Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Ogólne > Pytania, problemy i opinie Nowy wątek
 Bóg - urodzony morderca?
 |  Wersja do druku
potwor
 luty 16 2009 22:51  (Czytany 2831 razy)  
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 08/09/07
Postów:: 416

Cytat z Księga rodzaju 7

22 Wszystkie istoty, w których nozdrzach było ożywiające tchnienie życia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły. 23 I tak Bóg wygubił doszczętnie wszystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydła, zwierząt pełzających i ptactwa powietrznego; wszystko zostało doszczętnie wytępione z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce. 24 A wody stale się podnosiły na ziemi przez sto pięćdziesiąt dni3.Cytat z Księga rodzaju 19

23 Słońce wzeszło już nad ziemią, gdy Lot przybył do Soaru. 24 A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana . 25 I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność.
Cytat z księga Wyjścia 9

22 Pan rzekł do Mojżesza: «Wyciągnij rękę do nieba, by spadł grad na całą ziemię egipską, na człowieka, na bydło, na wszelką trawę polną na ziemi egipskiej». 23 I wyciągnął Mojżesz laskę swoją do nieba, a Pan zesłał grzmot i grad i spadł ogień na ziemię. Pan spuścił również grad na ziemię egipską. 24 I powstał grad i błyskawice z gradem na przemian tak ogromne, że nie było takich na całej ziemi egipskiej od czasu, gdy [Egipt] stał się narodem. 25 I spadł grad na całą ziemię egipską, na wszystko, co było na polu. Grad zniszczył ludzi, zwierzęta i wszelką trawę polną oraz złamał każde drzewo na polu.Cytat z Księga wyjścia 12


29 O północy Pan pozabijał wszystko pierworodne Egiptu: od pierworodnego syna faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego tego, który był zamknięty w więzieniu, a także wszelkie pierworodne z bydła.Cytat z Księga wyjścia 14

yciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom, i pogrążył ich Pan w środku morza3. 28 Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych, nie ocalał z nich ani jeden.Cytat z Księga wyjścia 17

13 I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. 14 Pan powiedział wtedy do Mojżesza: «Zapisz to na pamiątkę w księgę i wyryj to w pamięci Jozuego, że zgładzę zupełnie pamięć o Amalekicie pod niebem».Cytat z księga liczb 11

1 Lecz lud zaczął szemrać przeciw Panu narzekając, że jest mu źle. Gdy to usłyszał Pan, zapłonął gniewem. Zapalił się przeciw nim ogień Pana1 i zniszczył ostatnią część obozu.Cytat z Księga liczb 11

33 Mięso jeszcze było między ich zębami, jeszcze nie przeżute, gdy już zapalił się gniew Pana przeciw ludowi i uderzył go Pan wielką plagą8. 34 Dlatego też nazwano to miejsce Kibrot-Hattaawa9, bo tam pochowano ludzi, których opanowało pożądanie. 35 Z Kibrot-Hattaawa ruszył lud do Chaserot i tam rozbili obóz.Cytat z księga liczb 14

36 Ludzie ci, których Mojżesz posłał na zbadanie kraju i którzy po powrocie pobudzili zgromadzenie do szemrania, podając fałszywe wiadomości o kraju, 37 ci ludzie, którzy złośliwie podali fałszywe dane o kraju, pomarli nagłą śmiercią przed Panem.Cytat z księga liczb 21

3 I wysłuchał Pan głosu Izraela i wydał w ich ręce1 Kananejczyków. [Izraelici] obłożyli klątwą ich oraz ich miasta. Stąd miejscowość ta otrzymała nazwę Chorma.
4 Od góry Hor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom; podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. 5 I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: «Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny». 6 Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła.Cytat z księga liczb 21

34 Lecz Pan rzekł do Mojżesza: «Nie bój się go! Dam go bowiem w twoje ręce razem z całym wojskiem i krajem. Postąpisz z nim tak, jak postąpiłeś z Sichonem, królem Amorytów, który mieszkał w Cheszbonie». 35 Pobili go oraz jego synów i cały lud, tak że nikt nie ocalał, i wzięli jego ziemię w posiadanie.Cytat z Księga Powtórzonego Prawa 2

20 - Również tę ziemię zamieszkiwali poprzednio Refaici, których Ammonici nazywali Zamzummitami. 21 Naród to wielki, liczny i wysoki jak Anakici. Wytracił ich Pan przed Ammonitami, którzy ich wypędzili i osiedlili się na ich miejscu. 22 Tak też uczynił mieszkającym w Seirze synom Ezawa, wytracając przed nimi Chorytów, których oni wypędzili, i sami mieszkają na ich miejscu aż do tego czasu. 23 W ten sposób i Chiwwitów8, zamieszkujących miejscowości aż do Gazy, wytracili Kaftoryci8, którzy przybyli z Kaftor, by się na ich miejscu osiedlić. -Cytat z Księga Powtórzonego Prawa 2

33 Pan, Bóg nasz, wydał go nam i pobiliśmy jego samego, synów jego i cały jego lud. 34 W tym czasie zdobyliśmy wszystkie jego miasta i klątwą obłożyliśmy każde miasto, mężczyzn, kobiety i dzieci, nie oszczędzając niczegoCytat z Księga Powtórzonego Prawa 3

3 I Pan, Bóg nasz, dał nam w ręce również Oga, króla Baszanu, i cały jego lud. I wytępiliśmy go tak, że nikt nie ocalał. 4 W tym czasie zdobyliśmy wszystkie jego miasta, nie było grodu nie zajętego: sześćdziesiąt miast i cały obszar Argob, królestwo Oga w Baszanie. 5 To wszystko są miasta obwarowane wysokimi murami, potężnymi bramami i zaworami, nie licząc wielu miast otwartych. 6 Obłożyliśmy je klątwą, jak uczyniliśmy Sichonowi, królowi Cheszbonu; klątwie podlegało miasto, mężczyźni, kobiety i dzieci.Cytat z księga Jozuego 6

20 Lud wzniósł okrzyk wojenny i zagrano na trąbach. Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu. A lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, i tak zajęli miasto. 21 I na mocy klątwy przeznaczyli na [zabicie] ostrzem miecza wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły.Cytat z księga Jozuego 10

7 Wyruszył Jozue z Gilgal wraz z całym swym zbrojnym ludem i wszystkimi dzielnymi wojownikami. 8 I rzekł Pan do Jozuego: «Nie bój się ich, albowiem oddałem ich w twoje ręce, żaden z nich nie oprze się tobie». 9 I natarł na nich Jozue niespodziewanie po całonocnym marszu z Gilgal.
10 A Pan napełnił ich strachem na sam widok Izraela i zadał im wielką klęskę pod Gibeonem. ścigano ich w stronę wzgórza Bet-Choron i bito aż do Azeki i Makkedy.Cytat z księga Jozuego

kisz, obległ je i natarł na nie. 32 I wydał Pan również Lakisz w ręce Izraela, który na drugi dzień zdobył je i zabił ostrzem miecza wszystkich żyjących w nim, zupełnie tak, jak uczynił z Libną. 33 Wówczas Horan, król Gezer, przybył, aby wspomóc Lakisz, lecz Jozue zadał mu taką klęskę, iż z jego ludu nikt nie ocalał. 34 Później Jozue, a z nim cały Izrael udali się z Lakisz do Eglonu, oblegli go i natarli na niego. 35 Zdobyli go tego samego dnia i pobili ostrzem miecza. Wszystko, co w nim żyło, tegoż dnia zostało obłożone klątwą, zupełnie tak, jak w Lakisz. 36 Z Eglonu udał się Jozue, a z nim cały Izrael do Hebronu i natarł na niego. 37 I zdobyli go, i porazili ostrzem miecza jego króla i wszystkich mieszkańców przyległych jego miast, nie pozostawiając nikogo przy życiu, jak uczynił [Jozue] z Eglonem. Miasto i wszystko, co w nim żyło, zostało również obłożone klątwą. 38 Jozue wraz z całym Izraelem wrócił do Debiru i natarł na niego. 39 I zdobył go wraz z jego królem i wszystkimi przyległymi doń miastami: pobili go ostrzem miecza i obłożyli klątwą wszystko, co w nim żyło, nie oszczędzając nikogo. Jak postąpił z Hebronem, tak uczynił z Debirem i jego królem, jak przedtem uczynił z Libną i jej królem. 40 W ten sposób Jozue podbił cały kraj: wzgórza i Negeb, Szefelę, i stoki górskie i wszystkich ich królów. Nie pozostawił nikogo przy życiu i obłożył klątwą wszystko, co żyło, jak rozkazał Pan, Bóg Izraela. 41 Jozue pobił ich pod Kadesz-Barnea aż do Gazy, cały kraj Goszen aż do Gibeonu. 42 Wszystkich tych królów i ziemie ich zdobył Jozue w jednej wyprawie, ponieważ Pan, Bóg Izraela, walczył wraz z Izraelem. 43 Potem Jozue, a z nim cały Izrael, wrócili do obozu w Gilgal.Cytat z Księga jozuego 11

8 Pan wydał ich w ręce Izraela. Rozbili ich i ścigali aż do Sydonu Wielkiego i aż do Misrefot-Maim i do doliny Mispa na wschodzie. Rozgromiono ich całkowicie, tak że nikt nie ocalał. 21 W owym czasie Jozue w walce zwyciężył Anakitów2 z gór, z Hebronu, z Debiru, z Anab i ze wszystkich gór judzkich, i ze wszystkich gór izraelskich. Na nich wszystkich wraz z ich miastami Jozue rzucił klątwę. 22 Anakici nie pozostali już w kraju Izraelitów, z wyjątkiem Gazy, Gat i Aszdodu. 23 Jozue zawładnął całym krajem według polecenia Pana, danego Mojżeszowi, a następnie oddał go Jozue w posiadanie Izraelowi, dzieląc odpowiednio do ich podziału na pokolenia. I kraj zaznał pokoju od wojny.Cytat z Księga Sędziów

14 Wtedy rzekła Debora do Baraka: «Wstań, bo oto nadchodzi dzień, w którym Pan wyda w ręce twoje Siserę. Czyż Pan nie kroczy przed tobą?» Barak zszedł więc z góry Tabor, a dziesięć tysięcy ludzi za nim. 15 Wówczas Pan poraził przed Barakiem ostrzem miecza Siserę, wszystkie jego rydwany i całe wojsko. Sisera, zeskoczywszy ze swego rydwanu, uciekł pieszo. 16 Barak zaś ścigał rydwany i wojsko aż do Charoszet-Haggoim. Całe wojsko Sisery padło pod ostrzem miecza i żaden z mężów nie uszedł.Cytat z Księga sędziów

32 Wyruszył więc Jefte przeciw Ammonitom zmuszając ich do walki i Pan wydał ich w jego ręce. 33 Rozgromił ich na przestrzeni od Aroeru aż do okolic Minnit, co stanowi dwadzieścia miast, i dalej aż do Abel-Keramim. Była to klęska straszna. Ammonici zostali poniżeni przez Izraela.Cytat z Księga samuela

1 W czasach Dawida nastał głód, trwający przez trzy lata z rzędu. Dawid więc radził się Pana. A Pan dał mu taką odpowiedź: «Krew pozostaje na Saulu i jego domu: bo wymordował Gibeonitów».Cytat z ksiega królów 16

11 Gdy tylko został królem i zasiadł na swym tronie, wybił cały ród Baszy, nie zostawiając mu żadnego chłopca1, oraz jego krewnych i przyjaciół. 12 Wytępił więc Zimri cały ród Baszy zgodnie z zapowiedzią Pana, daną Baszy przez proroka Jehu,Cytat z 2 księga królów 8

1 Elizeusz powiedział do kobiety, której syna wskrzesił: «Wstań, idź razem z rodziną twoją, zamieszkaj na obczyźnie - tam gdzie będziesz mogła - ponieważ Pan sprowadził głód. Idzie on już na kraj na okres siedmiu lat».Cytat z księga Kronik

16 Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ocalenia.to tylko niektóre kwiatki z życia Waszego Boga wyciągnięte z Biblii. zastanawiam się, czy wy jesteście w stanie mimo to kochać Boga który wolał widok krwi ludzi, dzieci których stworzył własnoręcznie? można szacować ze on zamordował około 30 milionów ludzi (populacja swiata przed potopem: około 30mln), którzy po prostu przeszkadzali mu (dla porównania: Hitler zabił około 50mln osób). pytanie, czy wszystkie dzieci które zostały narodzone przez te ludy, zasłużyły mimo to na śmierć? dlaczego pomysłowość Boga ograniczała się tylko do zamordowania dużej rzeszy ludzi? moim zdaniem można było użyć bardzo dużo bardziej pokojowych rozwiązań.

===

Dzięki Bogu jestem ateistą...
 
 Profil   Email 
Angelika Mojeścik
 luty 16 2009 23:03   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 11/06/08
Postów:: 1231

Po pierwsze - jak miło, że się zaczytałeś w Biblii.

Po drugie - słyszałeś kiedyś o symbolice biblijnej lub przypowieściach? Masz jakieś "naukowe" dowody na to, że potop był?? Biblia nie kłamie, Biblia ostrzega - a to różnica - żeby nie było Smile

Po trzecie - To ludzie zabijali nie Bóg. Słyszałeś kiedyś o wolnej woli? No chyba, że Ci wygodnie tłumaczyć swoje błędy jako pozwolenie Boga, bo cię nie zatrzymał. Tylko jestem przekonana, że gdyby cię zatrzymał to nazwał byś go niemiłosiernym i niesprawiedliwym oprawcą, który bawi się Tobą - gdyż nie pozwala Ci podejmować decyzji takich jakie byś chciał. I jeszcze zarzucił byś Mu, że jesteś kolejną Jego zabawką. No ale właśnie nie jesteś, tak jak i Hitler nie był - dlatego robił co chciał, a Bóg z miłości do niego nie odebrał mu wolnej woli, by nie uczynić go zabawką i pozwolić być nadal człowiekiem.

Źle uderzyłeś, ale próbuj dalej Smile

Mati jedna rada - możesz być nieszczęśliwym zawsze i wszędzie, choćbyś pewnego dnia stał się Bogiem - szukając na siłę zawsze coś sobie wmówisz i staniesz się nieszczęśliwy i zgorzkniały. Tylko czy tego chcesz w życiu?
Lepsza szklanka do połowy pusta czy pełna?

Masz czym oddychać, masz co jeść, masz rodzinę i przyjaciół - po co szukasz na siłę czegoś co cię zdołuje w gruncie rzeczy mimo, że przez chwilę poczujesz się dobrze - bo kogoś przechytrzyłeś.
Głupota jak dla mnie Smile Jak Ci się już tak bardzo nudzi to rób to co ja - pstrykaj sobie fotki i każdego dnia wrzucaj inny avart na forum - mówię ci jaka zabawa Smile szczególnie jak sobie wyobrażam co sobie o mnie inni myślą Razz Lubię się śmiać z siebie - Tobie też polecam Razz

===

"zbieg okoliczności to Boski sposób na pozostanie anonimowym" Einstein
 
 Profil   Email 
Bartosz
 luty 17 2009 00:47   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/14/07
Postów:: 699

Chcesz Paraklet powiedzieć, że dla chrześcijan Mojżesz jest postacią mitologiczną, a Żydzi nigdy nie byli w Egipcie. Ciekawe jak na te sprawy patrzeli starożytni Żydzi.

===

'tylko gnostyk jest naprawdę pobożny', 'prawdziwym chrześcijaninem jest gnostyk' Klemens Aleksandryjski, Stromateis
 
 Profil   Email   Strona www 
Angelika Mojeścik
 luty 17 2009 01:04   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 11/06/08
Postów:: 1231

tak a Jezus był Hefalumpem Smile

Każdy wie co chcę powiedzieć - na potop nie ma dowodu - na ucieczkę Żydów z Egiptu są dowody Smile

Swoją droga kiedyś taki się pokazał na jednym spotkaniu chrześcijan. Gdy ludzie dziękowali Bogu za wyprowadzenie narodu wybranego z niewoli egipskiej - on podszedł do mikrofonu i powiedział, że naukowo jest udowodnione, że mógł być taki okres w którym morze czerwone było na tyle płytkie, że można było przez nie przejść i że to nie jest żadna zasługa Boga. Na co ludzie zaczęli jeszcze gorliwiej dziękować Bogu. Ten oburzony się pyta - ale dlaczego, przecież wam udowodniłem, że to nie Bóg. Na co ktoś mu odpowiedział - w takim razie dziękujemy Bogu za to, że na takiej płyciźnie potopił tylu Egipcjan ratując naród wybrany.

Jak widzisz - można do takiego myślenia podejść ze śmiechem, a można krzyczeć - Bóg morderca Smile
Wszystko zależy od nas Smile

Spójrz na wschód słońca, na kwiaty, na piękno natury i powiedz mi, że to dzieło mordercy Smile


P.S.
Jak to jest z natchnieniem Ducha Świętego w ST??? Gdzieś mi się obiło o uszy, że Duch Święty działał tylko na "pisarzy" NT, bo to było po zesłaniu... ile w tym prawdy?? Czy Żydzi wierzą w D.Ś.?

===

"zbieg okoliczności to Boski sposób na pozostanie anonimowym" Einstein
 
 Profil   Email 
Bartosz
 luty 17 2009 03:04   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/14/07
Postów:: 699

A odnośne potopu:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Potop

Potop ogólnoświatowy proszę poczytać. Z stąd masz prawdopodobnie biblijny potop, u Sumerów, Greków i wielu innych nacji.

Tutaj też można poczytać:
http://serwisy.gazeta.pl/nauka/1,34152,2240808.html

http://www.kosciol.pl/article.php/2004082410434439

Każdy wie co chcę powiedzieć - na potop nie ma dowodu - na ucieczkę Żydów z Egiptu są dowody

Mogę prosić o te dowody pobytu w niewoli w Egipcie narodu żydowskiego i jego ucieczki?
http://niniwa2.cba.pl/ile_prawdy_jest_w_biblii.htm

Nie ma żadnych dowodów na niewole egipską, podobnie jak na wiele innych rzeczy, tam jest napisane przynajmniej na tej stronie. Ale do bardziej obeznanych użytkowników proszę i wypowiedzenie się w tej kwestii. Czy są dowody na niewolę egipską i ucieczkę z Egiptu?

Czy może niewola egipska jak i potop, jest tylko opisem nawiązującym do pewnych mniejszych wydarzeń?

===

'tylko gnostyk jest naprawdę pobożny', 'prawdziwym chrześcijaninem jest gnostyk' Klemens Aleksandryjski, Stromateis
 
 Profil   Email   Strona www 
Angelika Mojeścik
 luty 17 2009 08:53   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 11/06/08
Postów:: 1231

Izabela Rzeuska
U źródeł historyczności niewoli egipskiej i Exodusu
W świetle egipskich źródeł pisanych i archeologicznych pobyt plemion semickich w Egipcie na przełomie III i II tysiąclecia przed Chr. jest faktem, zaś obecność plemion hebrajskich bardzo prawdopodobna. Historyczności Exodusu nie da się wykluczyć.


Ja ci darowałam mądrą wiki w której każdy może napisać wszystko Smile

===

"zbieg okoliczności to Boski sposób na pozostanie anonimowym" Einstein
 
 Profil   Email 
Reguly
 luty 17 2009 09:54   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/07/05
Postów:: 1964

Quote by: paraklet

Ja ci darowałam mądrą wiki w której każdy może napisać wszystko SmilePodobnie jak skorygowac ewentualne, potencjalne niescislosci...

A generalnie temat byl juz poruszany przy okazji tego watku: Milosierny i dobry czy wszechmocny?

===

Świętowit Widzi Więcej Bo Ma Cztery Twarze
 
 Profil   Email   Strona www 
Dezerter
 luty 17 2009 14:04   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Quote by: BLyy

A odnośne potopu:


To był dobry wątek na naszym forum potwierdzający bardzo jego realność i historyczność i ogólnoświatowy zasięg

Nie ma żadnych dowodów na niewole egipską,

jest sporo dowodów i opinii historyków, na to , że w XIII/XII wieku pne plemiona semickie przebywały a następnie opuściły Egipt i powoli skolonizowały ziemie Kanaan i Filistynów.
Nazwy miast (Jerozolima) i imiona znane z ST znajdują się na tabliczkach glinianych znalezionych gdzieś na pograniczu Liban/Syria

Stary Testament jest zaskakująco dobrą książką historyczną, ale nie cały i nie tylko - bo nie po to był napisany!

Paraklet (czasami twoje stwierdzenia mnie porażają)
ST jest napisany pod natchnieniem tego samego Bożego Ducha! i jest Słowem Bożym/Pismem Św
Przed 50-tnicą obdarzani NIM byli tylko wybrani Prorocy, Królowie, Patriarchowie a po - wszyscy przyjmujący chrzest i Jezusa za Pana.
Działanie przez wybranych i wybrany naród się nie sprawdziło więc każdy teraz ma możliwość korzystania z bezpośredniej pomocy Ducha w celu poznania i wcielenia w życie Miłości.

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
Reguly
 luty 17 2009 14:13   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/07/05
Postów:: 1964

Quote by: Dezerter

To był dobry wątek na naszym forumMowisz o tym?
http://www.kosciol.pl/forum/viewtopic.php?showtopic=151528

Quote by: Dezerter

i ogólnoświatowy zasięgZ tym 'ogolnoswiatowym' to nie przesadzajmy...

===

Świętowit Widzi Więcej Bo Ma Cztery Twarze
 
 Profil   Email   Strona www 
Angelika Mojeścik
 luty 17 2009 15:12   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 11/06/08
Postów:: 1231

Quote by: Dezerter

(czasami twoje stwierdzenia mnie porażają)Ja tak dla pewności przecież Smile

===

"zbieg okoliczności to Boski sposób na pozostanie anonimowym" Einstein
 
 Profil   Email 
Zbigniew Szalast
 marzec 01 2009 02:50   
Forum


Status: offline

Zarejestrowany: 01/15/09
Postów:: 322

POtwor no co ty Bóg najpierw powołał do życia a potem ot tak bez powodu zabił tych niewinnych ludzi w takim świetle to rzeczywiście potwór wersety nie dość że wyrwałeś z kontekstu to jeszcze zapominasz że posłał swojego Syna na śmierć POtwor zacytój najpierw pełne tekstya potem Osądzaj Boga.

===

I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi 1Moj.12:3
 
 Profil   Email 
Bożena Gaworska – Aleksandrowicz
 marzec 01 2009 10:54   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 12/04/06
Postów:: 56

Nie taki z Ciebie Potwór skoro boisz się tego, jak mówisz naszego Boga. Porównując swoje wywody o Jego rządzy krwi, zmasowanej zagładzie z wyczynami Hitlera dałeś świadectwo iż wierzysz w Niego. Podązając Twoim tropem myślowym jasno widzę, że Hitler by napaść się mordem, zagładą potrzebował do tego systemu i mnóstwa ludzi, a ten jak go nazywasz "Wasz ..." jednym skinieniem....! Woooooow, tego żaden człowiek nie potrafił wtedy, dziś może gdy już ma owe guziczki..., ale nie wtedy.
Powiem Ci w sekrecie nie bój się jest Dobry, i potrafi to czego my nie potrafimy... Przebacza bo w tym otwiera się i zamyka Chrześcijaństwo.
Chrześcijaństwo = Przebaczenie.

===

BA
 
 Profil   Email 
eviva
 marzec 15 2009 17:26   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1139


Dla mnie Bóg jest Ojcem-Matką,Miłością-Mądrością,takim jakim przedstawił go Chrystus.

===

W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.
 
 Profil   Email 
Andrzej
 marzec 15 2009 18:09   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

eviva ma rację, no przecież Chrystus modlił się w Ogrojcu do swej matki, cały czas mówil o naszej matce w niebie, nie mowiąc o tym, ze w domu u Jego Matki jest mieszkań wiele, itd, itp.... i na koniec na Krzyżu westchnął: Matko, w twoje rece oddaję ducha mego....

szkoda, że brak maxurda z jego hasłem:
Dwie rzeczy są nieskonczenie wielkie. Glupota ludzka i Boze milosierdzie

Twisted Evil

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
Zbigniew Szalast
 marzec 15 2009 20:52   
Forum


Status: offline

Zarejestrowany: 01/15/09
Postów:: 322

Eviwa widać jaka z ciebie Protestantka skoro z Boga robisz Kobietę a może i obojniaka Opamiętaj się Kobieto Oops! Rolling Eyes

===

I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi 1Moj.12:3
 
 Profil   Email 
eviva
 marzec 17 2009 13:48   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1139

Quote by: medieval_man

eviva ma rację, no przecież Chrystus modlił się w Ogrojcu do swej matki, cały czas mówil o naszej matce w niebie, nie mowiąc o tym, ze w domu u Jego Matki jest mieszkań wiele, itd, itp.... i na koniec na Krzyżu westchnął: Matko, w twoje rece oddaję ducha mego....

szkoda, że brak maxurda z jego hasłem:
Dwie rzeczy są nieskonczenie wielkie. Glupota ludzka i Boze milosierdzie

Twisted Evil


Dla maxurda Bóg był Ojcem i Matką,tak pisał w jednej ze swoich wypowiedzi i nie sądzę,aby się w tym zmienił.

===

W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.
 
 Profil   Email 
Arek_Sz
 marzec 17 2009 18:51   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 08/14/08
Postów:: 460

Moment, ale kto sprawdził płeć Boga?

Kiedyś nawet chyba w "Niedzieli" pojawił się artykuł o bezpłciowości Boga...
Bóg to po pierwsze nie materiał, a więc nie ciało, czyli nie jest mężczyzną lub kobietą... Jeżeli chodzi o "myślenie" to posiada on cechy zarówno kobiety jak i mężczyzny. W kilku miejscach ST jest on przedstawiany metaforycznie jako kobieta, tylko nie przypomnę sobie teraz gdzie. Coś w Psalmach na pewno było...

===

Sercem można tak samo kochać jak i nienawidzić... ФΩΣ - ΖΩΗ OAZOWICZ
 
 Profil   Email 
Zbigniew Szalast
 marzec 18 2009 23:06   
Forum


Status: offline

Zarejestrowany: 01/15/09
Postów:: 322

Drogi Arku nikt nie musiał sprawdzać płci Boga gdyż On sam pokazał kim jest i w ST i NT przewija się że Bóg jest płci męskiej nawet takie stwierdzenie z 1Moj. Stworzył, Rzekł, Błogosławił, Nazwał, Spojrzał, Zasadził, 1Moj.2:18 Potem Rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, bdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. I wiele, wiele innych miejsc (zajrzyj proszę do konkordancji). To oczym piszesz jest ALEGORIĄ (Wyobrażeniem),(Mądrość) jest mowa w Księdze Przysłów (Przypowieści) Salomona tak jak Pan Jezus powiedział że jest DRZWIAMI, BRAMĄ, WODĄ ŻYCIA itp. to co rzeczywiście Jezus jest Drzwiami? Bramą? Wodą Życia? pozdrawiam i życzę miłej lektóry Biblii.

===

I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi 1Moj.12:3
 
 Profil   Email 
Andrzej
 marzec 19 2009 07:53   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by: ZibiShalom

Drogi Arku nikt nie musiał sprawdzać płci Boga gdyż On sam pokazał kim jest i w ST i NT przewija się że Bóg jest płci męskiej .Big Grin

Lubię jak piszesz, ale dałes się zwieść fałszywym wyobrażeniom

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
Reguly
 marzec 19 2009 08:40   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/07/05
Postów:: 1964

Quote by: ZibiShalom

Drogi Arku nikt nie musiał sprawdzać płci Boga gdyż On sam pokazał kim jest i w ST i NT przewija się że Bóg jest płci męskiej .Poniekad bylo juz o tym, w tym watku:
http://www.kosciol.pl/forum/viewtopic.php?showtopic=172624

===

Świętowit Widzi Więcej Bo Ma Cztery Twarze
 
 Profil   Email   Strona www 
Zbigniew Szalast
 marzec 19 2009 08:45   
Forum


Status: offline

Zarejestrowany: 01/15/09
Postów:: 322

MM wybacz ale należę do osób które przyjmują Pismo Święte DOSŁOWNIE tak jakoś wypada że tak wierzę polecam Lektury Dereka Princa jest to jeden z autorytetów który był Nauczycielem Biblii.

===

I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi 1Moj.12:3
 
 Profil   Email 
Arek_Sz
 marzec 20 2009 08:35   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 08/14/08
Postów:: 460

Zibi, ale zauważ, że Jezus mało kiedy mówił dosłownie... Gdyby w Ewangelii nie było wyjaśnienia do przypowieści o siewcy to traktowałbyś ją jako poradnik dla rolnika?

===

Sercem można tak samo kochać jak i nienawidzić... ФΩΣ - ΖΩΗ OAZOWICZ
 
 Profil   Email 
karol_dabrowski
 marzec 20 2009 09:37   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 08/31/06
Postów:: 366

Drodzy - temat niepotrzebnie się rozdwaja i rozjeżdża jeszcze na inne tory - zamykam i proszę o ewentualna kontynuację zgodnie z sugestią regulego tutaj
Pozdrowienia

===

 
 Profil   Email 
Zawartość wygenerowana w: 0,52 sekund
Nowy wątek 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana