naszą matką
9. Jan Paweł II u grobu św. Wojciecha – Informator
10. Stąd wyruszyłeś i tutaj powracasz (dla dzieci), Andrzej Sikorski
11. Nasze dziwne stulecie, Ks. Mieczysław Maliński
12. Modlę się za was, kalendarz
13. Znak niezawodnej nadziei, ks. Marek Jedraszewski
14. Jeszcze pięć lat, ks. Marek Jędraszewski
15. Pejzaże rzymskie, ks. Marek Jędraszewski
16. Księga papieży, Kazimierz Dopierała
17. Odpusty w Roku Jubileuszowym
18. Jubileusz ludzi chorych, cierpiących...
19. Tajemnice różańca – nowy układ
20. Tajemnica fatimska a pontyfikat Jana Pawła II, Aura Miguel, tł. A. Zalewska
21. Apele orędzia fatimskiego, Siostra Łucja
22. Tyle jest w Tobie... – antologia wierszy o Janie Pawle II
23. Wyzwolić siły dobra, kalendarz na 25 lecie pontyfikatu Jana Pawła II
24. Biblia Tysiąclecia na CD dedykowana Ojcu świętemu na przyjazd do Poznania
25. Nie lękajcie się, Communio, 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II.
26. Biblia Papieska (Biblia Tysiąclecia wydana na 25- lecie pontyfikatu Jana Pawła II z odręcznym listem Jana Pawła II do użytkowników Biblii
27. Bp Marek Jędraszewski, Znak niezawodnej nadziei. Wydanie II zmienione i poszerzone. Książka była przygotowane na urodziny Jana Pawła II 2005.Opcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20050504174736437

No trackback comments for this entry.
Pallotinum - wydawnictwem papieskim | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń